Thông báo 55/TB-VPCP

Thông báo 55/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Thông báo 55/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Sơn La


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 55/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH SƠN LA

Ngày 14 tháng 01 năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Văn phòng Chính phủ. Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, thực hiện chính sách dân tộc, công tác phòng chống ma túy và một số đề nghị của Tỉnh; ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các Bộ, cơ quan; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được trong năm qua của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Trong điều kiện khó khăn chung, kinh tế - xã hội năm 2013 của Tỉnh tiếp tục phát triển; tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 10,02%; trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,6%; công nghiệp, xây dựng chiếm 23,3%; dịch vụ chiếm 45,1%. GDP bình quân đầu người đạt 1.000 USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt khá (2.072 tỷ đồng, 115% kế hoạch); 16/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt đã vận động, tổ chức di dời trên 6.500 hộ dân để xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La đúng tiến độ đề ra.

Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm được quan tâm; đời sống của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo còn 27% (giảm 2% so với năm 2012); quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và biên giới quốc gia được bảo đảm. Hệ thống chính trị cơ sở và công tác dân tộc, quan hệ đối ngoại được tăng cường. Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đã tích cực triển khai, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và công tác cai nghiện.

Tuy nhiên, Sơn La vẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (27%); đầu tư nước ngoài còn hạn chế, chỉ số cạnh tranh (CPI) có tiến bộ nhưng còn thấp, chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế của Tỉnh; đường giao thông đến trung tâm một số xã chưa được đầu tư; tình hình tội phạm về ma túy còn tiềm ẩn phức tạp.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2014 của Tỉnh đề ra. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014, Tỉnh cần quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

1. Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ, Sơn La cần nhanh chóng cụ thể hóa để triển khai thực hiện nhiệm vụ từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2014 một cách quyết liệt, đồng bộ nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

2. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo đà phát triển cho các năm sau, kết hợp giải quyết hàng tồn kho, xử lý nợ xấu và khuyến khích doanh nghiệp liên kết với nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Quản lý tốt tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

3. Triển khai thực hiện chương trình hành động Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, trong đó ưu tiên người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015; khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, điện,... Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc. Thực hiện tốt công tác di dân, tái định cư sớm ổn định đời sống cho nhân dân. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; quan tâm cụ thể đến hậu tái định cư thủy điện Sơn La để đồng bào có cuộc sống tốt hơn.

4. Quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu trong Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình công tác phòng, chống ma túy năm 2014 với các mục tiêu cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương; có phương án đấu tranh với tội phạm nhất là tội phạm ma túy; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng triệt phá các tụ điểm ma túy, hạn chế đến mức thấp nhất việc thẩm lậu ma túy vào địa bàn tỉnh và vào sâu trong nội địa; tăng cường phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy các tỉnh Bắc Lào để giải quyết dứt điểm địa bàn trọng điểm về ma túy. Phát huy và thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của người đứng đầu các cơ quan; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc phối hợp của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, ý thức chấp hành kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các sai phạm.

6. Củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển; mở rộng quan hệ đối ngoại và tăng cường hợp tác quốc tế; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7. Tổ chức thực hiện tốt Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn để các địa phương, Bộ, ngành thực hiện, trong đó có tỉnh Sơn La.

2. Về hướng dẫn thi hành Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương, Bộ, ngành thực hiện trong đó có tỉnh Sơn La.

3. Về tăng mức hỗ trợ kinh phí hàng năm để thực hiện công tác khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng: Trong khi đang xây dựng Quyết định mới thay thế Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách trung ương xem xét, đề xuất hỗ trợ cho Tỉnh.

4. Về hỗ trợ kinh phí để đầu tư các tuyến đường đến trung tâm xã, cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng: Trước mắt, Tỉnh căn cứ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 được phân bổ, lồng ghép với các nguồn vốn ngân sách, vốn xã hội hóa theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm và cơ chế hỗ trợ quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh xây dựng đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng.

Đối với đầu tư đường đến trung tâm các xã chưa có đường ô tô đi được 4 mùa: Tỉnh chủ động rà soát lựa chọn thứ tự ưu tiên để đầu tư những dự án cấp bách. Trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét, đề xuất hỗ trợ cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về cân đối bổ sung nguồn vốn đối ứng còn thiếu các dự án ODA trong năm 2014: Trước mắt, đề nghị Tỉnh căn cứ số vốn được giao kế hoạch năm 2014 để triển khai thực hiện. Đối với số vốn còn thiếu, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất phương án xử lý cho các địa phương (trong đó có Sơn La), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Hồ”: Đây là huyện mới chia tách, đặc biệt khó khăn, Tỉnh có báo cáo, giải trình cụ thể sự cần thiết xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Hồ”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Về bổ sung vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng huyện Vân Hồ mới chia tách: Tỉnh sử dụng số vốn đã được bố trí trong kế hoạch năm 2014 để thực hiện. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất bổ sung cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về bố trí vốn thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 120/VPCP-KTN ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

9. Về phê duyệt Đề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Dự án thủy điện Sơn La”: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 332/TB-VPCP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

10. Về quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong năm 2014.

11. Về hỗ trợ vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu: Tỉnh rà soát những dự án có thể huy động các nguồn vốn đầu tư khác và có cơ chế thu hút đầu tư. Đối với các dự án không có khả năng thu hút đầu tư tư nhân, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát các nội dung phù hợp với các hạng mục hỗ trợ từ nguồn vốn hỗ trợ hạ tầng du lịch.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động -Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Công an, Quốc phòng;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng,
- Cục an ninh Tây Bắc;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg Nguyễn Xuân Phúc, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu55/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực27/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 55/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 55/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Sơn La
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu55/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Quang Thắng
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực27/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 55/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 55/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Sơn La

           • 27/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực