Thông tư 01/2015/TT-BNG

Thông tư 01/2015/TT-BNG quy định bãi bỏ Thông tư 2461/2001/TT-BNG hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định 114/2001/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 210/1999/QĐ-TTg về chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 01/2015/TT-BNG bãi bỏ Thông tư 2461/2001/TT-BNG


BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2015/TT-BNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 114/2001/QĐ-TTg">2461/2001/TT-BNG NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2001 CỦA BỘ NGOẠI GIAO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 114/2001/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 210/1999/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI;

Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Ngoại giao;

Theo đề nghị của Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài;

Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 114/2001/QĐ-TTg">2461/2001/TT-BNG ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 114/2001/QĐ-TTg">2461/2001/TT-BNG ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 2. Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ban bí thư T.W Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VP Tổng Bí thư;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Ngoại Giao;
- các Sở Ngoại vụ
- Lưu: VT, UBNV (8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Hồng Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/TT-BNG

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 01/2015/TT-BNG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2015
Ngày hiệu lực 20/01/2015
Ngày công báo 01/04/2015
Số công báo Từ số 395 đến số 396
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/TT-BNG

Lược đồ Thông tư 01/2015/TT-BNG bãi bỏ Thông tư 2461/2001/TT-BNG


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Thông tư 01/2015/TT-BNG bãi bỏ Thông tư 2461/2001/TT-BNG
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 01/2015/TT-BNG
Cơ quan ban hành Bộ Ngoại giao
Người ký Vũ Hồng Nam
Ngày ban hành 20/01/2015
Ngày hiệu lực 20/01/2015
Ngày công báo 01/04/2015
Số công báo Từ số 395 đến số 396
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 01/2015/TT-BNG bãi bỏ Thông tư 2461/2001/TT-BNG

Lịch sử hiệu lực Thông tư 01/2015/TT-BNG bãi bỏ Thông tư 2461/2001/TT-BNG

 • 20/01/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/04/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 20/01/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực