Thông báo 259/TB-VPCP

Thông báo số 259/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Báo Quân đội nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 259/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân buổi làm việc Báo Quân đội nhân dân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 259/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Ngày 01 tháng 11 năm 2007, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc với báo Quân đội nhân dân. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo báo Quân đội nhân dân báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ công tác chủ yếu trong thời gian tới và một số kiến nghị cụ thể; ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Về kết quả hoạt động thời gian qua:

a) Phát huy truyền thống 57 năm xây dựng và trưởng thành, trong những năm qua, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Quân đội nhân dân đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tin cậy giao phó, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Với phương châm: Giữ vững tôn chỉ mục đích, nâng cao tính định hướng chính trị, tính cập nhật, tính chiến đấu, tính xã hội và tính toàn quân, toàn quốc, thực hiện đa dạng hóa và chú trọng chất lượng các ấn phẩm... báo Quân đội nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tuyên truyền có hiệu quả về những sự kiện lớn, những vấn đề quan trọng của đất nước; tích cực, chủ động và sắc bén trong đấu tranh với các tư tưởng phản động, sai trái, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá sự nghiệp cách mạng và chế độ ta của các thế lực thù địch... Các hoạt động xã hội với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú ngày càng được báo Quân đội nhân dân coi trọng, vừa hỗ trợ nhiệm vụ chính trị, vừa góp phần nâng cao uy tín, vị thế của báo trong xã hội.

b) Báo Quân đội nhân dân cần tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của  bạn đọc trong và ngoài quân đội; tăng tính thời sự, tính hấp dẫn và tính xã hội của thông tin; đẩy mạnh hơn nữa việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, người tốt, việc tốt; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục phẩm chất nhà báo - chiến sỹ, đạo đức nghề nghiệp đối với phóng viên và công tác phát hành báo.

2. Về nhiệm vụ trong thời gian tới:

a) Báo Quân đội nhân dân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và bám sát thực tiễn cuộc sống, không ngừng cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng thông tin của các ấn phẩm... nhằm thực hiện tốt nhất chức năng thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội và nhân dân, nâng cao vai trò, vị thế của báo Quân đội nhân dân trong toàn quân, toàn xã hội.

b) Để nâng cao hơn nữa uy tín trong xã hội, bên cạnh việc cập nhật, bảo đảm tính thời sự của thông tin, báo Quân đội nhân dân cần phát huy hơn nữa thế mạnh của báo giữ vững định hướng chính trị, thông tin khách quan, chân thực, toàn diện. Việc lựa chọn vấn đề, sự kiện cũng như cách thức thể hiện, trình bày thông tin cần có tính đột phá, tính hấp dẫn nhằm đạt hiệu quả thông tin, tuyên truyền cao.

c) Báo Quân đội nhân dân phải luôn đề cao tính xã hội, tính toàn dân, toàn quốc. Thông qua việc đa dạng hóa các ấn phẩm với chất lượng thông tin cao phù hợp với từng đối tượng để phát hành rộng rãi các ấn phẩm của báo trong quân đội và ngoài xã hội; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội của báo gắn với các sự kiện, vấn đề lớn của đất nước, của quân đội và quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng là cựu chiến binh, gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình quân nhân; phấn đấu mỗi năm báo tổ chức được 1-2 hoạt động xã hội có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

d) Báo Quân đội nhân dân chú trọng kết hợp có hiệu quả giữa việc tuyên truyền, biểu dương trên báo với phong trào học tập, làm theo các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong toàn quân, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội; chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tào để đưa ấn phẩm "Nhân chứng và sự kiện" của báo vào phục vụ nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục lịch sử cho các đối tượng là học sinh, sinh viên.

3. Về một số kiến nghị cụ thể:

a) Về việc cho phép phóng viên báo Quân đội nhân dân được tham dự để đưa tin các phiên họp của Chính phủ: Trước mắt, thực hiện như quy định hiện nay. Giao Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết bảo đảm nguyên tắc chung, có tính đến yếu tố đặc thù của báo Quân đội nhân dân.

b) Đồng ý về nguyên tắc việc hỗ trợ kinh phí để đầu tư phương tiện, thiết bị phục vụ tác nghiệp của báo. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn báo Quân đội nhân dân xây dựng đề án cụ thể, lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định để có thể thực hiện đề án trong dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2007).

c) Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi Thông tư liên Bộ số 75/2006/TTLT-BQP-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2006 cho phù hợp với thực tế, bảo đảm tính khả thi và có thể thực hiện ngay từ đầu năm 2008; trong đó, cần chú ý kết hợp với các cơ chế, chính sách hỗ trợ thông tin hiện có của Chính phủ đối với các đối tượng thuộc vùng dân tôc, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

d) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chính sách tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, ngoại giao cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên nói chung; chú ý ưu tiên cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh... trong đó, có báo Quân đội nhân dân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông,
  Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo,
  Ủy ban Dân tộc;
- Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN;
- Báo Quân đội nhân dân;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,
  Các Vụ: TH, KTTH, NC, KG, TTTTBC;
- Lưu: VT, VX (05), HVB 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 259/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu259/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực14/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 259/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 259/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân buổi làm việc Báo Quân đội nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 259/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân buổi làm việc Báo Quân đội nhân dân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu259/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực14/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 259/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân buổi làm việc Báo Quân đội nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 259/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân buổi làm việc Báo Quân đội nhân dân

           • 14/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực