Thông báo 93/TB-VPCP

Thông báo số 93/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về cuộc họp Ban chỉ đạo nhà nước quy hoạch điện VI do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 93/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp Ban chỉ đạo nhà nước quy hoạch điện VI


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 93/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC QUY HOẠCH ĐIỆN VI
(Phiên họp thứ hai)

Ngày 12 tháng 4 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch điện VI đã chủ trì Phiên họp thứ hai để kiểm điểm tình hình thực hiện việc cân đối điện mùa khô năm 2008 và tiến độ thực hiện các dự án theo Quy hoạch điện VI.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo gồm các Bộ: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, đồng chí Thái Phụng Nê, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ; đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam; các Tổng công ty: Sông Đà, Lắp máy Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp cân đối điện mùa khô năm 2008, tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo Quy hoạch điện VI; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch điện VI có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN MÙA KHÔ NĂM 2008:

1. Thống nhất phần đánh giá tình hình thực hiện và các giải pháp Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị; yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và các chủ đầu tư khác phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan triển khai thực hiện.

2. Nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan:

a) Tập đoàn Điện lực Việt Nam: đáp ứng tối đa nhu cầu điện trong mùa khô cho sản xuất và cho sinh hoạt thiết yếu, tính toán thêm các giải pháp, đảm bảo hệ thống lưới điện đồng bộ cho các nhà máy điện vận hành ổn định (kể cả mua thêm điện từ phía bắc, đốt dầu DO);

b) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam chủ động tính toán cân đối nguồn cung cấp khí, than ổn định cho các dự án điện và các nhu cầu thiết yếu khác; khẩn trương đàm phán và có các giải pháp kiên quyết để đàm phán khí Lô B, mỏ khí PM3 và các mỏ khí ở phía Nam nhằm sớm bổ sung đưa nguồn khí này vào khai thác;

c) Bộ Công Thương: tổ chức cuộc họp ngay với Chủ đầu tư (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), nhà thầu chính EPC (Lilama), các nhà thầu phụ (Siemens,...) đề ra các giải pháp cần thiết, tổ chức thi công đảm bảo đưa tổ máy chu trình đơn Dự án Cà Mau 2 và Dự án Nhơn Trạch 1 vào vận hành đầu tháng 5 năm 2008; thành lập đoàn kiểm tra về khả năng vận hành của Dự án nhiệt điện Uông Bí 1 mở rộng mặc dù đã hòa lưới điện đồng bộ, nhưng chưa vận hành ổn định, để khắc phục, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ;

- Về thực hiện tiết kiệm điện: Bộ Công Thương chủ trì lập đoàn kiểm tra phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan quán triệt và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg về tiết kiệm điện và ý kiến kết luận tại Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015.

- Việc tiết giảm điện, phải có kế hoạch và thông báo công khai, công bằng; chú ý các hộ ưu tiên (bệnh viện, nhà máy nước,...) để không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong quá trình thực hiện.

II. VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐIỆN VI:

1. Về quy hoạch các trung tâm điện lực: Bộ Công Thương khẩn trương xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành các Quy hoạch trung tâm điện lực than. Rà soát và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung kịp thời các dự án vào danh mục Quy hoạch điện VI để triển khai thực hiện;

2. Về tiến độ thi công các dự án: Hầu hết các dự án đang thi công đều chậm tiến độ từ 3 - 5 tháng, có dự án chậm tiến độ hàng năm. Nguyên nhân chủ quan là thiếu nhân lực, xe máy thi công; phương thức quản lý và sự phối hợp giữa các bên còn bất cập, một số dự án công tác quản lý còn nhiều yếu kém; công tác giải phóng mặt bằng tái định cư ở một số dự án gặp rất nhiều khó khăn, ngoài ra còn có các nguyên nhân khách quan như giá vật liệu tăng cao,... Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn triển khai quyết liệt các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo mục tiêu tiến độ các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Các Chủ đầu tư, nhà thầu EPC trong nước và nước ngoài nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, thực hiện ngay các giải pháp để lấy lại tiến độ các dự án bị chậm vừa qua; Ban Chỉ đạo sẽ xem xét các dự án chậm tiến độ để kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ xử lý người đứng đầu theo thẩm quyền;

3. Bộ Công Thương chỉ đạo các bên liên quan và tổ chức đàm phán - ký hợp đồng với các đối tác nước ngoài thực hiện các dự án BOT Vĩnh Tân 1 và Mông Dương 2 theo tiến độ quy định và báo cáo kết quả lên Ban Chỉ đạo trong tháng 5 năm 2008;

4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ định thầu các dự án Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1 theo đúng quy định. Nếu trong quá trình thương thảo hợp đồng, nhà thầu thông báo giá cao, chủ đầu tư xét thấy không hiệu quả thì thực hiện đấu thầu theo quy định;

5. Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam chủ động đàm phán với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ đầu tư khác liên quan về Hợp đồng cung cấp than dài hạn cho các nhà máy điện.

6. Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quy hoạch điện VI có trách nhiệm kiểm tra và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc để các dự án đảm bảo tiến độ thi công theo quy định. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo giải pháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC:

1. Các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quy hoạch điện VI tại các Thông báo số 271/TB-VPCP ngày 26 tháng 12 năm 2007, số 08/TB-VPCP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Công Thương sớm hoàn thành việc thẩm định Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 và Chiến lược phát triển nguồn năng lượng mới và tái tạo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; chỉ đạo các đơn vị liên quan lập và phê duyệt Quy chế vận hành các hồ chứa thủy điện theo quy định hiện hành.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành việc cấp phép khai thác cho các mỏ than và chỉ đạo đẩy mạnh công tác thẩm định trữ lượng tài nguyên than.

4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam hợp đồng với tư vấn nước ngoài có năng lực để thẩm định, bổ sung quy hoạch lưới điện 220-500 kV, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5.Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các dự án thủy điện ở Lào và Campuchia theo đúng tiến độ quy hoạch.

6. Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các NMĐ ký hợp đồng thiêu thụ xỉ than với Nhà máy xi măng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Thành viên BCĐ QH điện VI;
- Các Bộ: Công Thương, KH và ĐT, Xây dựng, Tài chính, NN và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, KH và CN;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UB KHCN và MT của Quốc hội;
- Các Tập đoàn: ĐLVN, Dầu khí Việt Nam, CN Than và KSVN;
- Các TCTy: Sông Đà, Lắp máy VN, Xi măng VN;
- Các CTCP nhiệt điện: Hải Phòng, Quảng Ninh, Cẩm Phả;
- Đ/c Thái Phụng Nê, Phái viên TTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (6).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu93/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2008
Ngày hiệu lực15/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 93/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp Ban chỉ đạo nhà nước quy hoạch điện VI


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 93/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp Ban chỉ đạo nhà nước quy hoạch điện VI
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu93/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành15/04/2008
        Ngày hiệu lực15/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông báo 93/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp Ban chỉ đạo nhà nước quy hoạch điện VI

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 93/TB-VPCP ý kiến kết luận Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp Ban chỉ đạo nhà nước quy hoạch điện VI

         • 15/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực