Thông tư 05/2010/TT-BTTTT

Thông tư 05/2010/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 01/2005/TT-BBCVT hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư 05/2010/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 01/2005/TT-BBCVT hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư đăng ký làm đại lý đã được thay thế bởi Quyết định 216/QĐ-BTTTT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2010/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 01/2005/TT-BBCVT hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư đăng ký làm đại lý


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/2010/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 01/2005/TT-BBCVT NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ VÀ ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ CHUYỂN PHÁT THƯ CHO TỔ CHỨC CHUYỂN PHÁT NƯỚC NGOÀI 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2005/TT-BBCVT ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài như sau:

1. Thay cụm từ “Bộ Bưu chính, Viễn thông” bằng cụm từ “Bộ Thông tin và Truyền thông”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản I mục III như sau:

“1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư quốc tế được thực hiện việc làm đại lý dịch vụ chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài kể từ ngày có xác nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1 khoản 2 mục III như sau:

“2.1. Hồ sơ đăng ký làm đại lý được lập 01 bộ và gồm các loại giấy tờ sau:

a) Đơn đề nghị đăng ký làm đại lý dịch vụ chuyển phát thư cho các tổ chức nước ngoài được lập thành 02 bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 Thông tư này.

b) Bản sao giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư quốc tế (đối với doanh nghiệp trong nước) hoặc bản sao có công chứng giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn nước ngoài) của doanh nghiệp nhận làm đại lý;

c) Tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức chuyển phát nước ngoài;

d) Bản sao Hợp đồng đại lý có chữ ký, dấu của các bên được doanh nghiệp nhận làm đại lý chứng thực từ bản chính;

đ) Mẫu hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ (phiếu gửi hoặc vận đơn); bảng giá cước và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; quy định về nguyên tắc và mức bồi thường của dịch vụ mà doanh nghiệp nhận làm đại lý.”

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ TTTT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, BC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2010/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05/2010/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2010
Ngày hiệu lực26/03/2010
Ngày công báo01/03/2010
Số công báoTừ số 109 đến số 110
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2010/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 05/2010/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 01/2005/TT-BBCVT hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư đăng ký làm đại lý


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 05/2010/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 01/2005/TT-BBCVT hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư đăng ký làm đại lý
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu05/2010/TT-BTTTT
    Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
    Người kýNguyễn Thành Hưng
    Ngày ban hành09/02/2010
    Ngày hiệu lực26/03/2010
    Ngày công báo01/03/2010
    Số công báoTừ số 109 đến số 110
    Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2012
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 05/2010/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 01/2005/TT-BBCVT hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư đăng ký làm đại lý

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 05/2010/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 01/2005/TT-BBCVT hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư đăng ký làm đại lý