Thông báo 254/TB-BTC

Thông báo 254/TB-BTC điều chỉnh Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 254/TB-BTC 2015 Danh sách doanh nghiệp thẩm định viên thẩm định giá


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/TB-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Công ty CP Đầu tư xây dựng và Định giá Sơn Long, Công ty TNHH Định giá và Tư vấn đầu tư Hà Nội Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 (Các danh sách kèm theo).

2. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 như sau:

2.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

- Thẩm định viên Ngô Đức Đoàn, sinh năm: 1957, giới tính: Nam, quê quán: Hưng Yên, chức vụ: Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc (CTHĐTV, TGĐ), số thẻ IX14.1091 cấp ngày 20/01/2015 chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp kể từ ngày ban hành Thông báo.

- Thẩm định viên Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm: 1963, giới tính: Nam, quê quán: Hải Dương, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ IX14.1216 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm: 1970, giới tính: Nam, quê quán: Nghệ An, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ IX14.1075 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Nguyễn Lan Anh, sinh năm: 1975, giới tính: Nữ, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Trưởng Ban (TB), số thẻ IX14.1040 cấp ngày 20/01/2015.

-  Thẩm định viên Nguyễn Trường Minh, sinh năm: 1984, giới tính: Nam, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Phó Phòng (PP), số thẻ IX14.1154 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Ngô Hoàng Hà, sinh năm: 1989, giới tính: Nam, quê quán: Hưng Yên, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1100 cấp ngày 20/01/2015.

2.2.Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAX

Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAX:

+ Thẩm định viên Bùi Thế Dũng, sinh năm: 1974, giới tính: Nam, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ II05037 cấp ngày 13/01/2009.

+ Thẩm định viên Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh năm: 1964, giới tính: Nữ, quê quán: Đồng Tháp, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IV06199 cấp ngày 13/01/2009.

+ Thẩm định viên Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh năm: 1977, giới tính: Nữ, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.641 cấp ngày 27/9/2012.

2.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

- Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC:

+ Thẩm định viên Vũ Thị Hồng Minh, sinh năm: 1984, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Phó Phòng (PP), số thẻ IX14.1157 cấp ngày 20/01/2015.

+Thẩm định viên Lê Huy Sơn, sinh năm: 1987, giới tính: Nam, quê quán: Hải Dương, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1188 cấp ngày 20/01/2015

- Xóa tên kể từ ngày 01/3/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Mai Đình Phương, sinh năm: 1978, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.912 cấp ngày 10/12/2013 tại Mục số 59  trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.4. Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Đất Việt

- Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Đất Việt:

+ Thẩm định viên Hoàng Văn Hiếu, sinh năm: 1979, giới tính: Nam, quê quán: Lạng Sơn, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.543 cấp ngày 27/9/2012.

+ Thẩm định viên Trần Minh Tuấn, sinh năm: 1986, giới tính: Nam, quê quán: Hà Tĩnh, chức vụ: Giám đốc (GĐ), số thẻ IX14.1213 cấp ngày 20/01/2015.

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 27/3/2015:

+ Người đại diện theo pháp luật cũ: bà Bùi Thị Ngọc Thảo- số thẻ VIII13.982 cấp ngày 10/12/2013- Giám đốc, chức vụ mới: Thẩm định viên (TĐV).

+ Người đại diện theo pháp luật mới: Ông Trần Minh Tuấn- số thẻ IX14.1213 cấp ngày 20/01/2015 - chức vụ: Giám đốc (GĐ). Ông Trần Minh Tuấn chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động thẩm định giá của Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Đất Việt kể từ ngày ban hành Thông báo.

2.5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt:

- Thẩm định viên Bùi Ngọc Vương, sinh năm: 1979, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VI10.450 cấp ngày 05/10/2011.

- Thẩm định viên Lại Trường Dương, sinh năm: 1985, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1086 cấp ngày 20/01/2015.

2.6. Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán BDO:

- Thẩm định viên Bùi Văn Vương, sinh năm: 1978, giới tính: Nam, quê quán: Hải Dương, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ IX14.1231cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Phùng Thị Minh Quý, sinh năm: 1983, giới tính: Nữ, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1187 cấp ngày 20/01/2015.

2.7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN

Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN:

-  Đăng ký bổ sung thẩm định viên Lê Thị Vân Anh, sinh năm: 1983, giới tính: Nữ, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VI10.324 cấp ngày 5/10/2011

-  Đăng ký bổ sung thẩm định viên Vũ Thị Báu, sinh năm: 1983, giới tính: Nữ, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1050 cấp ngày 20/01/2015.

2.8. Công ty CP Thẩm định giá Đông Á

- Bổ sung thẩm định viên Lê Trung Hải, sinh năm: 1975, giới tính: Nam, quê quán: Hà Tĩnh, chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh (PGĐ CN ), số thẻ IX14.1106 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thẩm định giá Đông Á.

- Xóa tên kể từ ngày 02/3/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Phạm Thị Anh Thức, sinh năm: 1985, giới tính: Nữ, quê quán: TP. Hồ Chí Minh, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.1004 cấp ngày 10/12/2013 tại Mục số 18 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.9. Công ty TNHH Thẩm định giá Độc lập

- Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Thành Long, sinh năm: 1976, giới tính: Nam, quê quán: Hải Phòng, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ III06111 cấp ngày 13/01/2009 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Độc lập.

- Xóa tên kể từ ngày 30/01/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Trần Thị Bích Trâm, sinh năm: 1986, giới tính: Nữ, quê quán: Thừa Thiên Huế, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.1018 cấp ngày 10/12/2013 tại Mục số 88 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.10. Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt

- Bổ sung thẩm định viên Lê Huy Long, sinh năm: 1982, giới tính: Nam, quê quán: Hải Phòng, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1145 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt.

- Xóa tên kể từ ngày 10/02/2015  đối với thẩm định viên về giá hành nghề Bùi Ngọc Vương, sinh năm: 1979, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Phó Giám đốc (PGĐ), số thẻ VI10.450 cấp ngày 05/10/2011 tại Mục số 91 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.11. Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Vĩnh Phúc

- Bổ sung thẩm định viên Trần Văn Bắc, sinh năm: 1980, giới tính: Nam, quê quán: Vĩnh Phúc, chức vụ: Trưởng phòng (TP), số thẻ IX14.1051 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Vĩnh Phúc.

- Xóa tên kể từ ngày 25/2/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Nguyễn Văn Tăng, sinh năm: 1964, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.643 cấp ngày 27/9/2012 tại Mục số 60 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.12. Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Việt Nam

- Bổ sung thẩm định viên Đỗ Khắc Hưởng, sinh năm: 1976, giới tính: Nam, quê quán: Hưng Yên, chức vụ: Phó Phòng (PP), số thẻ IX14.1135 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Việt Nam.

- Xóa tên kể từ ngày 15/3/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm: 1982, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nam, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VI10.439 cấp ngày 05/10/2011 tại Mục số 30 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.13. Công ty CP Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế

Bổ sung thẩm định viên Hoàng Quế Thu, sinh năm: 1973, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IV06211 cấp ngày 13/01/2009 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Định giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế.

2.14. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Minh Ngọc, sinh năm: 1986, giới tính: Nam, quê quán: Bình Định, chức vụ: Phó phòng (PP), số thẻ IX14.1165 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn.

2.15. Công ty CP Thẩm định giá và Thi công Xây dựng Đại An

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Duy Dũng, sinh năm: 1977, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VI10.347 cấp ngày 05/10/2011 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thẩm định giá và Thi công Xây dựng Đại An

2.16. Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung

Bổ sung thẩm định viên Trần Thanh Bảo, sinh năm: 1979, giới tính: Nam, quê quán: Bình Định, chức vụ: Trưởng Phòng (TP), số thẻ IX14.1049 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung.

2.17. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An

Bổ sung thẩm định viên Phạm Thị Mai Thanh, sinh năm: 1975, giới tính: Nữ, quê quán: Nam Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VI10.422 cấp ngày 05/10/2011 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An.

2.18. Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt

Bổ sung thẩm định viên Dương Thị Thu Thủy, sinh năm: 1984, giới tính: Nữ, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ IX14.1207 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt.

2.19. Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt

Bổ sung thẩm định viên Ngô Phương Thảo, sinh năm: 1967, giới tính: Nữ, quê quán: Quảng Ngãi, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1196 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt.

2.20. Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Thị Diệu Vi, sinh năm: 1982, giới tính: Nữ, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Phó Giám đốc (PGĐ), số thẻ IX14.1228 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn.

2.21. Công ty TNHH Thẩm định giá SHC Việt Nam

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Văn Dũng, sinh năm: 1984, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nam, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1077 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá SHC Việt Nam.

2.22. Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Quốc Việt Tuấn, sinh năm: 1979, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Ngãi, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1212 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt.

2.23. Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Xóa tên kể từ ngày 20/3/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Nguyễn Phi Xẩm, sinh năm: 1953, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ 06162 cấp ngày 13/01/2009 tại Mục số 54 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.24. Công ty TNHH Định giá CIMEICO

Điều chỉnh thông tin người đại diện pháp luật kể từ ngày 23/3/2015 theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên, mã số doanh nghiệp 0102071948, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/3/2015 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội:

- Người đại diện theo pháp luật cũ: Bà Nguyễn Thị Quyên- số thẻ VI10.411 cấp ngày 05/10/2011-Giám đốc là thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tại Công ty TNHH Định giá CIMEICO tại Mục số 38 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính), nay chức vụ là “Phó Giám đốc” (PGĐ).

- Người đại diện theo pháp luật mới: Ông Võ Đức Hạnh- số thẻ VIII13.781 cấp ngày 10/12/2013 – Thẩm định viên là thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tại Công ty TNHH Định giá CIMEICO tại Mục số 38 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính), nay chức vụ là “Giám đốc” (GĐ)  chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp kể từ ngày ban hành Thông báo.

3. Điều chỉnh thông tin Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam tại Mục số 32 trong Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Thay đổi địa chỉ Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam thành: Số 15 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 24/01/2015 căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0312092102 thay đổi lần thứ 2 ngày 24/01/2015.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 254/TB-BTC

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 254/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/04/2015
Ngày hiệu lực 27/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 254/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 254/TB-BTC 2015 Danh sách doanh nghiệp thẩm định viên thẩm định giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 254/TB-BTC 2015 Danh sách doanh nghiệp thẩm định viên thẩm định giá
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 254/TB-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 27/04/2015
Ngày hiệu lực 27/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Thông báo 254/TB-BTC 2015 Danh sách doanh nghiệp thẩm định viên thẩm định giá

Lịch sử hiệu lực Thông báo 254/TB-BTC 2015 Danh sách doanh nghiệp thẩm định viên thẩm định giá

  • 27/04/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/04/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực