Thông tư 129/2019/TT-BQP

Thông tư 129/2019/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 129/2019/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/2019/TT-BQP

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG DO BỘ TRƯNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Công an, Lao động - Thương binh v
à Xã hội, Giáo dục và Đào tạo;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Cục Kiểm tra văn bản BTP;
- Vụ Pháp chế BQP;
- C
ông báo; Cổng TTĐT BQP;
- Lưu: VT, PC, TTLT; Nhung 92.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Ngô Xuân Lịch

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUC PHÒNG BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH BÃI BỎ TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 129/2019/TT-BQP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản, Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1. Giáo dục quốc phòng và an ninh

1

Thông tư liên tịch

182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGDĐTBNV 04/12/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh

2. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

2

Thông tư

30/2007/TT-BQP 26/02/2007

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 203/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định ngành nghề chuyên môn của công dân nữ cn cho Quân đội

3

Thông tư

03/2008/TT-BQP 09/01/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai

3. Chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn

4

Thông tư

131/2013/TT-BQP 08/5/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Quân báo - Trinh sát thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng

4. Công tác kỹ thuật

5

Thông tư

1691/TT-QP 08/7/1997

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

6

Thông tư liên tịch

03/TTLT-BQP-BCA 17/8/1998

Hướng dẫn về quan hệ phối hợp trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

5. Công tác chính sách

7

Thông tư

148/2012/TT-BQP 20/11/2009

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu

8

Thông tư liên tịch

190/2005/TLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 07/12/2005

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 cua Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đi với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9 tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10/01/1982

6. Công tác Hậu cần

9

Thông tư

215/2013/TT-BQP 13/12/2013

Về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội

10

Thông tư

118/2015/TT-BQP 13/10/2015

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội

11

Thông tư

196/2010/TT-BQP 26/11/2010

Quy định phân cấp trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở gia đình cán bộ Quân đội

7. Công tác Tài chính

12

Quyết định

159/2004/QĐ-BQP 02/12/2004

Về việc ban hành Quy định điều tiết thu nộp đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

13

Quyết định

126/2007/QĐ-BQP 15/8/2007

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong Bộ Quốc phòng

14

Quyết định

185/2007/QĐ-BQP 10/12/2007

Quản lý tài chính và một số chế độ chính sách áp dụng đối với các dự án thuộc Đề án Quy hoạch xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo

15

Quyết định

161/2008/QĐ-BQP 12/12/2008

Quy định về việc quản lý và sử dụng nguồn huy động, đóng góp từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

8. Công tác pháp chế

16

Quyết định

163/2008/QĐ-BQP 16/12/2008

Về việc phê duyệt chương trình soạn thảo văn bản quy phm pháp luật năm 2009

17

Thông tư

98/2009/TT-BQP 03/11/2009

Phê duyệt chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2010

18

Thông tư

143/2010/TT-BQP 21/10/2010

Phê duyệt chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2011

19

Thông tư

213/2011/TT-BQP 09/12/2011

Phê duyệt Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2012

20

Thông tư

124/2012/TT-BQP 22/11/2012

Ban hành chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013

21

Thông tư

216/2013/TT-BQP 16/12/2013

Ban hành chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2014

22

Thông tư

75/2011/TT-BQP 23/5/2011

Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng

23

Thông tư

181/2014/TT-BQP 22/12/2014

Ban hành chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

24

Thông tư

02/2015/TT-BQP 12/01/2015

Quy định và hướng dẫn công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng

25

Thông tư

142/2015/TT-BQP 18/12/2015

Ban hành Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2016

26

Thông tư

09/2017/TT-BQP 18/01/2017

Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Quốc phòng

27

Thông tư

297/2017/TT-BQP 30/11/2017

Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Quốc phòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 129/2019/TT-BQP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu129/2019/TT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2019
Ngày hiệu lực30/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 129/2019/TT-BQP

Lược đồ Thông tư 129/2019/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 129/2019/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu129/2019/TT-BQP
       Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
       Người kýNgô Xuân Lịch
       Ngày ban hành15/08/2019
       Ngày hiệu lực30/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 129/2019/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 129/2019/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng

           • 15/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực