Thông tư 106/1998/TT/BTC

Thông tư 106/1998/TT/BTC về thời gian chưa nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 106/1998/TT/BTC thời gian chưa nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất đã được thay thế bởi Thông tư 172/1998/TT-BTC Luật thuế xuất nhập khẩu hướng dẫn Nghị định 54/CP 94/1998/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 01/01/1999.

Nội dung toàn văn Thông tư 106/1998/TT/BTC thời gian chưa nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106/1998/TT/BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 106/1998/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỜI GIAN TẠM CHƯA NỘP THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Căn cứ mục I, Nghị quyết số 02/1998/NQ-CP ngày 26/01/1998 của Chính phủ về chính sách, biện pháp khuyến khích xuất khẩu;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 775/CP-KTTH ngày 10/7/1998;
Để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động xuất nhập khẩu, nhằm khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả và tăng nhanh xuất khẩu, sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành, Bộ Tài chính hướng dẫn thời gian tạm chưa nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp như sau:

Các doanh nghiệp (doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu được tạm chưa nộp thuế nhập khẩu trong thời gian 9 (chín) tháng kể từ ngày nhận được thông báo thuế chính thức của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp. Trong thời gian tạm chưa nộp thuế nêu trên, nếu doanh nghiệp đã thực xuất khẩu sản phẩm thì doanh nghiệp không phải nộp thuế nhập khẩu cho số nguyên liệu, vật tư tương ứng với số sản phẩm đã thực xuất khẩu. Nếu ngoài thời gian tạm chưa nộp thuế (9 tháng) mà doanh nghiệp chưa thực xuất khẩu sản phẩm thì doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu, khi có sản phẩm thực xuất khẩu thì sẽ được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Thủ tục và thẩm quyền giải quyết không thu thuế nhập khẩu, hoàn thuế nhập khẩu, thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 72A TC/TCT ngày 30/8/1993; số 53 TC/TCT ngày 13/7/1995; số 53-TC/TCT">84/1997/TT-BTC ngày 13/11/1997 của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành đối với các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01/7/1998.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các địa phương thực hiện thống nhất Thông tư này.

 

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/1998/TT/BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 106/1998/TT/BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/07/1998
Ngày hiệu lực 01/07/1998
Ngày công báo 10/12/1998
Số công báo Số 34
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/08/2000
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/1998/TT/BTC

Lược đồ Thông tư 106/1998/TT/BTC thời gian chưa nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 106/1998/TT/BTC thời gian chưa nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 106/1998/TT/BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành 23/07/1998
Ngày hiệu lực 01/07/1998
Ngày công báo 10/12/1998
Số công báo Số 34
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/08/2000
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản gốc Thông tư 106/1998/TT/BTC thời gian chưa nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất

Lịch sử hiệu lực Thông tư 106/1998/TT/BTC thời gian chưa nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất