Thông tư 101/2000/TT-BTC

Thông tư 101/2000/TT-BTC sửa đổi Thông tư 44-TC/TCDN hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước do Bộ tài chính ban hành

Thông tư 101/2000/TT-BTC hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước bổ sung Thông tư 44-TC/TCDN đã được thay thế bởi Thông tư 38/2001/TT-BTC xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước bổ sung Thông tư 44-TC/TCDN và được áp dụng kể từ ngày 20/06/2001.

Nội dung toàn văn Thông tư 101/2000/TT-BTC hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước bổ sung Thông tư 44-TC/TCDN


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44-TC/TCDN">101/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 44-TC/TCDN">101/2000/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 44-TC/TCDN NGÀY 08/7/1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong việc hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 44-TC/TCDN ngày 08/7/1997 về xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá như sau:

I. SỬA ĐỔI TÊN GỌI CỦA THÔNG TƯ 44-TC/TCDN NGÀY 08/7/1997 NHƯ SAU:

"Thông tư hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp"

II. MỤC I THÔNG TƯ 44-TC/TCDN NGÀY 08/7/1997 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHƯ SAU:

"I. Các quy định chung

1. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với:

a. Các doanh nghiệp Nhà nước;

b. Các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999;

c. Các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, các bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là bên nước ngoài hợp doanh) trên cơ sở hợp đồng theo Luật Đầu tư nước ngoài và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện hạch toán bằng đồng Việt Nam và khoản xử lý chênh lệch tỷ giá bắt buộc áp dụng để xác định chi phí và thu nhập chịu thuế.

Đối với các doanh nghiệp liên doanh được thành lập trên cơ sở các Hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước ngoài, nếu Hiệp định có các quy định về xử lý chênh lệch tỷ giá khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó.

2. Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1. Ngoại tệ là loại tiền khác với đồng Việt Nam.

2.2. Nghiệp vụ ngoại tệ là chỉ các nghiệp vụ thu chi bằng ngoại tệ, trong kết toán vãng lai và để tính giá.

2.3. Tỷ giá hối đoái là tỷ giá trao đổi giữa hai loại tiền (sau đây gọi tắt là tỷ giá).

2.4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (sau đây gọi tắt là chênh lệch tỷ giá) là chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán với tỷ giá quy đổi tại thời điểm điều chỉnh của cùng một loại ngoại tệ.

3. Các đối tượng quy định tại điểm 1 có các nghiệp vụ ngoại tệ thực hiện hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.

Tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam thực hiện theo quy định tại Thông tư số 77/1998/TT-BTC ngày 06/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp.

4. Những ngoại tệ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không công bố tỷ giá quy đổi ra đồng Việt Nam thì thống nhất quy đổi thông qua đồng đô la Mỹ".

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho việc quyết toán tài chính và quyết toán thuế từ năm tài chính 2000 trở đi (kể cả đối với các doanh nghiệp kết thúc năm tài chính vào năm 2000). Các quy định khác tại Thông tư số 44-TC/TCDN ngày 08/7/1997 của Bộ Tài chính không trái với các quy định tại Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.

2. Mọi quy định trước đây về xử lý tài chính các khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ tại các doanh nghiệp hoặc bên nước ngoài hợp doanh trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/2000/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 101/2000/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/10/2000
Ngày hiệu lực 01/11/2000
Ngày công báo 15/11/2000
Số công báo Số 42
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/06/2001
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/2000/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 101/2000/TT-BTC hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước bổ sung Thông tư 44-TC/TCDN


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 101/2000/TT-BTC hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước bổ sung Thông tư 44-TC/TCDN
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 101/2000/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trần Văn Tá
Ngày ban hành 17/10/2000
Ngày hiệu lực 01/11/2000
Ngày công báo 15/11/2000
Số công báo Số 42
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/06/2001
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 101/2000/TT-BTC hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước bổ sung Thông tư 44-TC/TCDN

Lịch sử hiệu lực Thông tư 101/2000/TT-BTC hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước bổ sung Thông tư 44-TC/TCDN