Thông báo 409/TB-VPCP

Thông báo 409/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Nam Định về tình hình thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 409/TB-VPCP năm 2013 kết luận bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị khu di tích lịch sử Nam Định


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 409/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NAM ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA THỜI TRẦN, TỈNH NAM ĐỊNH

Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về tình hình triển khai thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định. Cùng tham dự buổi làm việc với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, đại diện các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi đi khảo sát thực tế, kiểm tra kết quả thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo đền Lựu Phố, đền Vạn Khoảnh, đền Thiên Trường, đền Trùng Hoa và đền Cố Trạch; nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định báo cáo tình hình thực hiện các hạng mục đầu tư của Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định đến năm 2015 và ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:

1. Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định là một công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích đến năm 2015 là một dự án có ý nghĩa đặc biệt, được Chính phủ và nhân dân cả nước quan tâm.

Hoan nghênh Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong những năm qua đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 252/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đến năm 2015 và Quyết định số 1403/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định. Các dự án tu bổ, tôn tạo di tích hoàn thành vẫn bảo tồn được yếu tố gốc, bước đầu đáp ứng việc phục vụ nhu cầu tham quan của du khách.

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cần rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch: đã đưa vào danh mục các di tích được quy hoạch tu bổ trong khi các di tích này chưa được xếp hạng; tiến độ triển khai các Dự án trọng điểm còn chậm; chưa xác định thứ tự hợp lý ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình, một số dự án quan trọng chưa triển khai.

2. Để góp phần thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định đến năm 2015 và hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ, trong thời gian tới cần tập trung triển khai một số nội dung sau:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định có trách nhiệm rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Dự án trong những năm qua, khắc phục các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình. Trong năm 2014 và 2015 tập trung thực hiện các công việc sau:

- Rà soát lại các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, đầu tư hạ tầng..., sắp xếp thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng nguồn vốn, trong đó tập trung triển khai những hạng mục quan trọng nhất theo đúng quy hoạch đã được duyệt, đưa ra khỏi quy hoạch các di tích chưa được xếp hạng;

- Triển khai ngay việc tu bổ, tôn tạo 3 điểm di tích quốc gia đặc biệt là đền Thiên Trường, đền Cố Trạch và chùa tháp Phổ Minh; 2 di tích quốc gia là đền Bảo Lộc và đình - miếu Cao Đài trong khuôn khổ thực hiện Quyết định số 252/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; các dự án khác đã có trong quy hoạch tiến hành rà soát, xác định thứ tự ưu tiên và bổ sung vào kế hoạch tu bổ, tôn tạo giai đoạn sau;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị chuyên đề về quản lý lễ hội, quản lý di tích trong Quý 4 năm 2013 để nâng cao chất lượng quản lý di tích, huy động các nguồn lực trong xã hội trong việc tu bổ, tôn tạo khu di tích;

- Về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm lễ hội: cần xem xét kỹ trên cơ sở có đầy đủ các thông tin từ kết quả khảo cổ, ý kiến tham gia của các nhà khoa học, người làm công tác chuyên môn. Trước mắt cần tập trung hoàn chỉnh hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan khu vực trung tâm, chấn chỉnh công tác quản lý, tạo thuận lợi cho du khách đến khu di tích;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án trong năm 2015 làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2020.

b) Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch và thực hiện khai quật khảo cổ khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần trong các năm 2014, 2015 phù hợp với các điều kiện về thời tiết, bảo đảm đến cuối năm 2015 có đủ thông tin, cơ sở khoa học để thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm lễ hội và lập phương án bảo tồn phù hợp với các di tích;

- Thẩm định hồ sơ theo quy định trong việc tu bổ, tôn tạo các di tích;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát, kiểm tra, thống kê, phân loại các đồ cúng tiến vào Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định để có biện pháp xử lý phù hợp; từng bước mở rộng việc thực hiện trên phạm vi cả nước; nghiên cứu, sớm ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương về việc tiếp nhận đồ cúng tiến vào các di tích bảo đảm sự toàn vẹn, nguyên gốc của di tích. Thời gian hoàn thành trong năm 2013;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá kết quả tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia và cấp tỉnh vào cuối năm 2014.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện Dự án bảo tồn, tồn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định theo đúng quy định tại Quyết định số 1403/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; trên cơ sở đó, trong năm 2014 và 2015 tỉnh ưu tiên bố trí vốn triển khai tu bổ, tôn tạo 5 di tích trọng điểm trong quy hoạch là: đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, chùa tháp Phổ Minh, đền Bảo Lộc và đình - miếu Cao Đài.

d) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, xây dựng và sớm ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn việc xây dựng công trình, trùng tu các di tích tín ngưỡng, tôn giáo; hỗ trợ tỉnh Nam Định trong việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâm lễ hội Dự án quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần tại Nam Định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng;
- UBND tỉnh Nam Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, V.III, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KGVX (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 409/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu409/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2013
Ngày hiệu lực09/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 409/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 409/TB-VPCP năm 2013 kết luận bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị khu di tích lịch sử Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 409/TB-VPCP năm 2013 kết luận bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị khu di tích lịch sử Nam Định
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu409/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành09/11/2013
        Ngày hiệu lực09/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 409/TB-VPCP năm 2013 kết luận bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị khu di tích lịch sử Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 409/TB-VPCP năm 2013 kết luận bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị khu di tích lịch sử Nam Định

           • 09/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực