Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH quản lý lao động tiền lương


BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2018/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 37/2016/TT-BLĐTBXH NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2016 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2015 và Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tchức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tin lương và tin thưởng đi với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tin lương, thù lao, tin thưởng đi với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nm giữ 100% vn điều lệ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tin lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sa đi một số điều của Thông tư s 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn quản lý lao động, tin lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

1. Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 3 Mục 2 như sau:

"b. Chỉ tiêu lợi nhuận (kế hoạch, thực hiện trong năm hoặc thực hiện của năm trước liền kề) được thay bằng chỉ tiêu chênh lệch thu chi (tng doanh thu trừ tng chi phí).".

2. Sửa đổi Điều 4 Mục 2 như sau:

"1. Khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tin lương thực hiện của người lao động, VAMC loại trừ các yếu tkhách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, chênh lệch thu chi, bao gồm:

a) Ảnh hưởng của các yếu tố khách quan quy định tại Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH.

b) Nhà nước có quyết định can thiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu chênh lệch thu chi hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua hoặc bán khoản nợ xấu và tài sản đảm bảo; điều chỉnh tỷ lệ tính trên s tiền thu hi của các khoản nợ xấu được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt; điều chỉnh tỷ lệ tính trên sdư còn lại cuối kỳ của khoản nợ mà VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

c) VAMC thực hiện các khoản đầu tư mới cho hoạt động kinh doanh (không bao gồm các khoản đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tài sản đảm bảo các khoản nợ VAMC đã mua để cải tạo thành trụ sở làm việc hoặc cho thuê).

2. Việc loại trừ yếu tkhách quan quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo nguyên tc như sau:

a) Năng suất lao động, chênh lệch thu chi bị ảnh hưởng bởi các yếu tkhách quan phải được lượng hóa và tính toán bằng số liệu cụ thể.

b) Yếu tkhách quan làm giảm (hoặc tăng) năng sut lao động, chênh lệch thu chi thì được cộng thêm (hoặc giảm trừ) phần năng suất lao động, chênh lệch thu chi giảm (hoặc tăng) tương ứng vào chỉ tiêu năng suất lao động, chênh lệch thu chi trong năm.

c) Khi xác định quỹ tiền lương thực hiện, VAMC phải đánh giá lại việc thực hiện các yếu tkhách quan so với kế hoạch để loại trừ ảnh hưởng đến năng sut lao động, chênh lệch thu chi.".

3. Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 6 Mục 3 như sau:

"b. Việc loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, chênh lệch thu chi được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.".

Điều 2. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018. Các quy định tại Thông tư này được áp dụng ktừ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phn ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đng;
- Th
tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung
ương và các Ban của Đảng;
- Các B
, các quan ngang Bộ, các cơ quan trc thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
-
Ủy ban giám sát tài chính QG;
- Tòa án nhân d
ân tối cao;
- Viện ki
m sát nhân dân ti cao;
- Ki
m toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn b
n (Bộ Tư pháp);
- C
ông báo;
- C
ng TTĐT của Chính phủ;
- C
ng TTĐT của Bộ LĐTBXH;
- L
ưu: VT, Cục QHLĐTL.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2018/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu04/2018/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2018
Ngày hiệu lực15/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2018/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH quản lý lao động tiền lương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH quản lý lao động tiền lương
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu04/2018/TT-BLĐTBXH
      Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
      Người kýDoãn Mậu Diệp
      Ngày ban hành22/06/2018
      Ngày hiệu lực15/08/2018
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH quản lý lao động tiền lương

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH quản lý lao động tiền lương

         • 22/06/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/08/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực