Quyết định 09/2006/QĐ-BXD

Quyết định 09/2006/QĐ-BXD công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2006/QĐ-BXD danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ trưởng Bộ Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2006/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;
Căn cứ Nghị định 161/CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi. Bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Thủ trưởng các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hết hiệu lực (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định 09/2006/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 29 tháng 3 năm 2006)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định số 855/BXD-VKT ngày 18/12/1978

Bảng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân sản xuất xi măng làm căn cứ xếp bậc kỹ thuật cho công nhân các ngành nghề trong sản xuất xi măng.

2

Quyết định số 268/BXD-VKT ngày 24/5/1979

Bảng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân sản xuất gạch, ngói, đất sét nung và bảng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân sản xuất bê tông đúc sẵn.

3

Quyết định số 272/BXD-VKT ngày 26/6/1981

Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân sản xuất ván ép gỗ xi măng

4

Quyết định số 458/BXD-VKT ngày 20/10/1981

Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân sản xuất sành sứ xây dựng

5

Quyết định số 423/BXDVKT ngày 4/12/1982

Chế độ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa xe máy, thiết bị ngành xây dựng

6

Quyết định số 88/BXD-VKT ngày 12/3/1983

Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân sản xuất cao lanh

7

Quyết định số 89/BXD-VKT ngày 12/3/1983

Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân sản xuất kính xây dựng

8

Quyết định số 02/BXD-VKT3 ngày 3/1/1984

Định mức lao động thiết kế các công trình cấp thoát nước

9

Quyết định số 266/BXD-VKT ngày 15/5/1985

Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân sản xuất gạch chịu lửa.

10

Quyết định số 144/UBXD ngày 23/10/1985

Ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: Nghiệm thu các công trình xây dựng.

11

Quyết định số 207/UBXD ngày 21/12/1985

Ban hành 1 tiêu chuẩn Việt Nam: Công trình thể dục thể thao- Các sân thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế.

12

Quyết định số 532/BXD-VKT3 ngày 18/12/1987

Định mức thí nghiệm các thiết bị kiểm tra đo lường tự động.

13

Quyết định số 90/BXD ngày 10/4/1989

Ban hành tiêu chuẩn ngành: Xi măng Amiăng để sản xuất tấm sóng amiăng - Yêu cầu kỹ thuật - 20TCN-167-80

14

Quyết định số 103/BXD-KHKT ngày 21/4/1989

Về ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng - Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành.

15

Quyết định số 56/BXD-KHKT ngày 12/3/1990

Ban hành tiêu chuẩn xây dựng 5060-90

16

Quyết định số 175/BXD-KHKT ngày 17/4/1990

Ban hành tiêu chuẩn xây dựng 5060-90

17

Quyết định số 357/BXD ngày 29/6/1991

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Xây dựng.

18

Quyết định số 29/QĐ-LB ngày 1/6/1992

Ban hành Quy chế hợp đồng kinh tế trong xây dựng cơ bản.

19

Quyết định số 08/BXD-VP ngày 9/1/1992

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà tập thể thuộc Đơn vị của Bộ Xây dựng

20

Quyết định số 91/BXD-ĐT ngày 16/4/1993

Về việc ban hành quy chế hành nghề Kiến trúc sư

21

Quyết định số 288/BXD-TCLĐ ngày 16/6/1993

Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo nghề xây dựng

22

Quyết định số 1341/BXD-KHKT ngày 18/10/1993

Ban hành "Quy định kỹ thuật tạm thời về hành lang an toàn đường ống dẫn khí đặt ở đất liền"

23

Quyết định số 322/BXD-ĐT ngày 28/12/1993

Ban hành quy định lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị

24

Quyết định số 2411/BXD-TCLĐ ngày 10/1/1994

Ban hành mục tiêu chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp

25

Quyết định số 54/BXD-VP ngày 26/3/1994

Ban hành quy định về công tác lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

26

Quyết định số 12/BXD-KHCN ngày 24/4/1995

áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình quy phạm kỹ thuật xây dựng

27

Quyết định số 411/BXD-VKT ngày 29/6/1996

Định mức dự toán cấp thoát nước

28

Quyết định số 502/BXD-VKT ngày 18/9/1996

Ban hành giá quy hoạch xây dựng đô thị

29

Quyết định số 58/BXD-TCKT ngày 12/2/1997

Về hiệu lực thi hành Quy chế quản lý tài chính ban hành theo Quyết định số 277/BXD-TCKT ngày 7/12/1992.

