Thông báo 96/TB-VPCP

Thông báo số 96/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị triển khai đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 96/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội nghị triển khai đề án kiên cố hoá trường lớp học nhà công vụ giáo viên 2008-2012


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 96/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

Ngày 02 tháng 4 năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị triển khai Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan là thành viên của Ban Chỉ đạo Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 ở Trung ương, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường thuộc 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị được tổ chức qua mạng tin học truyền hình tại 5 địa điểm: trụ sở của Văn phòng Chính phủ (tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Sau khi nghe báo cáo của các Bộ, cơ quan là thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương và của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như sau:

Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 được triển khai tiếp theo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 159/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002. Đây là một đề án có quy mô lớn, tổng mức đầu tư khoảng 25.200 tỷ đồng, đòi hỏi có sự chỉ đạo, phối hợp thực hiện chặt chẽ từ trung ương đến địa phương để bảo đảm đúng tiến độ, đạt được mục tiêu đã đề ra.

Để thực hiện tốt Đề án này, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung triển khai các công việc chủ yếu sau đây:

1. Về phân cấp quản lý nhà nước thực hiện Đề án:

Bộ Giáo dục và Đào tạo với nhiệm vụ là cơ quan thường trực quản lý Đề án chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan hoàn thành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Đề án trước ngày 25 tháng 4 năm 2008, theo hướng dẫn chung của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án của địa phương trước ngày 30 tháng 4 năm 2008; xác định Ban Quản lý dự án, hình thức quản lý dự án theo quy định của pháp luật, phù hợp thực tế địa phương, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả cao; xây dựng kế hoạch, danh mục công trình cần thực hiện, chú ý lồng ghép chương trình này với các chương trình xây dựng cơ bản chung về giáo dục tại địa phương; chịu trách nhiệm quyết định về đơn giá xây dựng tại địa phương.

2. Về thiết kế mẫu:

Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành thiết kế mẫu trường, lớp học và thiết kế mẫu nhà công vụ cho giáo viên trước ngày 30 tháng 6 năm 2008 để hướng dẫn các địa phương thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, Ban Chỉ đạo Đề án của địa phương có thể chủ động vận dụng điều chỉnh mẫu phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương.

3. Về bố trí nguồn kinh phí:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh phương án bố trí vốn cho các địa phương trình phê duyệt trước ngày 15 tháng 4 năm 2008 để kịp thời triển khai thực hiện Đề án; khẩn trương xây dựng phương án phân bổ kinh phí tạm ứng cho năm 2008 là 4.000 tỷ đồng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 20 tháng 4 năm 2008.

Ngoài ngân sách hỗ trợ của trung ương, các địa phương dành ít nhất 35% vốn đầu tư cho giáo dục hàng năm để thực hiện Đề án. Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết cho sự nghiệp giáo dục và y tế trước ngày 25 tháng 4 năm 2008, trong đó dành không quá 20% tổng nguồn thu từ xổ số kiến thiết để thực hiện Đề án.

Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương được sử dụng để xây dựng phòng học và nhà công vụ cho giáo viên trong phạm vi của Đề án. Kinh phí giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai để thực hiện việc này do các địa phương chịu trách nhiệm. Trong khi thực hiện Đề án, các địa phương chủ động bố trí kinh phí lồng ghép hợp lý với các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khác để kết hợp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng trường, lớp phổ cập mầm non 5 tuổi . . .

Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng kinh phí của Đề án; hướng dẫn về việc huy động và sử dụng nguồn vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần xây dựng kế hoạch và mục tiêu vận động, đồng thời có quy định sử dụng đúng mục đích nguồn vốn này.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm đầu mối vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ít nhất 500 tỷ đồng, các địa phương huy động khoảng 1.500 tỷ đồng trong quá trình thực hiện Đề án từ 2008 đến 2012.

Các địa phương căn cứ vào thông báo của Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ của Trung ương, phần kinh phí của địa phương để xây dựng kế hoạch và xác định danh mục xây dựng trong năm 2008, trong đó chú ý ưu tiên mục tiêu nhà công vụ cho giáo viên.

4. Về việc kiểm tra, giám sát:

y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải ban hành quy chế chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện Đề án ở địa phương, báo cáo với Hội đồng nhân dân và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Khuyến học trong việc giám sát việc thực hiện Đề án trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức giao ban định kỳ với Ban Chỉ đạo các địa phương. Việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên, bảo đảm mỗi tỉnh được kiểm tra ít nhất một lần trong một năm. Kế hoạch giao ban, kiểm tra năm 2008 như sau:

- Giao ban lần thứ nhất: ngày 02 tháng 4 năm 2008.

Tháng 5, tháng 6 năm 2008 kiểm tra 22 tỉnh khó khăn nhất.

- Giao ban lần thứ 2: trước ngày 10 tháng 7 năm 2008.

Tháng 8, tháng 9 năm 2008 kiểm tra 22 tỉnh vùng khó khăn.

- Giao ban lần thứ 3: trước ngày 10 tháng 10 năm 2008.

Trước ngày 31 tháng 12 năm 2008 kiểm tra 20 tỉnh còn lại.

- Giao ban lần thứ 4: trước ngày 10 tháng 01 năm 2009.

5. Chế độ báo cáo:

Hàng quý, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án cho Ban Chỉ đạo Trung ương. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Tuyên truyền, vận động, khen thưởng:

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các phương tiện thông tin đại chúng phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Đề án của địa phương và các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động toàn xã hội tham gia, hưởng ứng, giám sát việc thực hiện Đề án. Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án của địa phương đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong quá trình thực hiện Đề án.

7. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố cần thường xuyên liên hệ với các Bộ, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo Trung ương để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐNĐ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu96/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2008
Ngày hiệu lực17/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 96/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội nghị triển khai đề án kiên cố hoá trường lớp học nhà công vụ giáo viên 2008-2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 96/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội nghị triển khai đề án kiên cố hoá trường lớp học nhà công vụ giáo viên 2008-2012
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu96/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành17/04/2008
        Ngày hiệu lực17/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 96/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội nghị triển khai đề án kiên cố hoá trường lớp học nhà công vụ giáo viên 2008-2012

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 96/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hội nghị triển khai đề án kiên cố hoá trường lớp học nhà công vụ giáo viên 2008-2012

           • 17/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực