Thông tư 08/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư 08/2013/TT-BNNPTNT về Danh mục sửa đổi sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 08/2013/TT-BNNPTNT Danh mục sửa đổi sản phẩm thức ăn thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SẢN PHẨM THỨC ĂN THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 02 năm 2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/NĐ-CP">66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm:

1. Danh mục bổ sung sản phẩm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 1).

2. Danh mục bổ sung sản phẩm thức ăn bổ sung, nguyên liệu sản xuất thức ăn dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 2).

3. Danh mục sửa đổi tên nhà sản xuất, tên sản phẩm tại các Danh mục thức ăn thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 3).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thức ăn thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Lãnh đạo TCTS;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Khoa học Công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ NN&PTNT;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2013/TT-BNNPTNT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 08/2013/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/01/2013
Ngày hiệu lực 16/03/2013
Ngày công báo 13/03/2013
Số công báo Từ số 149 đến số 150
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2013/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 08/2013/TT-BNNPTNT Danh mục sửa đổi sản phẩm thức ăn thủy sản


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 08/2013/TT-BNNPTNT Danh mục sửa đổi sản phẩm thức ăn thủy sản
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 08/2013/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Vũ Văn Tám
Ngày ban hành 31/01/2013
Ngày hiệu lực 16/03/2013
Ngày công báo 13/03/2013
Số công báo Từ số 149 đến số 150
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 08/2013/TT-BNNPTNT Danh mục sửa đổi sản phẩm thức ăn thủy sản

Lịch sử hiệu lực Thông tư 08/2013/TT-BNNPTNT Danh mục sửa đổi sản phẩm thức ăn thủy sản

 • 31/01/2013

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 13/03/2013

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 16/03/2013

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực