Thông tư 14/2000/TT-BXD

Thông tư 14/2000/TT-BXD hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định 12/2000/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/1999/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 14/2000/TT-BXD hướng dẫn xử lý chuyển đổi quản lý dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định12/2000/NĐ-CP đã được thay thế bởi Quyết định 09/2006/QĐ-BXD danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ trưởng Bộ Xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 26/04/2006.

Nội dung toàn văn Thông tư 14/2000/TT-BXD hướng dẫn xử lý chuyển đổi quản lý dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định12/2000/NĐ-CP


BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2000/NĐ-CP">14/2000/TT-BXD

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 12/2000/NĐ-CP">14/2000/TT-BXD NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VIỆC CHUYỂN ĐỔI QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2000/NĐ-CP NGÀY 05/5/2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/1999/NĐ-CP

Ngày 05/5/2000 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2000/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ, trong đó đã thay đổi quy mô phân loại dự án đầu tư theo các nhóm A, B, C.

Thực hiện Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định tại Điều 3 về việc tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này, sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi một số quy định về quản lý các dự án đầu tư theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

Đối với các dự án đầu tư (bao gồm cả dự án thành phần hoặc tiểu dự án) theo phân loại dự án đầu tư trong Nghị định 52/1999/NĐ-CP là nhóm A nay theo phân loại dự án đầu tư trong Nghị định số 12/2000/NĐ-CP là nhóm B thì được xử lý theo từng trường hợp:

1. Trường hợp dự án đầu tư chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì việc trình duyệt được thực hiện như đối với dự án nhóm B theo quy định tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ.

2. Trường hợp dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc một số khâu tiếp theo cũng đã được phê duyệt như quy định đối với dự án nhóm A thì các trường hợp đó không phải trình duyệt lại; các bước tiếp theo được thực hiện theo quy định như đối với dự án nhóm B.

 

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2000/TT-BXD

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 14/2000/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/11/2000
Ngày hiệu lực 28/11/2000
Ngày công báo 08/01/2001
Số công báo Số 1
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/04/2006
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2000/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 14/2000/TT-BXD hướng dẫn xử lý chuyển đổi quản lý dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định12/2000/NĐ-CP


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 14/2000/TT-BXD hướng dẫn xử lý chuyển đổi quản lý dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định12/2000/NĐ-CP
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 14/2000/TT-BXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành 13/11/2000
Ngày hiệu lực 28/11/2000
Ngày công báo 08/01/2001
Số công báo Số 1
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/04/2006
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 14/2000/TT-BXD hướng dẫn xử lý chuyển đổi quản lý dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định12/2000/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Thông tư 14/2000/TT-BXD hướng dẫn xử lý chuyển đổi quản lý dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định12/2000/NĐ-CP