Thông báo 232/TB-VPCP

Thông báo 232/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 232/TB-VPCP 2015 kết luận Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 41/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Ngày 10 tháng 7 năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới (Nghị quyết 41/NQ-CP) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia báo cáo, ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tại Phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2015, Chính phủ đã thảo luận và ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới với các giải pháp, biện pháp cụ thể, mạnh mẽ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tất cả các cấp, các ngành.

Kết quả đấu tranh trong 6 tháng đầu năm 2015, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý gần 96 nghìn vụ vi phạm, tăng 33,98% so với cùng kỳ năm 2014; thu nộp ngân sách tiền xử phạt, bán hàng tịch thu và truy thu thuế trên 4,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014; khởi tố 699 vụ với 819 đối tượng; góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự - an toàn xã hội, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP nhiều Bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc quán triệt, triển khai bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, xác định những nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu Nghị quyết đề ra.

Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và sản xuất trong nước như: thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, thực phẩm không rõ nguồn gốc, phân bón, thuốc trừ sâu... tình trạng gian lận về giá tính thuế, xuất xứ, chất lượng hàng hóa vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả. Một số Bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo nên hiệu quả công tác thấp; chưa kịp thời ban hành kế hoạch cụ thể hóa cách thức triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Cơ bản đồng ý với nội dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác nêu trong dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP và dự thảo Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 41/NQ-CP; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 41/NQ-CP cụ thể hóa bằng Kế hoạch hành động, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2015, trong đó tập trung:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các qui định của pháp luật, ưu tiên các văn bản qui định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp lực lượng; chính sách động viên, khen thưởng; chế tài xử lý; cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng.

- Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất - kinh doanh, bảo vệ thương hiệu, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương rà soát, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành chế độ, quy trình luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức trong các lực lượng chức năng, nhất là các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

2. Tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra công vụ để phát hiện và phòng ngừa vi phạm; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, thu thập, xử lý thông tin, điều tra cơ bản; chủ động phối hợp lực lượng, thường xuyên mở các đợt cao điểm đấu tranh, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo đánh trúng các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; tích cực xã hội hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ trong kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

4. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tác hại của nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành, nghề... đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Biểu dương kịp thời những đơn vị, địa phương làm tốt; phê bình công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những đơn vị, địa phương chậm có biện pháp ngăn chặn, để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tái diễn, lặp đi lặp lại trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

5. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo nhanh chóng, đầy đủ, chính xác; xử lý tin báo, tố giác kịp thời, hiệu quả, khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

6. Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nhất là các nước có chung đường biên giới, các tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm hợp tác đấu tranh có hiệu quả với các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả xuyên quốc gia.

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo tổng kết 1 năm hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của Văn phòng Thường trực, nhất là công tác tham mưu, phối hợp; báo cáo Trưởng Ban kết quả trong tháng 8 năm 2015.

8. Về kiến nghị của các Bộ, ngành địa phương, giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổng hợp, đề xuất xử lý lên Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong tháng 8 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bô, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Nội chính Trung ương;
- UB TW MT TQ Việt Nam;
- Các Thành viên BCĐ 389 quốc gia;
- Các cơ quan, đơn vị: Bộ Tư lệnh Bộ đội BP, Bộ Tư lệnh CSB, Tổng cục CS, Tổng cục AN, Tổng cục HQ, Tổng cục Thuế, Cục QLTT;
- Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, NC, KGVX, TH;
- Lưu: VT, V.I (3).
ĐVD

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 232/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu232/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2015
Ngày hiệu lực21/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 232/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 232/TB-VPCP 2015 kết luận Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 232/TB-VPCP 2015 kết luận Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu232/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành21/07/2015
        Ngày hiệu lực21/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 232/TB-VPCP 2015 kết luận Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 232/TB-VPCP 2015 kết luận Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triển khai Nghị quyết 41/NQ-CP

             • 21/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực