Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL

Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL sửa đổi Quy định của Thông tư 05/2007/TT-BVHTTDL hướng dẫn Quy định của Nghị định 112/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thể dục, Thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL sửa đổi Quy định Thông tư 05/2007/TT-BVHTTDL


BỘ VĂN HÓA THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2011/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 112/2007/NĐ-CP">05/2007/TT-UBTDTT NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2007/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 112/2007/NĐ-CP">05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao (sau đây gọi là Thông tư số 112/2007/NĐ-CP">05/2007/TT-UBTDTT) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT -UBTDTT như sau:

1. Thay thế các cụm từỦy ban Thể dục thể thao” bằng “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” và “Sở Thể dục thể thao” bằng “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

2. Bỏ điểm 2 và 3 Phần I về cấp thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao; Mẫu số 01 về thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao và Mẫu số 02 về giấy đề nghị cấp thẻ cộng tác viên thể dục, thể thao.

3. Bổ sung vào điểm 2 Phần II như sau:

“2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 51 của Luật Thể dục, thể thao. Hồ sơ được lập thành 01 bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi câu lạc bộ đặt trụ sở chính ”.

4. Bổ sung vào điểm 3 Mục III như sau:

“3. Thủ tục cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định tại khoản 5 Điều 55 Luật Thể dục, thể thao. Hồ sơ được lập thành 01 bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện, cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCTDTT, PL (200).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2011/TT-BVHTTDL

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 08/2011/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/06/2011
Ngày hiệu lực 20/08/2011
Ngày công báo 22/07/2011
Số công báo Từ số 413 đến số 414
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2011/TT-BVHTTDL

Lược đồ Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL sửa đổi Quy định Thông tư 05/2007/TT-BVHTTDL


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL sửa đổi Quy định Thông tư 05/2007/TT-BVHTTDL
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 08/2011/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
Người ký ***, Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành 29/06/2011
Ngày hiệu lực 20/08/2011
Ngày công báo 22/07/2011
Số công báo Từ số 413 đến số 414
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL sửa đổi Quy định Thông tư 05/2007/TT-BVHTTDL

Lịch sử hiệu lực Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL sửa đổi Quy định Thông tư 05/2007/TT-BVHTTDL