Thông tư 05/2017/TT-BKHCN

Thông tư 05/2017/TT-BKHCN quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư 13/2015/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23/2010/TT-BKHCN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư 05/2017/TT-BKHCN ngưng hiệu lực một phần Thông tư 13/2015/TT-BKHCN phóng xạ đã được thay thế bởi Thông tư 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2017/TT-BKHCN ngưng hiệu lực một phần Thông tư 13/2015/TT-BKHCN phóng xạ


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2017/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THÔNG TƯ SỐ 13/2015/TT-BKHCN NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 23/2010/TT-BKHCN NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2010 HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật s 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư s 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

Điều 1.

Ngưng hiệu lực thi hành Khoản 1 Điều 1 và Khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017.

Quyết định số 675/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian áp dụng một số quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 3.

1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Thông tư này.

2. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư này, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét sửa đổi, bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Công báo;
- Lưu VT, ATBXHN(5).

BỘ TRƯỞNG




Chu Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2017/TT-BKHCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05/2017/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2017
Ngày hiệu lực15/07/2017
Ngày công báo09/06/2017
Số công báoTừ số 425 đến số 426
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2017/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 05/2017/TT-BKHCN ngưng hiệu lực một phần Thông tư 13/2015/TT-BKHCN phóng xạ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 05/2017/TT-BKHCN ngưng hiệu lực một phần Thông tư 13/2015/TT-BKHCN phóng xạ
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu05/2017/TT-BKHCN
      Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
      Người kýChu Ngọc Anh
      Ngày ban hành25/05/2017
      Ngày hiệu lực15/07/2017
      Ngày công báo09/06/2017
      Số công báoTừ số 425 đến số 426
      Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2019
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 05/2017/TT-BKHCN ngưng hiệu lực một phần Thông tư 13/2015/TT-BKHCN phóng xạ

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 05/2017/TT-BKHCN ngưng hiệu lực một phần Thông tư 13/2015/TT-BKHCN phóng xạ