Thông tư 13-TC/ĐTXD

Thông tư 13-TC/ĐTXD-1985 hướng dẫn trích lập và sử dụng quỹ khấu hao cơ bản để lại cho xí nghiệp và sửa đổi một số điểm trong chế độ khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 13-TC/ĐTXD sửa đổi trích lập quỹ khấu hao cơ bản xí nghiệp đã được thay thế bởi Thông tư 10-TC/ĐTXD hướng dẫn trích lập quản lý sử dụng vốn tự có đầu tư xây dựng cơ bản tổ chức sản xuất kinh doanh kinh tế quốc doanh và được áp dụng kể từ ngày 01/07/1986.

Nội dung toàn văn Thông tư 13-TC/ĐTXD sửa đổi trích lập quỹ khấu hao cơ bản xí nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-TC/ĐTXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1985

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13-TC/ĐTXD NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1985 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHẤU HAO CƠ BẢN ĐỂ LẠI CHO XÍ NGHIỆP VÀ BỔ SUNG SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG CHẾ ĐỘ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khoá V) và Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30-11-84 của Hội đồng Bộ trưởng "về một số vấn đề cải tiến công nghiệp quốc doanh", nhằm đề cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý và bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa; nâng cao quyền tự chủ tài chính của các xí nghiệp trong việc đầu tư xây dựng, mua sắm, đổi mới tài sản cố định, Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ khấu hao tài sản cố định như sau:

I. VỀ VIỆC TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHẤU HAO CƠ BẢN ĐỂ LẠI CHO XÍ NGHIỆP

1. Xí nghiệp được trích và để lại một phần hay toàn bộ khấu hao cơ bản là những xí nghiệp hạch toán kinh tế độc lập.

2. Mức khấu hao cơ bản được trích để lại xí nghiệp:

- Căn cứ vào mức khấu hao cơ bản đã quy định trong Quyết định số 215-TC/CĐTC ngày 2-10-1980 của Bộ Tài chính và một số điểm bổ sung sửa đổi chế độ khấu hao tài sản cố định sẽ nói ở phần II dưới đây, vào tính chất của tài sản cố định và yêu cầu đổi mới kỹ thuật của từng xí nghiệp, Bộ chủ quản chuyên ngành, quy định tỷ lệ phần trăm (%) khấu hao cơ bản để lại cho các loại hình xí nghiệp thuộc ngành mình trong phạm vi định mức (%) tối đa đã được quy định (theo phụ lục kèm theo Thông tư này). Trước khi công bố cho các xí nghiệp áp dụng, phải có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính.

- Xí nghiệp được lấy toàn bộ số khấu hao cơ bản đã trích của tài sản cố định đầu tư bằng nguồn vốn tín dụng Ngân hàng để trả nợ vay. Sau khi trả hết nợ vay xí nghiệp vẫn còn tiếp tục trích khấu hao thì phần khấu hao cơ bản đó được để lại đưa vào nguồn vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản của xí nghiệp.

- Xí nghiệp được để lại toàn bộ số trích khấu hao cơ bản của tài sản cố định đầu tư bằng vốn tự có để tiếp tục hình thành nguồn vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản của xí nghiệp.

- Đối với tài sản cố định đến kỳ sửa chữa lớn, nhưng xét thấy tài sản cố định cần đổi mới kỹ thuật, không cần thiết sửa chữa lớn theo định kỳ, được cơ quan quản lý cấp trên đồng ý, xí nghiệp được sử dụng phần vốn sửa chữa lớn thuộc tài sản cố định này để bổ sung nguồn vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản.

3. Nguyên tắc sử dụng và quản lý vốn khấu hao cơ bản để lại cho xí nghiệp.

- Số khấu hao cơ bản để lại cho xí nghiệp là một phần nguồn vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản của xí nghiệp. Xí nghiệp được dùng vào việc đầu tư thay thế thiết bị, duy trì năng lực sản xuất của xí nghiệp và bổ sung xây dựng các công trình mới hoặc đầu tư chiều sâu các công trình nhỏ (có thời hạn thu hồi vốn dưới 5 năm).

- Vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản trích được từ khấu hao tài sản cố định từ quỹ khuyến khích phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi phải được gửi ngay vào tài khoản tiền gửi "vốn tự có ban đầu về đầu tư xây dựng cơ bản" của đơn vị phải mở tại Ngân hàng đầu tư và xây dựng. Việc sử dụng phải theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ trích lập, quản lý, sử dụng và điều hoà vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản của xí nghiệp quốc doanh.

II. MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC BỔ SUNG SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 215-TC/CĐTC NGÀY 2-10-1980 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1. Sửa đổi điều kiện về tài sản cố định quy định trong "Điều 1" chế độ khấu hao tài sản cố định như sau:

Những tư liệu lao động có đủ hai điều kiện dưới đây thuộc tài sản cố định:

+ Có giá trị 10000 đồng tiền Ngân hàng trở lên

+ Thời gian sử dụng trên một năm

2. Bổ sung thêm vào "Điều 8" quy định về những tài sản cố định chỉ tính khấu hao cơ bản, không tính khấu hao sửa chữa lớn:

+ Các loại sách kỹ thuật, thiết kế điển hình, bằng phát minh.

+ Súc vật làm việc và cho sản phẩm.

3. Sửa lại "Điều 11" như sau:

Tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn tham gia sản xuất thì vẫn trích khấu hao cơ bản và tính vào giá thành sản phẩm, xí nghiệp được đưa tiền khấu hao này vào quỹ khuyến khích phát triển sản xuất của xí nghiệp, không phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

4. Sửa lại "Điều 12" như sau:

Tài sản cố định chưa khấu hao hết mà đã bị hư hỏng không tham gia sản xuất được nữa thì xí nghiệp vẫn phải trích nộp khấu hao cơ bản nhưng không được tính vào giá thành mà lấy từ phần lợi nhuận để trích lập quỹ khuyến khích phát triển sản xuất của xí nghiệp.

5. Sửa lại "Điều 13" như sau:

Đối với tài sản cố định phục vụ cho các công việc khai thác trong hầm lò hoặc các công trình phụ trợ trong xây dựng cơ bản... mà công dụng và tuổi thọ của tài sản cố định dài hơn công việc phục vụ, sau khi công việc đã hoàn thành, tài sản cố định đó không dùng cho mục đích khác được thì tỷ lệ khấu hao cơ bản được xác định theo khối lượng sản phẩm dự định khai thác hoặc thời gian công việc mà tài sản cố định đó phải phục vụ.

6. Bỏ "Điều 29" quy định về việc nộp quỹ khấu hao sửa chữa lớn thừa không sử dụng hết.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này được thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1985. Các Bộ, các ngành và và các cơ quan tài chính có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra các đơn vị xí nghiệp thi hành chế độ khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 215-TC/CĐTC và các quy định sửa đổi bổ sung trong Thông tư này.

Các quy định của các Bộ, các ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trái với Thông tư này đều không có hiệu lực thi hành.

 

 

Hồ Tế

(Đã ký)

 

 

PHỤ LỤC

TỶ LỆ KHẤU HAO CƠ BẢN ĐỂ LẠI XÍ NGHIỆP
(Kèm theo Thông tư số 13-TC/ĐTXD ngày 10 tháng 3 năm 1985)

Theo ngành kinh tế

Tỷ lệ khấu hao cơ bản (tối đa) để lại cho xí nghiệp so với tổng số khấu hao cơ bản trích được trong năm (%)

I. Ngành công nghiệp

 

1. Công nghiệp điện năng

 

- Nhiệt điện

35

- Thủy điện

25

2. Công nghiệp nhiên liệu

 

- Khai thác, tuyển chọn, chế biến than

100

- Khai thác chế biến dầu và khí đốt

30

3. Công nghiệp luyện kim

30

4. Công nghiệp cơ khí

 

- Sản xuất, chế tạo máy móc thiết bị

40

- Cơ khí sửa chữa

30

- Sản xuất dụng cụ thô sơ

40

5. Công nghiệp kỹ thuật điện và điện tử

30

6. Công nghiệp hoá chất

30

- Sản xuất hoá chất, cao su chất dẻo và sản phẩm từ hoá chất, cao su, chất dẻo khác


30

- Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu

40

- Sản xuất thuốc các loại

40

7. Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng

50

8. Công nghiệp khai thác gỗ, vận chuyển gỗ từ nơi khai thác đến kho bãi


50

9. Công nghiệp chế biến và sản xuất sản phẩm từ gỗ

30

10. Công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ tre, nứa, trúc, song, mây...


50

11. Công nghiệp xen-lu-lô, giấy, các tông

40

12. Công nghiệp thực phẩm

40

13. Công nghiệp lương thực

40

14. Công nghiệp dệt

30

15. Công nghiệp may đo quần áo các loại

30

16. Công nhgiệp thuộc da và giả da và sản xuất các sản phẩm từ da và giả da


30

17. Công nghiệp sánh sứ và thuỷ tinh

30

18. Công nghiệp in

30

19. Công nghiệp khác

30

II. Ngành xây dựng

 

20. Các xí nghiệp xây, lắp

50

21. Các xí nghiệp thăm dò địa chất, khảo sát, đo đạc, khoan sâu


40

III. Ngành nông nghiệp

 

22. Các nông trường

100

23. Trạm máy kéo

50

24. Công trình thuỷ nông, thủy lợi

50

25. Trại chăn nuôi

40

26. Xí nghiệp nuôi cá, thuỷ sản

50

IV. Ngành lâm nghiệp

 

27. Trồng rừng, tu bổ, cải tạo rừng

100

28. Các xí nghiệp chăm sóc cây trồng và thu hái quả

40

V. Ngành giao thông vận tải

 

29. Vận tải đường bộ

30

30. Vận tải đường thuỷ

30

31. Vận tải đường sắt

40

32. Vận tải hàng không

30

33. Vận tải đường sông

40

34. Xí nghiệp bốc dỡ

40

VI. Bưu điện, thông tin, liên lạc

30

VII. Thương nghiệp, cung ứng vật tư thu mua

40

VIII. Các ngành sản xuất vật chất khác

30

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13-TC/ĐTXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu13-TC/ĐTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/1985
Ngày hiệu lực01/01/1985
Ngày công báo30/07/1985
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/1986
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13-TC/ĐTXD

Lược đồ Thông tư 13-TC/ĐTXD sửa đổi trích lập quỹ khấu hao cơ bản xí nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 13-TC/ĐTXD sửa đổi trích lập quỹ khấu hao cơ bản xí nghiệp
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu13-TC/ĐTXD
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýHồ Tế
       Ngày ban hành10/03/1985
       Ngày hiệu lực01/01/1985
       Ngày công báo30/07/1985
       Số công báoSố 13
       Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/1986
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 13-TC/ĐTXD sửa đổi trích lập quỹ khấu hao cơ bản xí nghiệp

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 13-TC/ĐTXD sửa đổi trích lập quỹ khấu hao cơ bản xí nghiệp