Thông tư 12/2013/TT-NHNN

Thông tư 12/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 12/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN phân loại tài sản đã được thay thế bởi Thông tư 09/2014/TT-NHNN sửa đổi 02/2013/TT-NHNN phân loại tài sản có trích lập dự phòng rủi ro và được áp dụng kể từ ngày 20/03/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 12/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN phân loại tài sản


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2013/TT-NHNN NGÀY 21/01/2013 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ, MỨC TRÍCH, PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO VÀ VIỆC SỬ DỤNG DỰ PHÒNG ĐỂ XỬ LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là Thông tư 02/2013/TT-NHNN),

Điều 1. Khoản 1 Điều 25 của Thông tư 02/2013/TT-NHNN được sửa đổi như sau:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2014.”.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
-
Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Công báo;
- Lưu VP, PC, TTGSNH5 (3 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đặng Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2013/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu12/2013/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2013
Ngày hiệu lực01/06/2013
Ngày công báo10/06/2013
Số công báoTừ số 309 đến số 310
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/03/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2013/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 12/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN phân loại tài sản


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 12/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN phân loại tài sản
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu12/2013/TT-NHNN
    Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
    Người kýĐặng Thanh Bình
    Ngày ban hành27/05/2013
    Ngày hiệu lực01/06/2013
    Ngày công báo10/06/2013
    Số công báoTừ số 309 đến số 310
    Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/03/2014
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 12/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN phân loại tài sản

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 12/2013/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN phân loại tài sản