Thông tư 05/2019/TT-BVHTTDL

Thông tư 05/2019/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 05/2019/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ Văn hóa


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2019/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Thông tư liên bộ số 18-VHTT-GDĐT/TTLB ngày 15/3/1994 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin trong trường học.

2. Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 12/4/2000 của Trưởng Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

3. Quyết định số 30/2002/QĐ-BVHTT ngày 09/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế về việc tang lễ thực hiện trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin.

4. Quyết định số 04/2005/QĐ-BVHTT ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành bản “Định mức tính vật liệu, nhân công thực hiện công tác trang trí cổ động trực quan ngành Văn hóa - Thông tin”.

5. Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường.

6. Quyết định số 66/2006/QĐ-BVHTT ngày 08/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về khung tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

7. Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa “, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.

8. Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BVHTTDL-BTC ngày 07/03/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương giai đoạn 2011-2015.

9. Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội.

Điều 2. Bãi bỏ một phần nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bãi bỏ một phần nội dung các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Phần II Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/07/2007 của Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

2. Điều 8 Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

3. Khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-BVHTTDL ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, QC(220).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2019/TT-BVHTTDL

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05/2019/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực01/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2019/TT-BVHTTDL

Lược đồ Thông tư 05/2019/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ Văn hóa


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 05/2019/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ Văn hóa
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu05/2019/TT-BVHTTDL
    Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
    Người ký***, Nguyễn Ngọc Thiện
    Ngày ban hành17/07/2019
    Ngày hiệu lực01/09/2019
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 05/2019/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ Văn hóa

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 05/2019/TT-BVHTTDL bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ Văn hóa

        • 17/07/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/09/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực