Thông báo 62/TB-VPCP

Thông báo 62/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên và chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 62/TB-VPCP kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO SINH VIÊN BẰNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Ngày 15 tháng 3 năm 2011, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành về Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên và Chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhìn chung việc thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 và Chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên theo Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2009 và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ tại các địa phương triển khai đã đi vào nề nếp. Đã triển khai xây dựng khoảng 76.000 phòng học đưa vào sử dụng khoảng 55.000 phòng; xây dựng gần 22.000 phòng nhà ở công vụ cho giáo viên, đưa vào sử dụng trên 17.000 phòng và triển khai xây dựng 251 khối nhà ở sinh viên, đưa vào sử dụng 126 khối nhà, đáp ứng chỗ ở cho khoảng trên 100.000 sinh viên.

Tuy nhiên, việc triển khai các đề án, cả khối lượng và tiến độ chưa đạt so với mục tiêu đặt ra, nhất là việc huy động vốn ở địa phương cũng như phân bổ vốn và giải ngân cho các công trình; có một số vướng mắc cần quan tâm tháo gỡ, do có biến động của giá cả, việc hoàn thành khối lượng dự kiến với mức đầu tư đã duyệt là khó khăn; phát sinh các hạng mục, danh mục cần hỗ trợ cũng như thực hiện các nội dung chi khác liên quan đến xây dựng các công trình.

II. TRONG THỜI GIAN TỚI CẦN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT MỘT SỐ NỘI DUNG SAU:

1. Dự kiến tổ chức một số cuộc họp liên quan:

- Cuối tháng 5 năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức cuộc họp về định hướng phân bổ 20% ngân sách và trái phiếu Chính phủ dành cho giáo dục, đào tạo giai đoạn 2011-2015.

- Tháng 6 năm 2011, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương, các cơ sở đào tạo để đánh giá và đề xuất mô hình quản lý, khai thác, vận hành khu nhà ở sinh viên được đầu tư theo Chương trình này, theo hướng thành lập đơn vị quản lý nhà ở chuyên nghiệp, gắn với quản lý sinh viên của các trường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.

- Tháng 8 năm 2011, tổ chức Hội nghị toàn quốc, tổng kết thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học, nhà ở công vụ cho giáo viên theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg và Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên giai đoạn 2009-2011 và đề xuất phương án xây dựng các Đề án có liên quan đến các nội dung trong giai đoạn 2012-2015; các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng phối hợp với các Bộ liên quan chuẩn bị nội dung cuộc họp.

2. Một số công việc cụ thể:

a) Về Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên:

- Từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan tổ chức kiểm tra rà soát, xác định lại số lượng các hạng mục công trình của Đề án đã và đang thực hiện đến hết năm 2011; số hạng mục công trình thuộc Đề án chưa thực hiện; nhu cầu kiên cố hóa và nhà công vụ chưa được đáp ứng cần bổ sung theo mục tiêu của Đề án; phối hợp với các Bộ liên quan thống nhất kế hoạch giao, sử dụng 1600 tỷ đồng còn lại từ nguồn trái phiếu Chính phủ để thực hiện Đề án trong năm 2011 và 2012.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thông báo, đôn đốc về: tiến độ thực hiện Đề án và chất lượng công trình; việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn, bố trí ngân sách địa phương thực hiện Đề án; công tác tổng hợp và báo cáo số liệu.

b) Về chương trình xây dựng nhà ở cho sinh viên:

- Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình, khẩn trương hoàn thành các công trình đang xây dựng dở dang cuối năm 2010 và đưa vào sử dụng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án bố trí vốn cho các dự án để thanh toán các chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đã được quy định bổ sung theo Quyết định số 70/2010/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, lấy từ nguồn 500 tỷ đồng còn lại của trái phiếu Chính phủ năm 2012 trong tổng mức quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ (8.000 tỷ đồng).

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan, các địa phương và các cơ sở đào tạo đề xuất mô hình quản lý, khai thác, vận hành quỹ nhà ở sinh viên sau đầu tư bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng; có văn bản hướng dẫn sau Hội nghị tháng 6 năm 2011 về vấn đề trên.

- Giao Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương căn cứ quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, dự báo số lượng học sinh, sinh viên có nhu cầu về nhà ở đến năm 2015 và 2020, thực hiện mục tiêu nhà ở cho học sinh, sinh viên theo Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm yêu cầu của Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ, đề xuất xây dựng Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên giai đoạn 2012-2015 trong tháng 8 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GD&ĐT, LĐ-TB&XH, XD, KH&ĐT, TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước;
- Tổng cục Dạy nghề;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu62/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2011
Ngày hiệu lực23/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 62/TB-VPCP kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 62/TB-VPCP kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu62/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành23/03/2011
        Ngày hiệu lực23/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 62/TB-VPCP kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 62/TB-VPCP kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ

           • 23/03/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực