Thông báo 38/KHXX

Thông báo số 38/KHXX về việc huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định pháp luật dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự do Toà án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 38/KHXX huỷ bỏ chấm dứt hiệu lực sửa đổi Nghị quyết Quốc hội quy định pháp luật dân sự


THÔNG BÁO

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 38/KHXX NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1996 VỀ VIỆC HUỶ BỎ, CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DÂN SỰ THEO NGHỊ QUYẾTCỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ

Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam đã được Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ tám thông qua ngày 28-10-1995 và có hiệu lực kể từ ngày 1-7-1996. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự, Toà án nhân dân tối cao đã tiến hành tổ chức việc rà soát các quy định của pháp luật về dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành do Toà án nhân dân tối cao ban hành hoặc cùng các cơ quan chức năng khác ở Trung ương ban hành.

I. ĐỂ ĐẢM BẢO VIỆC THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỰ NÓI CHUNG VÀO VIỆC GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ CÁC LOẠI TRANH CHẤP DÂN SỰ ĐƯỢC THỐNG NHẤT, TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH THÔNG TƯ LIÊN NGÀNH "HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT THEO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ. CÙNG VỚI VIỆC THI PHÁP LUẬT ĐƯỢC HƯỚNG DẪN TRONG THÔNG TƯ NÀY, TẠI CUỘC HỌP NGÀY 15-6-1996 LÃNG ĐẠO CÁC NGÀNH CÓ LIÊN QUAN ĐÃ THỐNG NHẤT UỶ NHIỆM ĐỂ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ BỎ, CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ.

Toà án nhân dân tối cao thông báo việc thi hành các hướng dẫn tại các Thông tư liên ngành đã được ban hành từ trước đến nay, như sau:

1. Huỷ bỏ Thông tư liên ngành số 09/TTLN ngày 10-12-1989 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính "Hướng dẫn việc xét xử và thi hành án đối với các khoản tiền bồi thường, bồi hoàn, thanh toán tài sản, cấp dưỡng trong các bản án hình sự, dân sự trong tình hình hiện nay".

2. Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 3-5-1990 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục quản lý ruộng đất "Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất" không có hiệu lực thi hành để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch dân sự liên quan tới quyền sử dụng đất được xác lập từ ngày 15-10-1993.

3. Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 10-1-1992 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính "Hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản trong các vụ án hình sự và dân sự" không còn hiệu lực thi hành trong công tác xét xử kể từ ngày 1-7-1996.

4. Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 8-8-1992 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao "Hướng dẫn việc giải quyết các tranh chấp về nợ hụi" không còn hiệu lực thi hành để giải quyết các tranh chấp về nợ hụi phát sinh từ ngày 1-7-1996.

5. Thông tư liên ngành số 05/TTLN ngày 21-8-1992 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Trọng tài kinh tế nhà nước "Hướng dẫn giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện tổng thanh toán nợ" không còn hiệu lực thi hành để giải quyết đối với các khoản nợ phát sinh từ ngày 1-7-1996.

II. ĐỐI VỚI CÁC VĂN BẢN MÀ TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH TỪ TRƯỚC TỚI NAY HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ DÂN SỰ, TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ĐÃ TIẾN HÀNH RÀ SOÁT, ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ THÔNG BÁO NHƯ SAU:

1. Huỷ bỏ các văn bản sau đây:

a- Chỉ thị số 1073/DS ngày 23-9-1961 của Toà án nhân dân tối cao "Về việc bổ sung Chỉ thị số 1878/DS và 2748/DS nhằm hỗ trợ công cuộc cải tạo nhà cửa ở thành phố, thị xã".

b- Chỉ thị số 962/DS ngày 25-7-1962 "Về việc Toà án tham gia công cuộc tiến hành quản lý các loại đất ở nội thành, nội thị".

c- Chỉ thị số 04/DS ngày 14-10-1963 " Về đường lối giải quyết những giao dịch hợp pháp và bất hợp pháp".

