Thông tư 12/1999/TT-BTC

Thông tư 12/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 41/1998/TT-BTC về việc tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 12/1999/TT-BTC tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước để bổ sung Thông tư 41/1998/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 80/2003/TT-BTC hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2004.

Nội dung toàn văn Thông tư 12/1999/TT-BTC tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước để bổ sung Thông tư 41/1998/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 12/1999/TT-BTC NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ SỐ 41/1998/TT-BTC NGÀY 31/3/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC TẬP TRUNG, QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Để tiếp tục hoàn thiện cơ chế thu ngân sách Nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước như sau:

I/ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1/ Mẫu giấy nộp tiền

Các mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước (01/TNS, 02/TNS, 03/TNS, 04/TNS) quy định tại Thông tư số 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 được thay thế bằng các mẫu giấy nộp tiền quy định theo Thông tư này (Phụ lục đính kèm).

Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước do Tổng cục Thuế in, quản lý và phân phối sử dụng.

2/ Cách lập giấy nộp tiền

2.1- Đối với giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước bằng chuyển khoản, ngoại tệ tiền mặt:

Người nộp lập giấy nộp tiền như sau:

- Tên đối tượng nộp tiền: Ghi đầy đủ tên đơn vị theo quyết định thành lập hoặc họ tên người nộp tiền.

- Mã số: Ghi theo mã số của đối tượng nộp, do cơ quan thu cấp theo quy định tại Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 75/1998/QĐ-TTg">79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 của Bộ Tài chính.

- Địa chỉ: Ghi rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) nơi đối tượng nộp ngân sách Nhà nước đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nghề kinh doanh: Ghi theo ngành nghề kinh doanh đã đăng ký kê khai.

- Địa điểm nộp (đối với giấy nộp ngoại tệ tiền mặt vào ngân sách Nhà nước): Ghi rõ Ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản.

- Tên Kho bạc Nhà nước thu ngân sách Nhà nước: Ghi rõ tên Kho bạc Nhà nước đã được cơ quan thu quy định trong thông báo thu.

- Nội dung khoản nộp ngân sách Nhà nước: Căn cứ vào thông báo thu của cơ quan thu, người nộp ghi đầy đủ nội dung các khoản nộp, số tiền và mục lục ngân sách Nhà nước.

2.2- Đối với giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt, ngân phiếu thanh toán:

a/ Phần người nộp ghi:

- Tên đối tượng nộp, mã số, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh người nộp ghi tương tự như điểm 2.1, mục I nêu trên.

- Địa điểm nộp: Ghi rõ tên điểm thu (nếu có), tên Kho bạc Nhà nước đã được cơ quan thu quy định trong thông báo thu.

- Nội dung khoản nộp ngân sách Nhà nước: Căn cứ vào thông báo thu của cơ quan thu người nộp ghi chi tiết nội dung khoản nộp và số tiền của từng khoản nộp.

b/ Phần Kho bạc Nhà nước ghi:

- Căn cứ vào số tiền nộp ngân sách Nhà nước, ghi chi tiết theo tiền mặt, ngân phiếu thanh toán.

- Căn cứ vào thông báo thu do người nộp xuất trình, Kho bạc Nhà nước ghi Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục theo hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước.

II/ PHÂN CHIA SỐ THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

Kho bạc Nhà nước thực hiện phân chia số thu giữa các cấp ngân sách theo tỷ lệ điều tiết quy định. Cuối ngày, lập bảng kê chi tiết kèm theo giấy nộp tiền gửi cơ quan Tài chính và cơ quan Thuế cùng cấp. Bảng kê chi tiết phản ánh đầy đủ số tiền thu ngân sách Nhà nước và số tiền phân chia cho từng cấp ngân sách theo từng giấy nộp tiền. Trường hợp hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước xác nhận rõ số tiền trước đây đã ghi thu vào từng cấp ngân sách để cơ quan Tài chính có căn cứ ra lệnh thoái thu ngân sách Nhà nước cho đối tượng được hưởng.

III/ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Việc hoàn trả các khoản thu ngân sách Nhà nước cho đối tượng nộp khi chưa quyết toán ngân sách Nhà nước được thực hiện theo Lệnh thoái thu ngân sách Nhà nước (Mẫu số 05/TNS đính kèm). Lệnh thoái thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Tài chính lập và quy trình hạch toán hoàn trả các khoản thu được thực hiện theo quy định tại quyết định số 1276/1998/QĐ/BTC ngày 24 tháng 9 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước.

Lệnh thoái thu ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách Nhà nước) in, quản lý và phân phối sử dụng.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1999, các nội dung khác không đề cập đến trong Thông tư này vẫn giữ nguyên như quy định tại Thông tư số 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính.

Trong thời gian chưa kịp in giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo mẫu mới, người nộp vẫn được sử dụng mẫu đã phát hành theo quy định tại Thông tư số 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính cho đến khi có mẫu mới.

Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước và cơ quan thu có trách nhiệm hướng dẫn các quy định bổ sung, sửa đổi về thủ tục, mẫu, quy trình thu, quy trình hoàn trả các khoản thu ngân sách Nhà nước để đối tượng nộp ngân sách Nhà nước thực hiện. Trong qua trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh về Bộ Tài chính để có biện pháp giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/1999/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 12/1999/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/02/1999
Ngày hiệu lực 01/01/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/08/2004
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/1999/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 12/1999/TT-BTC tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước để bổ sung Thông tư 41/1998/TT-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 12/1999/TT-BTC tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước để bổ sung Thông tư 41/1998/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 12/1999/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành 01/02/1999
Ngày hiệu lực 01/01/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/08/2004
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 12/1999/TT-BTC tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước để bổ sung Thông tư 41/1998/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông tư 12/1999/TT-BTC tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước để bổ sung Thông tư 41/1998/TT-BTC