Thông tư 14/2011/TT-BKHCN

Thông tư 14/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bãi bỏ Quy định phê duyệt mẫu phương tiện đo kèm theo Quyết định 22/2006/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư 14/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bãi bỏ Quy định phê duyệt mẫu phương tiện đo đã được thay thế bởi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 14/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bãi bỏ Quy định phê duyệt mẫu phương tiện đo


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2011/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VIỆC PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2006/QĐ-BKHCN NGÀY 10/11/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết như sau:

1. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 4.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 như sau:

“Một (01) bộ hồ sơ đăng ký gửi về Tổng cục gồm:

a) Bản “Đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo” theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN;

b) Thuyết minh kỹ thuật của mẫu (nêu rõ sơ đồ nguyên lý, hướng dẫn sử dụng, các kết cấu quan trọng ảnh hưởng tới đặc trưng kỹ thuật đo lường của mẫu; các cơ cấu đặt và điều chỉnh thông số kỹ thuật đo lường của mẫu; các vị trí để dán tem, đóng dấu kiểm định, niêm phong và các đặc điểm khác nếu có trên mẫu);

c) Bộ ảnh (các ảnh cùng kích cỡ, cỡ nhỏ nhất 90 mm x120 mm nhưng không lớn hơn 210 mm x 297 mm, gắn trên giấy khổ A4 đóng thành tập) và đĩa CD chứa bộ ảnh này. Các ảnh chụp phải rõ ràng và đảm bảo yêu cầu so sánh, đối chiếu, kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo được sản xuất, nhập khẩu theo mẫu và mẫu đã được phê duyệt. Mỗi bộ ảnh gồm:

- Một (01) ảnh phối cảnh tổng thể của mẫu;

- Các ảnh mặt trước (mặt thể hiện kết quả đo), mặt sau, mặt trên, mặt dưới (nếu có), bên phải, bên trái của mẫu;

- Các ảnh chụp riêng: các phím vận hành; vị trí dán tem, đóng dấu kiểm định; các vị trí niêm phong trên mẫu; các bộ phận khác có ảnh hưởng trực tiếp tới các đặc trưng kỹ thuật đo lường của mẫu.

d) Cam kết của cơ sở đảm bảo việc sử dụng, vận hành các chức năng theo phần mềm (nếu có) của phương tiện đo được sản xuất, nhập khẩu phù hợp với mẫu không làm thay đổi các đặc trưng kỹ thuật, đo lường chính của chúng;

e) Các biên bản và kết quả thử nghiệm mẫu theo quy định tại Điều 7 của Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Lưu trữ hồ sơ của mẫu đã được phê duyệt

1. Hồ sơ của mẫu đã được phê duyệt (gồm hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu và quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo) phải được lưu trữ tại Tổng cục ít nhất năm (05) năm sau khi Quyết định phê duyệt mẫu hết hiệu lực.

2. Cơ sở chịu trách nhiệm lập hồ sơ của mẫu đã được phê duyệt và lưu trữ tại Cơ sở theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này”.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 11 như sau:

“Một (01) tháng trước khi Quyết định phê duyệt mẫu hết hiệu lực, cơ sở có quyền nộp ‘‘Đề nghị gia hạn hiệu lực của Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo’’ theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này về Tổng cục”.

5. Sửa đổi, thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN bằng Phụ lục I của Thông tư này.

Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Điều 3.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2011.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

PHỤ LỤC I

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 14 /2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ tr­ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:.....................

..... ngày      tháng      năm 200...

 

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên cơ sở:

Địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ văn phòng giao dịch (nếu có):

Điện thoại:                                             Fax:

Đăng ký kinh doanh số................... Ngày cấp............... Nơi cấp.................

Đề nghị Tổng cục gia hạn hiệu lực của chứng chỉ phê duyệt mẫu phương tiện đo số..................... ngày......tháng.......năm .......

Tên phương tiện đo :

Những thay đổi về đặc trưng kỹ thuật đo lường so với mẫu đã phê duyệt: (về nhãn hiệu, kiểu, phạm vi đo, cấp chính xác và các đặc trưng kỹ thuật và đo lường khác)

Số lượng dự kiến sản xuất/nhập khẩu:                c/năm

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu…

Cơ sở đăng ký phê duyệt mẫu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2011/TT-BKHCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu14/2011/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2011
Ngày hiệu lực20/08/2011
Ngày công báo18/10/2011
Số công báoTừ số 529 đến số 530
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2011/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 14/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bãi bỏ Quy định phê duyệt mẫu phương tiện đo


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 14/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bãi bỏ Quy định phê duyệt mẫu phương tiện đo
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu14/2011/TT-BKHCN
      Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
      Người kýNguyễn Quân
      Ngày ban hành30/06/2011
      Ngày hiệu lực20/08/2011
      Ngày công báo18/10/2011
      Số công báoTừ số 529 đến số 530
      Lĩnh vựcLĩnh vực khác
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2013
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 14/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bãi bỏ Quy định phê duyệt mẫu phương tiện đo

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 14/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bãi bỏ Quy định phê duyệt mẫu phương tiện đo