Thông tư 14/2007/TT-BKHCN

Thông tư 14/2007/TT-BKHCN bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư 14/2007/TT-BKHCN nhãn hàng hoá bổ sung 09/2007/TT-BKHCN đã được thay thế bởi Quyết định 186/QĐ-BKHCN 2019 hệ thống hóa văn bản lĩnh vực quản lý nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 14/2007/TT-BKHCN nhãn hàng hoá bổ sung 09/2007/TT-BKHCN


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2007/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 89/2006/NĐ-CP nhãn hàng hóa">09/2007/TT-BKHCN NGÀY 06/4/2007 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 89/2006/NĐ-CP NGÀY 30/8/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHÃN HÀNG HOÁ

 

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày của Chính phủ về nhãn hàng hoá;
Căn cứ Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 04/7/2007 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá trên nhãn hàng hoá;
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bổ sung Thông tư số 89/2006/NĐ-CP nhãn hàng hóa">09/2007/TT-BKHCN ngày của Bộ Khoa học và Công Nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày của Chính phủ về nhãn hàng hoá như sau:

1. Bổ sung thêm điểm g vào cuối khoản 3 Mục II như sau:

“g) Đối với việc sản xuất hàng hoá thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá là pháp nhân đăng ký sản xuất, kinh doanh hàng hoá gắn nhãn hiệu, nhãn hàng hoá do mình là chủ sở hữu hoặc được nhượng quyền sử dụng: chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hoá gắn nhãn hiệu, nhãn hàng hoá đó;

Đối với tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá có nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, các hàng hoá mang cùng thương hiệu do các cơ sở này sản xuất, kinh doanh được phép ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá đó nếu được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận chất lượng của hàng hoá này phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá đó công bố”.

2. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Căn cứ vào Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá, Thông tư số 89/2006/NĐ-CP nhãn hàng hóa">09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và Thông tư này trong phạm vi, lĩnh vực đã được phân công quản lý, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức việc xác nhận chất lượng hàng hoá để các cơ sở của các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá đó công bố áp dụng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân  các tỉnh, thành phố
 trực thuộc Trung ương;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2007/TT-BKHCN

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 14/2007/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/07/2007
Ngày hiệu lực 03/09/2007
Ngày công báo 19/08/2007
Số công báo Từ số 576 đến số 577
Lĩnh vực Thương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/06/2017
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2007/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 14/2007/TT-BKHCN nhãn hàng hoá bổ sung 09/2007/TT-BKHCN


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 14/2007/TT-BKHCN nhãn hàng hoá bổ sung 09/2007/TT-BKHCN
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 14/2007/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành 25/07/2007
Ngày hiệu lực 03/09/2007
Ngày công báo 19/08/2007
Số công báo Từ số 576 đến số 577
Lĩnh vực Thương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/06/2017
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 14/2007/TT-BKHCN nhãn hàng hoá bổ sung 09/2007/TT-BKHCN

Lịch sử hiệu lực Thông tư 14/2007/TT-BKHCN nhãn hàng hoá bổ sung 09/2007/TT-BKHCN