30

Quyết định số 211/BXD-VP ngày 16/5/1997

Quy chế thẩm định các đồ án quy hoạch dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.

31

Quyết định số 320/BXD-VKT ngày 5/7/1997

Về việc ban hành "Định mức dự toán lắp đặt điện, cấp thoát nước trong nhà và dịch vụ sinh hoạt"

32

Quyết định số 310/1998/QĐ-BXD ngày 24/5/1998

Ban hành Quy chế quản lý thu chi ngân sách của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

33

Quyết định số 345/1998/QĐ-BXD ngày 2/6/1998

Về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng

34

Quyết định số 513/1998/QĐ-BXD ngày 14/7/1998

Ban hành Quy chế quản lý công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ ngành xây dựng.

35

Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18/11/1998

Ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng

36

Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998

Ban hành "Định mức xây dựng cơ bản"

37

Quyết định số 08/1999/QĐ-BXD ngày 12/2/1999

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường trung học xây dựng số 7.

38

Quyết định số 11/1999/QĐ-BXD ngày 12/2/1999

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường trung học xây dựng số 6.

39

Quyết định số 12/1999/QĐ-BXD ngày 12/2/1999

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường trung học xây dựng Miền Tây.

40

Quyết định số 13/1999/QĐ-BXD ngày 12/3/1999

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường trung học xây dựng số 2.

41

Quyết định số 14/1999/QĐ-BXD ngày 5/5/1999

Ban hành Quy chế quản lý, ban hành và sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước.

42

Quyết định số 17/1999/QĐ-BXD ngày 25/6/1999

Ban hành Quy chế quản lý các dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế của Bộ Xây dựng.

43

Quyết định số 35/1999/QĐ-BXD ngày 11/11/1999

Ban hành quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

44

Quyết định số 37/1999/QĐ-BXD ngày 24/11/1999

Ban hành định mức dự toán lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị

45

Quyết định số 45/1999/QĐ-BXD ngày 2/12/1999

Ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng

46

Quyết định số 01/2000/QĐ-BXD ngày 3/1/2000

Về việc ban hành định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.

47

Quyết định số 04/2000/QĐ-BXD ngày 16/5/2000

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường đào tạo nghề xây dựng và thủ công mỹ nghệ

48

Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000

Về việc ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng.

49

Quyết định số 14/2000/QĐ-BXD ngày 20/7/2000

Về việc ban hành định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.

50

Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 2/8/2000

Về việc ban hành qui định quản lý chất lượng công trình xây dựng.

51

Quyết định số 23/2000/QĐ-BXD ngày 13/11/2000

Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình.

52

Quyết định số 08/2001/QĐ-BXD ngày 25/05/2001

Về việc ban hành Quy chế quản lý các dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế của Bộ Xây dựng.

53

Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày 11/06/2001

Về việc Ban hành Giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng.

54

Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD ngày 20/07/2001

Về việc Ban hành Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.

55

Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/07/2001

Về việc Ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng.

56

Quyết định số 30/2001/QĐ-BXD ngày 18/12/2001

Ban hành định mức chi phí quy hoạch tổng thể hệ thống các đô thị và khu dân cư trên địa bàn của tỉnh và điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch xây dựng đô thị

57

Quyết định số 31/2002/QĐ-BXD gày 12/11/2002

Ban hành bổ sung " Định mức dự toán Xây dựng cơ bản"

58

Quyết định số 38/2002/QĐ-BXD ngày 27/12/2002

Ban hành bổ sung Giá dự toán ca máy và thiết bị Xây dựng

59

Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003

Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

60

Quyết định số 19/2003/QĐ-BXD ngày 3/7/2003

Quy định điều kiện năng lực hoạt động XD.

