Thông báo 237/TB-VPCP

Thông báo số 237/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 09 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 237/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân họp sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TT chống tiêu cực giáo dục


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 237/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP SƠ KẾT MỘT NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/2006/CT-TTG NGÀY 08 THÁNG 09 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHỐNG TIÊU CỰC VÀ KHẮC PHỤC BỆNH THÀNH TÍCH TRONG GIÁO DỤC

Ngày 25 tháng 09 năm 2007 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" (cuộc vận động "Hai không"), đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện

Việc thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai cuộc vận động "Hai không" bước đầu đã thu được những kết quả tích cực, tạo được sự chuyển biến nhận thức trong toàn ngành giáo dục và xã hội góp phần lập lại trật tự kỷ cương trong giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng ngay từ năm học 2006-2007. Các đoàn thể như Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức, Công đoàn giáo dục Việt Nam đã ban hành những văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức triển khai Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến từng địa phương.

Trong năm học qua, các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc, tuyển sinh đại học và cao đẳng đã được tổ chức nghiêm túc, an toàn. Kết quả học sinh tốt nghiệp đã cơ bản phản ánh thực chất được chất lượng dạy và học. Những hiện tượng tiêu cực trong các cuộc thi đã được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy chế. Công tác thi đua đã được đổi mới, kết quả thi đua giữa các địa phương đã được đánh giá khách quan hơn coi trọng phổ biến các kinh nghiệm tốt, góp phần từng bước khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và đào tạo.

Những kết quả đạt được trong năm vừa qua đã tạo cơ sở cho việc tiếp tục cuộc vận động hai không với nội dung sâu hơn và rộng hơn, tạo động lực và điều kiện cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thực chất và bền vững.

2. Phương hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới

- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhằm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động "Hai không" với các nội đung: nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp (ngồi "sai lớp"); trong giáo dục đại học và nghề nghiệp triển khai cuộc vận động "Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội". Gắn việc triển khai cuộc vận động "Hai không" với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Mỗi thầy cô giáo phải là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh, sinh viên noi theo;

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 01 năm 2005 phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010 theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương; chỉ đạo áp dụng giải pháp đánh giá hiệu trưởng các trường phổ thông trên cơ sở ý kiến nhận xét của giáo viên, đánh giá giảng viên đại học thông qua ý kiến của sinh viên; triển khai kiểm đính chất lượng giáo dục và đào tạo, tổ chức tốt các kỳ thi; phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập theo đề án của Chính phủ, trong đó cần quan tâm phát triển mô hình Trung tâm học tập cộng đồng ở các phường, xã trong cả nước; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành dự báo về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Việt Nam nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về con đường phát triển nghề nghiệp đối với người học là không chỉ vào đại học mới có tương lại, có nghề nghiệp; phối hợp với Ban thi đua Khen thưởng Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng khác thường xuyên phát hiện những điển hình tiên tiến để biểu dương khen thưởng, tuyên truyền.

- Giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan khẩn trương ban hành hướng dẫn việc sắp xếp giáo viên theo Nghị định số 132/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu để đổi mới cơ chế tuyển dụng giáo viên theo hướng áp dụng cơ chế hợp đồng dài hạn, tạo thuận lợi cho việc chọn lọc, tuyển dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên có chất lượng đạt chuẩn trình độ, năm 2008 cần tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện cơ chế tuyển dụng hiện nay đối với giáo viên để kịp thời ban hành những văn bản điều chỉnh, bổ sung và hướng dẫn mới.

- Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo các địa phương xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm tốt an ninh trật tự cho các kỳ thi.

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể việc chi phí cấp giờ dạy cho giáo viên làm công tác phụ đạo học sinh yếu kém, phấn đấu trong 03 năm khắc phục được tình trạng ngồi "sai lớp"; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai tốt việc cho sinh viên, học sinh nghèo vay tiền để học đại học, cao đẳng, học nghề.

- Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương triển khai cuộc vận động "Hai không" trong lĩnh vực dạy nghề và xây dựng đề án thường kỳ hệ thống các trung tâm dự báo chuẩn nguồn nhân lực cả nước.

- Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai cuộc vận động "Hai không" trong các Trung tâm đào tạo lái xe nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và cấp phát văn bằng lái xe đã quy định.

- Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động sáng tác ca khúc cho ngành giáo dục; tổ chức hội diễn; chuyển thể một số tác phẩm văn học hay về giáo dục thành kịch để biểu diễn trong sinh hoạt văn nghệ ở các nhà trường.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng khác xây dựng nhiều hơn nữa các chương trình tuyên truyền về những tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành giáo dục để kịp thời động viên giáo viên, học sinh, nhất là phục vụ cho những dịp khai giảng năm học mới, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam...; nghiên cứu phổ biến rộng rãi các biện pháp hay như "tiếng kẻng học tập", thông báo ngắn hàng ngày vào buổi tối trên sóng phát thành và truyền hình nhằm nhắc nhở các em học sinh đã đến giờ học bài.

- Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục triển khai mạnh mẽ sáng kiến về cuộc vận động "các bà mẹ gương mẫu"; phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam để đẩy mạnh cuộc vận động này trong ngành, nhất là trong đội ngũ các thầy cô giáo.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh cuộc vận động "Học sinh, sinh viên chấp hành và vận động gia đình chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ" do Bộ Giáo đục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải phát động; khảo sát tình hình vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhận thức trong các gia đình và hình thành diễn đàn trong các nhà trường để giúp học sinh nâng cao nhận thức, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; tổ chức biên soạn cuốn sách về tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu, tham gia công tác tuyên truyền về tấm gương tốt của các thầy, cô giáo trẻ.

- Công đoàn giáo dục Việt Nam triển khai mạnh mẽ cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" trong toàn cán bộ, công chức của ngành.

- Hội Khuyến học phát huy sáng kiến về cuộc vận động "Gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học". Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học xây dựng sổ tay hướng dẫn việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội .

3. Về công tác chỉ đạo thực hiện

- Ngay đầu các năm học, các Bộ, ngành, địa phương cần ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học;

- Ban Chỉ đạo Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo sát sao để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra; họp định kỳ sáu tháng một lần, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Giao Tổ Thư ký của Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình phối hợp hành động giữa thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành trong năm học 2007 - 2008, lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện chương trình này; tổ chức ký cam kết thực hiện vào ngay đầu năm học 2007 - 2008; thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời cho Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí để phục vụ công tác tuyên truyền;

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ủy địa phương về cuộc vận động "Hai không" nhằm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của ngành giáo dục và các cơ quan, địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban VH, GD, TN, TN và Nhi đồng của Quốc;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Công đoàn giáo dục VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
các Vụ: TH, VX, KTTH, V.III, ĐP, QHQT, V.IV;
- Lưu: Văn thư, KG (5b). XH 145
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 237/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu237/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2007
Ngày hiệu lực15/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 237/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 237/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân họp sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TT chống tiêu cực giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 237/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân họp sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TT chống tiêu cực giáo dục
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu237/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành15/11/2007
        Ngày hiệu lực15/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 237/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân họp sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TT chống tiêu cực giáo dục

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 237/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân họp sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TT chống tiêu cực giáo dục

           • 15/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực