Thông tư 10/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư 10/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư 46/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 10/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT đã được thay thế bởi Thông tư 36/2011/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và được áp dụng kể từ ngày 04/07/2011.

Nội dung toàn văn Thông tư 10/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2011

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2010/TT-BNNPTNT NGÀY 8/4/2010 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ THÔNG TƯ SỐ 46/2010/TT-BNNPTNT NGÀY 22/7/2010 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2010/TT-BNNPTNT NGÀY 8/4/2010 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 7 năm 2001;
Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 4 năm 2010 và Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 7 năm 2010 như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và Thông tư số 46/2010/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 7 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2010/TT-BNNPTNT ngày 8 tháng 4 năm 2010 về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam gồm:

1. Sửa đổi tên tổ chức xin đăng ký, sửa đổi tên thuốc, dạng thuốc, đối tượng phòng trừ, cách ghi hàm lượng (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Đăng ký chính thức: 7 trường hợp (gồm 05 loại thuốc trừ sâu, 01 loại thuốc trừ bệnh, 01 loại thuốc trừ cỏ) vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 2 kèm theo).

3. Đăng ký bổ sung: 328 trường hợp (gồm 164 loại thuốc trừ sâu, 116 loại thuốc trừ bệnh, 26 loại thuốc trừ cỏ, 13 loại thuốc điều hòa sinh trưởng, 08 loại thuốc trừ ốc, 01 loại thuốc trừ chuột) vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 3 kèm theo).

Điều 2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư này được thực hiện theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan;
- Chi cục BVTV các tỉnh, TP;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ NN và PTNT;
- Vụ KHCN Bộ NN và PTNT;
- Lưu VT, Cục BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2011/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu10/2011/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2011
Ngày hiệu lực25/04/2011
Ngày công báo26/03/2011
Số công báoTừ số 159 đến số 160
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2011/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 10/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 10/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu10/2011/TT-BNNPTNT
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýBùi Bá Bổng
     Ngày ban hành11/03/2011
     Ngày hiệu lực25/04/2011
     Ngày công báo26/03/2011
     Số công báoTừ số 159 đến số 160
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/06/2014
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 10/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 10/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BNNPTNT