61

Quyết định số 17/2004/QĐ-BXD ngày 5/07/2004

Ban hành bổ sung định mức dự toán công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi và thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông

62

Quyết định số 05/2005/QĐ-BXD ngày 24/1/2005

Ban hành Định mức dự toán xây dựng cơ bản

63

Thông tư số 18/BXD/ĐT ngày 25/8/1993

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/BXD-ĐT ngày 16/4/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy chế hành nghề kiến trúc sư- phần về điều kiện và thủ tục xét cấp giấy chứng chỉ kiến trúc sư chủ nhiệm đồ án áp dụng ở Hội đồng cơ sở tỉnh, thành phố, Bộ, ngành.

64

Thông tư số 01/BXD- VKT ngày 27/1/1994

Hướng dẫn xếp hạng các doanh nghiệp

65

Thông tư số 18/BXD-KHCN ngày 30/9/1994

Về việc quản lý sử dụng phụ gia vào công trình xây dựng

66

Thông tư số 19/BXD-VLXD ngày 1/7/1995

Hướng dẫn Nghị định số 02/CP ngày 5/1/1995 đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện ở đô thị.

67

Thông tư số 12/BXD- KHCN ngày 24/4/1995

Áp dụng các tiêu chuẩn và qui trình quy phạm kỹ thuật xây dựng.

68

Thông tư số 25/BXD-KTQH ngày 22/8/1995

Hướng dẫn xét duyệt đồ án quy hoạch xây dựng đô thị.

69

Thông tư số 03/TT-LB ngày 27/7/1996

Về việc hướng dẫn thực hiện thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng.

70

Thông tư số 1012/TT-LB ngày 25/12/1996

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của cơ quan chuyên môn, giúp UBND địa phương quản lý nhà nước về ngành xây dựng.

71

Thông tư số 06/TTLB ngày 20/12/1996

Về cơ chế quản lý giá xi măng.

72

Thông tư số 01/BXD-CSXD ngày 15/4/1997

Hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt nam

73

Thông tư số 02/TTLB ngày 28/4/1997

Hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp và cụm dân cư nông thôn.

74

Thông tư số 03/BXD - KTQH ngày 4/6/1997

Về việc hướng dẫn lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng các thị trấn, thị tứ.

75

Thông tư số 08/1997/TT-BXD ngày 5/12/1997

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

76

Thông tư số 702/1997/TTLT/BXD-BTCCBCP ngày 25/10/1997

Sửa đổi một số điều của Thông tư Liên Bộ 1012/TT-LB ngày 25/12/1996 Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của cơ quan chuyên môn, giúp UBND địa phương quản lý nhà nước về ngành xây dựng.

77

Thông tư số 02/1998/TT-BXD ngày 29/4/1998

Hướng dẫn đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp xây dựng, tư vấn xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt nam.

78

Thông tư số 03/1998/TT-BXD ngày 12/6/1998

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông tư 01/BXD-CSXD ngày 15/4/1997 về hướng dẫn quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt nam.

79

Thông tư số 03/1999/TTLB-BXD-BVGCP ngày 16/6/1999

Hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp và cụm dân cư nông thôn.

80

Thông tư số 06/1999/TT-BXD ngày 16/7/1999

Hướng dẫn xử lý các vấn đề chuyển tiếp từ Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng 42/CP-92/CP sang thực hiện Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng 52/CP.

81

Thông tư số 03/1999/TT-BXD ngày 10/12/1999

Hướng dẫn 1 số nội dung về giấy phép xây dựng

82

Thông tư số 07/1999/TT-BXD ngày 23/9/1999

Hướng dẫn quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật xây dựng.

83

Thông tư số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng.

84

Thông tư số 01/2000/TT-BXD ngày 1/3/2000

Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng.

85

Thông tư số 02/2000/TT-BXD ngày 1/3/2000

H­íng dÉn ®iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n.

86

Thông tư số 772/BXD-KTQH ngày 5/5/2000

Hướng dẫn lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn

87

Thông tư số 03/2000/TT-BXD ngày 10/12/2000

 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng.

88

Thông tư số 07/2000/TT-BXD ngày 12/7/2000

Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

89

Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000

Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư.

190

Thông tư số 11/2000/TT-BXD ngày 25/10/2000

Hướng dẫn phương pháp quy đổi vốn đầu tư đã thực hiện của công trình xây dựng về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng của dự án đầu tư và xây dựng.

91

Thông tư số 14/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000

Hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các dự án đầu tư và xây dựng theo Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/1999/NĐ-CP.

92

Thông tư số 15/2000/TT-BXD ngày 25/10/2000

Hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng.

93

Thông tư số 03/2001/TT-BXD ngày 13/02/2001

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

94

Thông tư số 05/2001/TT-BXD ngày 30/8/2001

Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng

95

Thông tư số 05/2002/TT-BXD ngày 30/12/2002

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị

96

Thông tư số 05/2003/TT-BXD ngày 14/3/2003

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng

97

Thông tư số 06/2003/TT-BXD ngày 14/4/2003

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình sử dụng vốn của nhà tài trợ quốc tế

98

Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003

Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư "Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư" số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000.

99

Chỉ thị số 47a/BXD ngày 9/11/1982

Về việc nghiên cứu chống dò dỉ thất thoát và sử dụng lãng phí nước ở Hà nội.

100

Chỉ thị số 12/BXD- QLQH ngày 31/5/1983

Về việc quản lý thiết kế xây dựng dân dụng.

101

Chỉ thị số 48/BXD ngày 8/8/1989

V/v triển khai thực hiện Pháp lệnh và các Điều lệ kế toán nhà nước.

102

Chỉ thị số 350-BXD ngày 24/9/1990

Triển khai thực hiện Pháp lệnh thanh tra

103

Chỉ thị số 940/BXD-TTN ngày 1/10/1992

V/v triển khai thanh toán công nợ giai đoạn II trong ngành xây dựng.

104

Chỉ thị số 22/CT-LT ngày 24/9/1993

Chương trình việc làm trong ngành xây dựng.

105

Chỉ thị số 17/BXD-VP ngày 23/9/1994

Về việc thực hiện Quyết định 86/TTg ngày 20/4/1994 về danh mục bí mật nhà nước trong ngành xây dựng

106

Chỉ thị số 30/BXD- KTQH ngày 19/3/1995

Về việc định hướng phát triển chiếu sáng đô thị đến năm 2000.

107

Chỉ thị số 10/BXD-KHTK ngày 13/6/1996

Về việc thực hiện Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

108

Chỉ thị số 12/BXD-VP ngày 11/9/1996

Ban hành quy định về công tác lưu trữ trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

109

Chỉ thị số 05/BXD/TCKT ngày 8/4/1997

Về việc tăng cường quản lý ngân sách trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

110

Chỉ thị số 08/BXD-VLXD ngày 14/5/1997

Về việc đầu tư xây dựng lò tuy nel sản xuất gạch ngói nung công suất nhỏ.

111

Chỉ thị số 09/BXD-TCLĐ ngày 16/7/1997

Thực hiện Nghị định 28/CP ngày 28/3/1997 về tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

112

Chỉ thị số 11/BXD-TCKT ngày 15/9/1997

Về việc đẩy mạnh triển khai cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

113

Chỉ thị số 03/1998/CT-BXD ngày 9/4/1998

Về việc tăng cường công tác quản lý xây dựng các công trình đầu tư của Bộ Xây dựng.

114

Chỉ thị số 09/1998/CT-BXD ngày 21/7/1998

Về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.

115

Chỉ thị số 02/1999/CT-BXD ngày 12/2/1999

Về việc đề phòng xử lý, khắc phục ảnh hưởng của sự cố năm 2000 trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin.

116

Chỉ thị số 10/1999/CT-BXD ngày 1/7/1999

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 15/1999/CT-TTg ngày 26/5/1999 và văn bản số 28/CP-ĐMDN ngày 3/6/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2006/QĐ-BXD

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 09/2006/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/03/2006
Ngày hiệu lực 26/04/2006
Ngày công báo 11/04/2006
Số công báo Từ số 13 đến số 14
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2006/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 09/2006/QĐ-BXD danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ trưởng Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 09/2006/QĐ-BXD danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 09/2006/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành 29/03/2006
Ngày hiệu lực 26/04/2006
Ngày công báo 11/04/2006
Số công báo Từ số 13 đến số 14
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 09/2006/QĐ-BXD danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2006/QĐ-BXD danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 • 29/03/2006

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 11/04/2006

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 26/04/2006

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực