Thông báo 97/TB-VPCP

Thông báo 97/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 97/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh 2014


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2014

Ngày 27 tháng 02 năm 2014, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch và các đồng chí Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương cùng đại diện một số Bộ, ngành, đơn vị liên quan. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả hoạt động của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 và kết luận:

1. Năm 2013, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã được các Bộ, ngành Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh các quân khu, cấp ủy, chính quyền các địa phương và Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, do đó kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên cả nước đạt khá tốt, từng bước nâng cao về chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên của một số bộ, ngành Trung ương còn hạn chế như: Tỷ lệ bồi dưỡng ở các đối tượng nhất là đối tượng 1 và đối tượng 2 còn thấp; hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh ở một số địa phương chất lượng, hiệu quả chưa cao; các hình thức tuyên truyền về giáo dục quốc phòng và an ninh chưa phong phú; việc triển khai, hoàn chỉnh các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh và đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh theo các Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009, Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2012, Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ còn chậm.

2. Để triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014, trên cơ sở Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định số 13 ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung làm tốt một số nội dung sau đây:

a) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

b) Triển khai, thực hiện tốt Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Kế hoạch số 10442/KH-BTT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014. Theo đó các Bộ: Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ (ngoài 01 Nghị định đã ban hành, còn lại: 04 quyết định, 08 thông tư, 02 thông tư liên tịch, 04 đề án).

c) Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh” ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền hình, internet, đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2015 hoàn thành việc tuyên truyền, phổ biến cho toàn dân nắm được những nội dung cơ bản của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

d) Bộ Quốc phòng:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai, thực hiện Đề án “Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh”; tổ chức hội nghị tập huấn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh trên phạm vi toàn quốc và chỉ đạo các quân khu hoàn thành tổ chức tập huấn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh trong năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan củng cố, hoàn thành các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh hiện có; hoàn chỉnh Đề án quy hoạch hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trên phạm vi cả nước theo tinh thần hiệu quả, tiết kiệm, thiết thực và tận dụng các cơ sở vật chất của các trường quân sự báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan sửa đổi bổ sung chương trình, giáo trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng từ đối tượng 1 đến đối tượng 4. Trong đó, cần quan tâm đến các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch, triệu tập đối tượng 1 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 trên phạm vi toàn quốc; lập dự toán và chấp hành quyết toán ngân sách bảo đảm cho giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cử cán bộ có phẩm chất, năng lực biệt phái công tác tại các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ sở giáo dục đại học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; bảo đảm trang phục dùng chung cho sinh viên học tập tại các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh và cơ sở vật chất khác theo quy định của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh.

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và các học sinh, sinh viên, hoàn thành trong năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, địa phương liên quan củng cố, hoàn thành, sử dụng hiệu quả các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên hiện có; phối hợp với Bộ Quốc phòng hoàn chỉnh Đề án quy hoạch hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trên phạm vi cả nước; thực hiện tốt Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010 - 2016 theo các Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2012, Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh theo phương pháp đổi mới, sinh động, thực tiễn, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục kể từ niên học 2014 - 2015.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác định nhu cầu cán bộ quân đội, công an biệt phái làm công tác giáo dục quốc phòng, an ninh tại các trung tâm và cơ sở giáo dục để có kế hoạch bố trí, sử dụng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan sửa đổi, bổ sung chương trình, sách giáo khoa, giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục theo hướng đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Chủ trì, trao đổi với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu việc đề xuất miễn học phí môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng là học sinh, sinh viên. Báo cáo Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

e) Bộ Công an:

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng thuộc lực lượng Công an nhân dân, hoàn thành trong năm 2014.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, địa phương liên quan sửa đổi, bổ sung chương trình, giáo trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

g) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở dạy nghề kể từ niên học 2014-2015 theo quy định của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

h) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin và truyền thông Trung ương và địa phương tăng cường và nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân phù hợp với thực tiễn và sinh động; đẩy mạnh lồng ghép các nội dung tuyên truyền về giáo dục quốc phòng và an ninh vào các chương trình nhân kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, trong cộng đồng mạng internet và trong các cơ sở giáo dục của Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ.

i) Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định.

k) Cơ quan Thường trực Hội đồng (Cục Dân quân tự vệ/Bộ Tổng Tham mưu/Bộ Quốc phòng):

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, khẩn trương hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương theo hướng gắn trách nhiệm với quyền hạn của các ủy viên và tăng các phiên họp trong năm đối với Ban Thường trực Hội đồng để trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành trong tháng 3 năm 2014.

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh đủ số lượng, thành phần và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan và các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương biết, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBQP-AN của Quốc hội;
- Các thành viên Hội đồng GDQP&ANTW;
- Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&ANTW
(Cục Dân quân tự vệ/Bộ Tổng Tham mưu/BQP);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: VT, NC (3). Chính

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu97/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2014
Ngày hiệu lực06/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 97/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 97/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh 2014
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu97/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quang Thắng
        Ngày ban hành06/03/2014
        Ngày hiệu lực06/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 97/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh 2014

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 97/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng triển khai nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh 2014

           • 06/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực