Thông tư 12/2011/TT-BCT

Thông tư 12/2011/TT-BCT sửa đổi và bãi bỏ một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định 24/2002/QĐ-BCN về việc ban hành quy định tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và Quyết định 115/2004/QĐ-BCN việc ban hành quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất ô tô do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 12/2011/TT-BCTsửa đổi Quyết định 24/2002/QĐ-BCN đã được thay thế bởi Thông tư 17/2019/TT-BCT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 12/2011/TT-BCTsửa đổi Quyết định 24/2002/QĐ-BCN


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/2002/QĐ-BCN">12/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2002/QĐ-BCN NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE HAI BÁNH GẮN MÁY VÀ QUYẾT ĐỊNH 115/2004/QĐ-BCN NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và Quyết định 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất ô tô, cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi điểm a, khoản 6 tại Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, như sau:

Bỏ đoạn “và trình lãnh đạo Bộ ký văn bản xác nhận cho doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp mới, Bộ Công nghiệp sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ra văn bản xác nhận”.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 2, Điều 9 của “Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô” ban hành kèm theo Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất ô tô.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2011.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;

- UBND, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Công báo
, Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC,
CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2011/TT-BCT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 12/2011/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/03/2011
Ngày hiệu lực 15/05/2011
Ngày công báo 26/04/2011
Số công báo Từ số 225 đến số 226
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/11/2019
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2011/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 12/2011/TT-BCTsửa đổi Quyết định 24/2002/QĐ-BCN


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 12/2011/TT-BCTsửa đổi Quyết định 24/2002/QĐ-BCN
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 12/2011/TT-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành 30/03/2011
Ngày hiệu lực 15/05/2011
Ngày công báo 26/04/2011
Số công báo Từ số 225 đến số 226
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/11/2019
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 12/2011/TT-BCTsửa đổi Quyết định 24/2002/QĐ-BCN

Lịch sử hiệu lực Thông tư 12/2011/TT-BCTsửa đổi Quyết định 24/2002/QĐ-BCN