Thông tư 15/2008/TT-BCA

Thông tư 15/2008/TT-BCA hướng dẫn chế độ hưu trí của công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Thông tư 15/2008/TT-BCA hướng dẫn chế độ hưu trí của công an nhân dân đã được thay thế bởi Thông tư 16/2013/TT-BCA trình tự thực hiện khi cán bộ Công an nhân nghỉ công tác và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 15/2008/TT-BCA hướng dẫn chế độ hưu trí của công an nhân dân


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2008/TT-BCA

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an hướng dẫn về trình tự giải quyết chế độ hưu trí và quà tặng đối với cán bộ Công an nhân dân khi nghỉ hưu, như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn trình tự giải quyết chế độ hưu trí và quà tặng đối với cán bộ Công an nhân dân khi nghỉ hưu.

b) Đối tượng áp dụng

- Sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân;

- Công nhân, viên chức Công an nhân dân;

- Lao động hợp đồng trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Công an nhân dân hưởng tiền lương và các chế độ khác từ nguồn ngân sách nhà nước.

(Sau đây các đối tượng trên gọi chung là cán bộ Công an nhân dân)

c) Đối tượng không áp dụng

- Sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân; công nhân, viên chức Công an nhân dân trước khi nghỉ hưu bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc buộc thôi việc.

- Lao động hợp đồng trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Công an nhân dân không hưởng tiền lương, tiền công từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Nguyên tắc thực hiện

Việc thông báo nghỉ chờ hưu; công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí; trao giấy chứng nhận hưu trí và quà tặng của Bộ Công an đối với cán bộ Công an nhân dân khi nghỉ hưu phải đảm bảo chu đáo, trang trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các cấp đối với cán bộ Công an nhân dân được nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Thông báo nghỉ chờ hưu

a) Cơ quan Tổ chức cán bộ của Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào các quy định về hạn tuổi phục vụ, về điều kiện hưởng chế độ hưu trí; nhu cầu công tác, khả năng chuyên môn, tình trạng sức khoẻ và nguyện vọng của cán bộ Công an nhân dân trong diện nghỉ hưu thuộc đơn vị, địa phương để đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định về thời gian nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với từng trường hợp cụ thể.

b) Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương có thẩm quyền (theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công an) xem xét, ra thông báo về thời gian nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ Công an nhân dân đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

c) Cấp ủy (hoặc Thường vụ cấp ủy) và Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương (trực tiếp quản lý cán bộ) tổ chức thông báo về thời điểm cán bộ Công an nhân dân thuộc đơn vị mình nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí.

Bộ trưởng và Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trực tiếp thông báo đối với các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định nghỉ hưu.

2. Công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí

a) Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cán bộ

- Hoàn chỉnh thủ tục, báo cáo lãnh đạo cấp có thẩm quyền ra quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đúng thời điểm đã được thông báo đối với từng trường hợp cụ thể.

- Chuẩn bị nội dung kế hoạch (địa điểm, thời gian, mời cán bộ chủ trì, thành phần tham dự...), tổ chức buổi công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đúng thời điểm cán bộ Công an nhân dân được nghỉ chờ hưu theo quy định.

b) Phân công cán bộ chủ trì công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí

- Ở Cơ quan Bộ

+ Đồng chí Bộ trưởng công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với các đồng chí Thứ trưởng;

+ Đồng chí Thứ trưởng công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với các đồng chí lãnh đạo Tổng cục; lãnh đạo Vụ, Cục và tương đương trực thuộc Bộ trưởng do mình phụ trách;

+ Đồng chí Tổng cục trưởng công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với các đồng chí lãnh đạo cấp Cục và tương đương thuộc Tổng cục;

+ Thủ trưởng đơn vị Vụ, Cục và tương đương trực thuộc Bộ trưởng công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ Công an nhân đân thuộc đơn vị mình (những đơn vị có số lượng cán bộ nghỉ hưu hàng năm nhiều, địa bàn hoạt động rộng có thể ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị cấp dưới công bố);

+ Thủ trưởng đơn vị cấp Cục và tương đương thuộc Tổng cục công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ Công an nhân dân thuộc đơn vị mình (những đơn vị có số lượng cán bộ nghỉ hưu hàng năm nhiều, địa bàn hoạt động rộng có thể ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị cấp dưới công bố);

+ Giám đốc doanh nghiệp công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ Công an nhân dân thuộc doanh nghiệp mình.

- Ở Công an địa phương

+ Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Công an cấp tỉnh);

+ Giám đốc Công an cấp tỉnh công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với các đồng chí giữ chức vụ Phó giám đốc trở xuống, hoặc phân công Phó giám đốc hay ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị cấp dưới chủ trì công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh trở xuống thuộc Công an đơn vị, địa phương mình.

c) Thành phần tham dự buổi công bố và trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí

- Lãnh đạo Bộ Công an nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí:

Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục; đại diện lãnh đạo Vụ, Cục và tương đương trực thuộc Bộ trưởng.

Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức buổi công bố quyết định.

- Lãnh đạo cấp Tổng cục nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí:

Đảng ủy Tổng cục; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục và tương đương trực thuộc Tổng cục; đại diện lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (đối với các Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Tình báo và Tổng cục Kỹ thuật).

Cơ quan tổ chức cán bộ của Tổng cục có cán bộ nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức buổi công bố quyết định.

- Lãnh đạo Vụ, Cục và tương đương trực thuộc Bộ trưởng nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí:

Đảng ủy và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Vụ, Cục và tương đương trực thuộc Bộ trưởng có cán bộ nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí; đại diện lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Cơ quan tổ chức cán bộ của Vụ, Cục và tương đương trực thuộc Bộ trưởng có cán bộ nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức buổi công bố quyết định.

- Lãnh đạo cấp Cục và tương đương thuộc Tổng cục nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí:

Đảng ủy và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Vụ, Cục và tương đương có cán bộ nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

Cơ quan tổ chức cán bộ của Vụ, Cục và tương đương phối hợp với cơ quan tổ chức cán bộ của Tổng cục chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức buổi công bố quyết định.

- Lãnh đạo Công an cấp tỉnh nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí:

Đại điện cấp ủy địa phương; Đảng ủy và lãnh đạo Công an cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Công an cấp tỉnh chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức buổi công bố quyết định.

- Đối với các trường hợp khác, thành phần tham dự buổi công bố và trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí do Thủ trưởng đơn vị quyết định.

3. Trao giấy chứng nhận hưu trí

a) Trong thời gian cán bộ Công an nhân dân nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí, cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Công an các đơn vị, địa phương căn cứ quy định, đề xuất thực hiện các chính sách đối với cán bộ Công an nhân dân trước khi nghỉ hưu như: thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương... và hoàn chỉnh hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng gửi về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân trước 03 tháng (tính đến thời điểm cán bộ Công an nhân dân hưởng lương hưu hàng tháng).

b) Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, có trách nhiệm thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, cấp giấy chứng nhận hưu trí, giấy giới thiệu chi trả lương hưu và chuyển hồ sơ hưu trí đã giải quyết về Công an các đơn vị, địa phương.

c) Cấp ủy (hoặc Ban Thường vụ cấp ủy) và Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương (trực tiếp quản lý cán bộ) sau khi nhận được hồ sơ hưu trí đã giải quyết, có trách nhiệm tổ chức trao giấy chứng nhận hưu trí cho cán bộ Công an nhân dân nghỉ hưu thuộc đơn vị mình.

d) Thành phần tham dự buổi trao giấy chứng nhận hưu trí tương tự như buổi công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể, Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương có thể mở rộng thành phần tham gia.