d. Chỉ thị số 204/DS ngày 15-4-1968 "Về việc giải thích một số nguyên tắc pháp lý thông thường về trách nhiệm dân sự trong hợp đồng ký kết giữa các cơ quan Nhà nước, đơn vị quốc doanh với các hợp tác xã, tư nhân và hướng dẫn đường lối xét xử những tranh chấp về loại hợp đồng này".

d. Thông tư số 594/NCPL ngày 27-8-1968 về "Tổng kết kinh nghiệm và hướng dẫn đường lối xét xử việc tranh chấp thừa kế".

e. Thông tư số 02/TATC ngày 2-8-1973 "Hướng dẫn đường lối xử lý các vụ tranh chấp về thừa kế di sản liệt sỹ".

g- Thông tư số 57/TATC ngày 16-8-1977 "Về việc xử lý các tranh chấp về thừa kế".

h- Thông tư số 81/TATC ngày 24-7-1981 "Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế".

Các báo cáo chuyên đề, nội dung các hướng dẫn trong các Hội nghị tổng kết ngành Toà án hàng năm, các công văn trao đổi liên quan tới nội dung trong những văn bản loại này cũng đều bị huỷ bỏ.

2. Các văn bản hướng dẫn sau đây hết hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-1996

a- Thông tư số 173/UBTP ngày 23-3-1972 "Hướng dẫn bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng".

b- Thông tư số 03/TATC ngày 5-4-1983 "Hướng dẫn bồi thường thiệt hại trong tai nạn ô tô".

c- Thông tư số 03/NCPL ngày 22-7-1989 "Hướng dẫn xét xử một số tranh chấp về quyển sở hữu công nghiệp".

d- Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19-10-1989 "Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh thừa kế".

Các báo cáo chuyên đề, nội dung các hướng dẫn trong các cuộc Hội nghị tổng kết ngành Toà án hàng năm, các công văn trao đổi liên quan tới nội dung những văn bản này cũng hết giá trị hướng dẫn kể từ ngày 1-7-1996.

3. Tạm ngừng áp dụng các văn bản hướng dẫn giải quyết các tranh chấp phát sinh từ giao dịch dân sự về thuê nhà ở của tư nhân xác lập trước ngày 1-7-1991 và những tranh chấp về nhà ở có liên quan đến việc thực hiện chính sách cải tạo nhà cửa của Nhà nước. Khi có quyết định của Quốc hội về vấn đề này, Toà án nhân dân tối cao sẽ có thông báo về hiệu lực thi hành của các văn bản hướng dẫn này.

4. Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nghiêm chỉnh chấp hành nội dung Thông báo này, tiến hành rà soát để huỷ bỏ hoặc tuyên bố chấm dứt hiệu lực thi hành những văn bản hướng dẫn của mình trước đây có liên quan tới những văn bản bị huỷ bỏ, bị chấm dứt hiệu lực thi hành hoặc có văn bản hướng dẫn mới trong việc thực hiện Thông báo này.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan hữu quan các cấp, trên cơ sở Thông báo này, tiến hành tổ chức việc rà soát các văn bản hướng dẫn có liên quan đến các Thông tư liên ngành đã huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực thi hành và có văn bản hướng dẫn trong ngành mình.

 

Trịnh Hồng Dương

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/KHXX

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu38/KHXX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/1996
Ngày hiệu lực05/07/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/KHXX

Lược đồ Thông báo 38/KHXX huỷ bỏ chấm dứt hiệu lực sửa đổi Nghị quyết Quốc hội quy định pháp luật dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 38/KHXX huỷ bỏ chấm dứt hiệu lực sửa đổi Nghị quyết Quốc hội quy định pháp luật dân sự

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 38/KHXX huỷ bỏ chấm dứt hiệu lực sửa đổi Nghị quyết Quốc hội quy định pháp luật dân sự

            • 05/07/1996

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/07/1996

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực