Thông tư 01/TT

Thông tư 01/TT-1967 về việc trả lương cho Hiệu trưởng, Hiệu phó được điều động làm công tác nghiên cứu, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ ở cơ quan giáo dục các cấp do Bộ Giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 01/TT trả lương hiệu trưởng, hiệu phó điều động làm nghiên cứu, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cơ quan giáo dục các cấp


BỘ GIÁO DỤC
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/TT

Hà Nội, ngày 01 tháng 1 năm 1967

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ GIÁO DỤC SỐ 01/TT NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 1967 VỀ VIỆC TRẢ LƯƠNG CHO HIỆU TRƯỞNG, HIỆU PHÓ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG LÀM CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ Ở CƠ QUAN GIÁO DỤC CÁC CẤP

Tại Quyết định số 273/QĐ, ngày 11 tháng 7 năm 1960 của Bộ Giáo dục quy định bản lương chức vụ của Hiệu trưởng, Hiệu phó các loại trường, trong đó có quy định riêng đối với Hiệu trưởng, Hiệu phó nếu là giáo viên được đề bạt thì hưởng lương giáo viên cộng với một khoản % phụ cấp chức vụ, nhưng chưa quy định rõ việc hưởng khoản phụ cấp chức vụ ấy trong các trường hợp điều động cụ thể.

Sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển mạnh mẽ, yêu cầu của công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ càng cao. Vì vậy cơ quan quản lý giáo dục từ cấp Huyện trở lên cần được bổ sung và tăng cường cán bộ có chất lượng chọn trong số Hiệu trưởng, Hiệu phó có quá trình giảng dạy tốt, có trình độ và kinh nghiệm lãnh đạo nhà trường để đáp ứng yêu cầu quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Tính chất công tác và phạm vi trách nhiệm của các cán bộ này khi về cơ quan cũng khá nặng nề và phức tạp hơn trước.

Để có sự đãi ngộ thoả đáng đối với cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ phát huy một cách tích cực hơn nữa khả năng của mình, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường cán bộ có chất lượng cho cơ quan quản lý giáo dục các cấp. Căn cứ tinh thần chỉ thị số 75/TTg ngày 30 tháng 6 năm 1965 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Lao động số 8-LĐ/TT ngày 23 tháng 7 năm 1965 đối với cán bộ khi điều động công tác; căn cứ công văn thoả thuận của Bộ Lao động số 73-LĐ/TL ngày 18 tháng 8 năm 1966, Bộ Giáo dục hướng dẫn việc trả lương cho Hiệu trưởng, Hiệu phó trong trường hợp điều động về công tác ở cơ quan quản lý giáo dục các cấp như sau:

I- TRẢ LƯƠNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỀU ĐỘNG CỤ THỂ

1- Giáo viên được đề bạt làm Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường phổ thông và các loại trường khác đã quy định tại điều 1 trong quyết định số 273/QĐ ngày 11 tháng 7 năm 1960 của Bộ Giáo dục, khi điều động làm công tác chỉ đạo giáo dục, nghiên cứu về chuyên môn, nghiệp vụ ở cơ quan giáo dục từ cấp huyện trở lên, hoặc điều động làm công tác giảng dạy tại các trường sư phạm đào tạo giáo viên cấp 1, cấp 2 để tăng cường cán bộ giảng dạy có chất lượng thì được tiếp tục hưởng bậc lương giáo viên đã xếp theo thâm niên và phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng, Hiệu phó. Khoản phụ cấp chức vụ này không được tính phụ cấp khu vực. Sau khi điều động và qua thời gian làm công tác mới nếu sắp xếp lại bậc lương thì sẽ thôi không hưởng khoản phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng Hiệu phó kể từ ngày có quyết định hưởng bậc lương mới.

Ví dụ:

+ Đồng chí A, Hiệu trưởng trường cấp 1, hưởng lương giáo viên cấp 1 toàn cấp (47đ) và phụ cấp Hiệu trưởng bằng 6% lương chính (2đ82) điều động về công tác chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ ở phòng giáo dục huyện (hay khu phố) được tiếp tục hưởng nguyên lương giáo viên và phụ cấp Hiệu trưởng là:

47đ + 2đ82 = 49đ82.

+ Đồng chí B, Hiệu phó trường cấp 3, hưởng lương giáo viên cấp 3 toàn cấp (65đ) và phụ cấp hiệu phó bằng 3% lương chính (5đ20), điều động về công tác nghiên cứu, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ ở Sở, Ty và Bộ được tiếp tục hưởng nguyên lương giáo viên và phụ cấp Hiệu phó là 65đ + 5đ20 = 70đ20.

+ Đồng chí C, Hiệu trưởng trường cấp 2, hưởng lương giáo viên cấp 2 toàn cấp (58đ) và phụ cấp Hiệu trưởng bằng 10% lương chính (5đ80) được điều động về giảng dạy ở trường Sư phạm đào tạo giáo viên cấp 1 để tăng cường giảng dạy cán bộ có chất lượng thì được tiếp tục giữ nguyên lương cũ và phụ cấp như khi còn làm hiệu trưởng là 58đ + 5đ8 = 63đ8.

Sau một thời gian làm công tác mới nếu được sắp xếp vào cán sự bậc 1 (50đ), đồng chí B được xếp vào cán sự bậc 4 (73đ) và đồng chí C nếu được điều chỉnh vào mức lương giáo viên cấp 2 ở thâm niên 3 (68đ) thì không được tiếp tục hưởng phụ cấp chức vụ nữa kể từ ngày hưởng lương mới.

2- Giáo viên được đề bạt làm Hiệu trưởng, Hiệu phó nếu thôi không giữ chức vụ Hiệu trưởng, Hiệu phó nữa, được bố trí làm giáo viên chuyên giảng dạy thì chỉ hưởng mức lương đã xếp, không hưởng phụ cấp chức vụ kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo nhà trường. Ví dụ: Đồng chí D, Hiệu trưởng cấp 2, hưởng lương giáo viên 50đ và 4% phụ cấp Hiệu trưởng (2đ) này thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng, bố trí làm giáo viên giảng dạy thì chỉ hưởng mức lương giáo viên đã xếp (50đ) từ khi có quyết định thôi chức Hiệu trưởng.

3- Giáo viên được đề bạt làm Hiệu trưởng, Hiệu phó nếu xét không đủ khả năng và điều kiện để tiếp tục giữ chức vụ đó nữa, được điều động (không phải vì lý do để bổ sung vào tăng cường cán bộ có chất lượng) làm công tác chuyên môn giáo dục ở cơ quan giáo dục các cấp thì không hưởng phụ cấp chức vụ kể từ ngày có quyết định điều động. Trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền cần có quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo trước khi điều động giáo viên ấy sang công tác mới. Nếu bố trí làm công tác khác mà công tác đó không đòi hỏi phải vận dụng sự hiểu biết chuyên môn giáo dục (có tính chất thay đổi hẳn nghề nghiệp như quản trị, kế toán...) thì căn cứ trình độ khả năng và tương quan xếp lương của đơn vị để xếp lại cho đúng chức vụ mới được giao theo chế độ hiện hành.

4- Hiệu trưởng, Hiệu phó nếu được cử đi bồi dưỡng, và bổ túc nghiệp vụ thì tiền lương làm cơ sở để tính sinh hoạt phí trong thời gian đi học bao gồm cả khoản phụ cấp Hiệu trưởng, Hiệu phó, nếu đi học các trường lớp đào tạo thì tiền lương làm cơ sở để tính sinh hoạt phí trong thời gian đi học không bao gồm khoản phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng, Hiệu phó.

II- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1- Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Đối với những đối tượng đã nói ở điều 1 mục I nếu được điều động công tác trước ngày ban hành thông tư này giải quyết như sau:

a) Nếu trước đây đã cắt khoản phụ cấp Hiệu trưởng, Hiệu phó và từ ngày điều động đến nay chưa được điều chỉnh bậc lương hoặc chưa được xếp sang bậc lương của thang lương mới thì được tiếp tục hưởng khoản phụ cấp Hiệu trưởng, Hiệu phó kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho tiếp tục hưởng khoản phụ cấp ấy, không đặt vấn đề truy lĩnh.

b) Nếu từ sau khi điều động công tác đến nay đã được điều chỉnh bậc lương hoặc đã xếp sang thang lương nghiệp vụ, cán sự, chuyên viên... thì không được tiếp tục hưởng phụ cấp Hiệu trưởng, Hiệu phó nữa.

2- Hiệu trưởng, Hiệu phó điều động trước ngày ban hành quyết định số 273/QĐ ngày 11 tháng 7 năm 1960 của Bộ Giáo dục thì không thuộc đối tượng giải quyết của thông tư này.

Đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ thông tư này để áp dụng đúng đối tượng đã quy định. Trong khi thi hành có khó khăn vướng mắc gì cần kịp thời phản ảnh về Bộ.

 

Nguyễn Văn Huyên

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu01/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/01/1967
Ngày hiệu lực01/01/1967
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/TT

Lược đồ Thông tư 01/TT trả lương hiệu trưởng, hiệu phó điều động làm nghiên cứu, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cơ quan giáo dục các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 01/TT trả lương hiệu trưởng, hiệu phó điều động làm nghiên cứu, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cơ quan giáo dục các cấp
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu01/TT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục
        Người kýNguyễn Văn Huyên
        Ngày ban hành01/01/1967
        Ngày hiệu lực01/01/1967
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 01/TT trả lương hiệu trưởng, hiệu phó điều động làm nghiên cứu, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cơ quan giáo dục các cấp

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 01/TT trả lương hiệu trưởng, hiệu phó điều động làm nghiên cứu, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cơ quan giáo dục các cấp

            • 01/01/1967

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/1967

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực