Thông báo 283/TB-BTC

Thông báo 283/TB-BTC Công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 283/TB-BTC 2015 danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên định giá tài sản


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 283/TB-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Công ty TNHH Thẩm định giá TNS VALUE có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 (Các danh sách kèm theo).

2. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 như sau:

2.1. Công ty TNHH Thẩm định giá MHD

- Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá MHD:

+ Thẩm định viên Trần Khánh Du, sinh năm: 1985, giới tính: Nam, quê quán: Bình Định, chức vụ: Giám đốc (GĐ), số thẻ IX14.1068 cấp ngày 20/01/2015.

+ Thẩm định viên Hồ Bình Minh, sinh năm: 1985, giới tính: Nam, quê quán: Đà Nẵng, chức vụ: Phó Giám đốc (PGĐ), số thẻ IX14.1153 cấp ngày 20/01/2015.

- Xóa tên kể từ ngày 30/3/2015 đối với các thẩm định viên về giá hành nghề tại Mục số 57 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính:

+ Thẩm định viên Nguyễn Xuân Hải, sinh năm: 1985, giới tính: Nam, quê quán: Bình Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.773 cấp ngày 12/10/2013.

+ Thẩm định viên Hoàng Duy Quang, sinh năm: 1983, giới tính: Nam, quê quán: Nghệ An, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.627 cấp ngày 27/9/2012.

2.2.Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam

- Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam:

+ Thẩm định viên Nguyễn Thanh Lịch, sinh năm: 1979, giới tính: Nữ, quê quán: Hưng Yên, chức vụ: Giám đốc (GĐ), số thẻ IX14.1141 cấp ngày 20/01/2015.

+ Thẩm định viên Vũ Văn Thành, sinh năm: 1978, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nam, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1193 cấp ngày 20/01/2015.

- Xóa tên kể từ ngày 15/4/2015 đối với các thẩm định viên về giá hành nghề tại Mục số 104 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính:

+ Thẩm định viên Phạm Mạnh Tiến, sinh năm: 1984, giới tính: Nam, quê quán: Bắc Giang, chức vụ: Phó Giám đốc (PGĐ), số thẻ VIII13.951 cấp ngày 12/10/2013.

+ Thẩm định viên Đào Thị Hằng, sinh năm: 1984, giới tính: Nữ, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Trưởng Phòng (TP), số thẻ VIII13.783 cấp ngày 10/12/2013.

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 6/4/2015:

Người đại diện theo pháp luật cũ: bà Nguyễn Ngọc Hiền- số thẻ VIII13.791 cấp ngày 10/12/2013, Giám đốc, là thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tại Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam năm 2015 (Thông báo số 38/TB-BTC) chức vụ mới: Thẩm định viên (TĐV).

Người đại diện theo pháp luật mới: Bà Nguyễn Thanh Lịch - số thẻ IX14.1141 cấp ngày 20/01/2015, chức vụ: Giám đốc (GĐ).

2.3. Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

Bổ sung thẩm định viên Vũ Duy, sinh năm: 1986, giới tính: Nam, quê quán: Vĩnh Phúc, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1069 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam.

2.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Bổ sung thẩm định viên Hà Minh Long, sinh năm: 1979, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1144 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

2.5. Công ty TNHH Kiểm toán Định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

Bổ sung thẩm định viên Lê Minh Hải, sinh năm: 1983, giới tính: Nữ, quê quán: Nghệ An, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1105 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán Định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam.

2.6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm: 1979, giới tính: Nam, quê quán: Hải Dương, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ V09.273 cấp ngày 01/7/2010 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC.

2.7. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế- Kiểm toán COM.PT

Bổ sung thẩm định viên Lê Thị Hòa, sinh năm: 1958, giới tính: Nữ, quê quán: Hải Phòng, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ IX14.1118 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế- Kiểm toán COM.PT.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 


Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 


DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-BTC ngày      tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính)

TT

Tên đơn vị thẩm định giá

Tên viết tắt

Trụ sở chính

1

Công ty TNHH Thẩm định giá TNS VALUE

TNS VALUE CO., LTD

Tầng 8, tòa nhà VID Tower, số 115 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

  

DANH SÁCH CÁC THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-BTC ngày      tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

Họ tên thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Thẻ Thẩm định viên

 

Thời hạn
đăng ký hành nghề

Tên viết tắt

Trụ sở chính

Số thẻ

Ngày cấp

Từ

Đến

1

Công ty TNHH Thẩm định giá TNS VALUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNS VALUE CO., LTD

Tầng 8, tòa nhà VID Tower, số 115 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 

1

Tống Thành Nguyên

1969

Nam

Hà Tĩnh

CTHĐTV

IX14.1167

1/20/2015

…../5/2015

24/9/2015

 

2

Nguyễn Duy Nghĩa

1982

Nam

Hà Nội

TGĐ

VIII13.884

12/10/2013

….../5/2015

24/9/2015

 

3

Chu Đức Tuấn

1982

Nam

Bắc Ninh

PTGĐ

VIII13.955

12/10/2013

….../5/2015

24/9/2015

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 283/TB-BTC

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 283/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/05/2015
Ngày hiệu lực 12/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 283/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 283/TB-BTC 2015 danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên định giá tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 283/TB-BTC 2015 danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên định giá tài sản
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 283/TB-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 12/05/2015
Ngày hiệu lực 12/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Thông báo 283/TB-BTC 2015 danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên định giá tài sản

Lịch sử hiệu lực Thông báo 283/TB-BTC 2015 danh sách doanh nghiệp thẩm định giá thẩm định viên định giá tài sản

  • 12/05/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/05/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực