Thông tư 114/2009/TT-BTC

Thông tư 114/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 46/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 114/2009/TT-BTC sửa đổi 46/2008/TT-BTC quản lý sử dụng vốn đề án kiên cố hóa trường lớp học nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 đã được thay thế bởi Thông tư 231/2012/TT-BTC quản lý thanh toán quyết toán vốn đầu tư và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 114/2009/TT-BTC sửa đổi 46/2008/TT-BTC quản lý sử dụng vốn đề án kiên cố hóa trường lớp học nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 114/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 46/2008/TT-BTC NGÀY 06/6/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008-2012

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 như sau:

1. Sửa đổi điểm 2.2 Phần II như sau:

“2.2. Phân bổ vốn đầu tư hàng năm:

Hàng năm, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho các địa phương, nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có); Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo thảo luận, thống nhất về danh mục và mức vốn cho từng dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ. Trong quá trình tham gia thảo luận với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo (kể các trường hợp điều chỉnh phân bổ), Sở Tài chính có ý kiến bằng văn bản về danh mục dự án và mức vốn phân bổ cho từng dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Trường hợp các dự án được ứng trước kế hoạch vốn năm sau, Ủy ban nhân dân tỉnh phải ưu tiên bố trí đủ số vốn đã ứng trước để thu hồi.

Quyết định phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, quản lý; gửi Kho bạc nhà nước làm căn cứ thanh toán.

Căn cứ Quyết định phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán theo quy định”.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Sở Tài chính, KBNN, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ Đầu tư.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu114/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2009
Ngày hiệu lực18/07/2009
Ngày công báo20/06/2009
Số công báoTừ số 301 đến số 302
Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 114/2009/TT-BTC sửa đổi 46/2008/TT-BTC quản lý sử dụng vốn đề án kiên cố hóa trường lớp học nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 114/2009/TT-BTC sửa đổi 46/2008/TT-BTC quản lý sử dụng vốn đề án kiên cố hóa trường lớp học nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu114/2009/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrần Văn Hiếu
     Ngày ban hành03/06/2009
     Ngày hiệu lực18/07/2009
     Ngày công báo20/06/2009
     Số công báoTừ số 301 đến số 302
     Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2013
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 114/2009/TT-BTC sửa đổi 46/2008/TT-BTC quản lý sử dụng vốn đề án kiên cố hóa trường lớp học nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 114/2009/TT-BTC sửa đổi 46/2008/TT-BTC quản lý sử dụng vốn đề án kiên cố hóa trường lớp học nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012