Thông báo 685/TB-BTC

Thông báo 685/TB-BTC công bố, điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 685/TB-BTC công bố điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề 2015


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 685/TB-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 như sau:

1. Công ty CP Thẩm định giá BTCValue

- Điều chuyển 01 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Công ty CP Thẩm định giá BTCValue sang hành nghề tại Công ty CP Thẩm định giá BTCValue – Chi nhánh Đà Nẵng:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Văn Nhị

1976

Nam

Bình Định

TĐV

VIII13.898

10/12/2013

- Điều chuyển 01 thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Công ty CP Thẩm định giá BTCValue – Chi nhánh Đà Nẵng sang hành nghề tại Công ty CP Thẩm định giá BTCValue:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thế Anh

1983

Nam

Bắc Giang

TĐV

VII11.462

27/9/2012

2. Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, Thuế Việt Nam

Bổ sung 01 thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, Thuế Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Bùi Hữu Án

1987

Nam

Nam Định

TĐV

IX14.1046

20/01/2015

3. Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín

Xóa tên kể từ ngày 01/10/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thanh Nhớ

1983

Nam

Bình Định

TĐV

IX14.1171

20/01/2015

Kể từ ngày 01/10/2015, Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín chỉ còn 02 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề, không đảm bảo đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định tại Điều 39 Luật Giá. Trường hợp Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín không bảo đảm đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định tại Điều 39 Luật Giá trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 01/10/2015 thì sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Giá.

4. Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Thương Tín

Xóa tên kể từ ngày 04/9/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Thương Tín:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Võ Hoàng Nghi

1958

Nam

Sóc Trăng

PGĐ

VII11.610

27/09/2012

5. Công ty TNHH Thẩm định giá Asia Dragon

Xóa tên kể từ ngày 30/9/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Công ty TNHH Thẩm định giá Asia Dragon:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Trần Ngọc Tuyên

1975

Nam

Bà Rịa – Vũng Tàu

TP

VII11.692

05/10/2011

6. Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa

Xóa tên kể từ ngày 07/10/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau đây tại Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Hàn Thị Nguyệt

1981

Nữ

Thanh Hóa

TĐV

VIII13.890

10/12/2013

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 685/TB-BTC

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 685/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/10/2015
Ngày hiệu lực 20/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 685/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 685/TB-BTC công bố điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 685/TB-BTC công bố điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề 2015
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 685/TB-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 20/10/2015
Ngày hiệu lực 20/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông báo 685/TB-BTC công bố điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề 2015

Lịch sử hiệu lực Thông báo 685/TB-BTC công bố điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề 2015