đ) Cơ quan Tổ chức cán bộ thuộc Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ Công an nhân dân nghỉ hưu đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký cư trú để làm các thủ tục đăng ký hưởng lương hưu hàng tháng, đồng thời thông báo bằng văn bản để Công an cấp tỉnh và Công an cấp cơ sở nơi cán bộ Công an nhân dân nghỉ hưu cư trú biết, quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộ Công an nghỉ hưu.

4. Quà tặng đối với cán bộ Công an nhân dân khi nghỉ hưu

Để ghi nhận công lao của cán bộ Công an nhân dân đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an quyết định tặng quà đối với cán bộ Công an nhân dân khi nghỉ hưu như sau:

a) Tặng phẩm lưu niệm của Bộ Công an: tặng mỗi đồng chí cán bộ Công an nhân dân khi nghỉ hưu 01 tặng phẩm bằng hiện vật để làm kỷ niệm.

b) Quà tặng bằng tiền:

+ Lãnh đạo Bộ Công an nghỉ hưu, được tặng một khoản tiền bằng 06 lần mức lương tối thiểu chung;

+ Lãnh đạo cấp Tổng cục nghỉ hưu, được tặng một khoản tiền bằng 05 lần mức lương tối thiểu chung;

+ Lãnh đạo cấp Cục và tương đương; lãnh đạo Công an cấp tỉnh nghỉ hưu, được tặng một khoản tiền bằng 04 lần mức lương tối thiểu chung;

+ Đối với các đối tượng còn lại nghỉ hưu, được tặng một khoản tiền bằng 03 lần mức lương tối thiểu chung.

(Mức lương tối thiểu chung nêu trên được Chính phủ áp dụng đối với lực lượng vũ trang tại thời điểm cán bộ nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí).

c) Quà tặng bằng tiền mặt và tặng phẩm lưu niệm của Bộ Công an được trao cho cán bộ Công an nhân dân trong buổi công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

d) Kinh phí sản xuất tặng phẩm lưu niệm của Bộ Công an tặng cán bộ khi nghỉ hưu được trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ quản lý bảo hiểm xã hội được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp cho Bộ Công an;

đ) Kinh phí quà tặng bằng tiền được trích từ kinh phí chi thường xuyên của Bộ Công an phân bổ hàng năm cho Công an các đơn vị, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chủ trì, phối hợp với Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần và Vụ trưởng Vụ Tài chính tổ chức việc sản xuất và cấp phát tặng phẩm lưu niệm của Bộ Công an đảm bảo chất lượng, đủ số lượng theo báo cáo dự trù hàng năm
của Công an các đơn vị, địa phương.

2. Các Tổng cục; các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh (vào tháng 9 hàng năm) lập danh sách cán bộ Công an nhân dân thuộc diện được nghỉ chờ hưu vào năm sau thuộc đơn vị, địa phương mình gửi về Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân), phục vụ cho việc lập kế hoạch sản xuất, cấp phát tặng phẩm lưu niệm của Bộ Công an tặng cho cán bộ Công an nhân dân trước khi nghỉ hưu.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1770/2005/QĐ-BCA(X13) ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy trình giải quyết chế độ hưu trí đối với sĩ quan, công nhân viên Công an nhân dân.

4. Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ để thực hiện nghiêm túc Thông tư này.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân) để hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Công an các đơn vị, địa phương;
- Lưu: VT, V11, V19, X13(P6)

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Lê Hồng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2008/TT-BCA

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu15/2008/TT-BCA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2008
Ngày hiệu lực16/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2008/TT-BCA

Lược đồ Thông tư 15/2008/TT-BCA hướng dẫn chế độ hưu trí của công an nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 15/2008/TT-BCA hướng dẫn chế độ hưu trí của công an nhân dân
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu15/2008/TT-BCA
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Hồng Anh
        Ngày ban hành01/09/2008
        Ngày hiệu lực16/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư 15/2008/TT-BCA hướng dẫn chế độ hưu trí của công an nhân dân

             Lịch sử hiệu lực Thông tư 15/2008/TT-BCA hướng dẫn chế độ hưu trí của công an nhân dân