Thông báo 766/TB-BTC

Thông báo 766/TB-BTC công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 766/TB-BTC doanh nghiệp thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản 2015


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 766/TB-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 như sau:

1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Bổ sung hai thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thanh Tùng

1963

Nam

Hải Dương

PTGĐ

IX14.1216

20/01/2015

2

Vũ Xuân Biển

1977

Nam

Hải Phòng

TP

VI10.334

05/10/2011

1.2. Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á

Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Lê Viết Cường

1978

Nam

Hà Tĩnh

TĐV

IX14.1064

20/01/2015

1.3. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán ASCO:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Thị Tố Loan

1978

Nữ

Hải Dương

TĐV

VI10.391

05/10/2011

1.4. Công ty TNHH Thẩm định giá Asia Dragon

Bổ sung thẩm định viên về giá sau đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH TNHH Thẩm định giá Asia Dragon:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Nguyễn Kim Hồng

1976

Nữ

Bình Dương

TP

IX14.1120

20/01/2015

1.5. Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

Xóa tên kể từ ngày 10/9/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản của Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Nguyễn Thanh Vân

1983

Nữ

Nghệ An

TĐV

VI10.442

05/10/2011

1.6. Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, Thuế Việt Nam

Xóa tên kể từ ngày 01/11/2015 đối với thẩm định viên về giá sau đây tại Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản của Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán, Thuế Việt Nam, cụ thể:

TT

Thẩm định viên

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức vụ

Số thẻ

Ngày cấp

1

Phạm Minh Quang

1981

Nam

Nam Định

PP

VIII13.923

10/12/2013

2. Đính chính Thông báo số 685/TB-BTC ngày 20/10/2015

Đính chính thông tin tại Mục số 03 Thông báo số 685/TB-BTC ngày 20/10/2015 về Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín, cụ thể:

Xóa bỏ đoạn văn “Kể từ ngày 01/10/2015, Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín chỉ còn 02 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề, không đảm bảo đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định tại Điều 39 Luật Giá. Trường hợp Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín không bảo đảm đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định tại Điều 39 Luật Giá trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 01/10/2015 thì sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Giá”.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 766/TB-BTC

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 766/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/11/2015
Ngày hiệu lực 16/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 766/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 766/TB-BTC doanh nghiệp thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 766/TB-BTC doanh nghiệp thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản 2015
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 766/TB-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 16/11/2015
Ngày hiệu lực 16/11/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông báo 766/TB-BTC doanh nghiệp thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản 2015

Lịch sử hiệu lực Thông báo 766/TB-BTC doanh nghiệp thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản 2015

  • 16/11/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/11/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực