Thông báo 255/TB-VPCP

Thông báo 255/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 255/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về nhiên liệu sinh học


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TỶ LỆ PHỐI TRỘN NHIÊN LIỆU SINH HỌC VỚI NHIÊN LIỆU TRUYỀN THỐNG

Ngày 11 tháng 5 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình, kết quả thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 (Đề án 177) và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống được ban hành tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ (Lộ trình 53). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội: Xăng dầu Việt Nam, Nhiên liệu sinh học Việt Nam và các tập đoàn: Xăng dầu Việt Nam, Dầu khí Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Công Thương về việc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 177 và Lộ trình 53 theo mục tiêu đề ra, với bước đi phù hợp.

2. Cho phép tồn tại hai loại xăng: RON 92 và E5 RON92 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường, đồng thời thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ Việt Nam với quốc tế về giảm khí thải nhà kính, góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

3. Giao Bộ Công Thương:

- Tính toán lộ trình, bước đi phù hợp, khả thi để thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 92 bằng xăng E5 RON 92, tiếp tục triển khai xăng E10, bảo đảm không gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của thương nhân và việc sử dụng của nhân dân;

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung xăng sinh học (E5 RON 92, E10) cho thị trường; tổ chức hệ thống phối trộn, phân phối, kinh doanh, dịch vụ cung ứng xăng E5 RON 92 bảo đảm chất lượng;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát hoạt động của các nhà máy sản xuất etanol nhiên liệu, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề xuất việc áp dụng các mức chất lượng sản phẩm xăng dầu bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn tương đương EURO 2, EURO 3, EURO 4 và EURO 5, đáp ứng quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới và các quy định về kinh doanh xăng dầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2017;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025” và Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, kết hợp với tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2011 về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đồng bộ. Trên cơ sở đó, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và số 53/2012/QĐ-TTg cho phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Bộ Tài chính:

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát việc điều hành giá xăng dầu đảm bảo không làm tăng giá thành sản phẩm xăng sinh học (E5 RON 92, E10), tiến tới giá xăng E5 RON 92 và xăng E10 có giá ở mức hấp dẫn người sử dụng;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng giá mua tối thiểu sắn nguyên liệu phục vụ sản xuất etanol;

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành chính sách thuế nhập khẩu etanol nhiên liệu (E100) phù hợp để chống độc quyền của các doanh nghiệp sản xuất etanol trong nước; thuế xuất khẩu sắn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung cho các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học etanol;

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng mức thuế bảo vệ môi trường cho riêng sản phẩm nhiên liệu sinh học (xăng E5 RON 92, E10; dầu diesel B5, B10), báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

5. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu sắn, bảo đảm ổn định trong việc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; chú trọng gắn kết chặt chẽ vùng nguyên liệu với các nhà máy sản xuất, chế biến nhiên liệu sinh học có chiến lược đầu tư phát triển lâu dài, có cam kết ký hợp đồng tiêu thụ ổn định, hợp lý, đảm bảo lợi ích của người trồng sắn;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành, hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho sản xuất nguyên liệu sinh khối phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học.

6. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình truyền thông cấp quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92, E10 nói riêng, trong đó làm rõ lợi ích của việc sử dụng xăng E5 RON 92, E10, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn sử dụng xăng E5 RON 92, E10.

7. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn về nhiên liệu sinh học khi cần thiết; xây dựng Kế hoạch kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường và chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường.

8. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu xây dựng và đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiên liệu sinh học; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu.

9. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu đảm bảo nguồn cung etanol triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; mở rộng thêm trạm phối trộn xăng E5 RON 92 trên địa bàn khu vực miền Bắc và các địa phương khác; xây dựng kế hoạch, phương án chuyển đổi mặt hàng, đáp ứng tiến độ, lộ trình thực hiện để đảm bảo từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, chỉ sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn: Dầu khí VN, Xăng dầu VN;
- Các Hiệp hội: Xăng dầu VN, Nhiên liệu sinh học VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các đơn vị: Cổng TTĐT, TH, TKBT, KTTH, NN, CN;
- Lưu; VT, KGVX (3) LTKH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 255/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu255/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2017
Ngày hiệu lực06/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 255/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 255/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về nhiên liệu sinh học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 255/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về nhiên liệu sinh học
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu255/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành06/06/2017
        Ngày hiệu lực06/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 255/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về nhiên liệu sinh học

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 255/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về nhiên liệu sinh học

           • 06/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực