Quyết định 780/QĐ-BCA

Quyết định 780/QĐ-BCA năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần về lĩnh vực an ninh, trật tự do Bộ Công an ban hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 780/QĐ-BCA năm 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực lĩnh vực an ninh trật tự tính đến hết 2013


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 780/QĐ-BCA

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN VỀ LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ DO BỘ CÔNG AN BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31-12-2013

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần về lĩnh vực an ninh, trật tự do Bộ Công an ban hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013” gồm 25 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 05 văn bản hết hiệu lực một phần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các tổng cục trưởng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Công an các đơn vị, địa phương (để thực hiện);
- Lưu: VT, V19.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN VỀ LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ DO BỘ CÔNG AN BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31-12-2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-BCA ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên gọi văn bản

do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Thông tư liên tịch

05/2005/TTLT-BCA-UBTDTT

29-4-2005

Thông tư liên tịch về việc ban hành tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong lực lượng Công an nhân dân

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2013/TT-BCA ngày 11-4-2013

26-5-2013

2.

Quyết định

107 C11/C23-P4

01-7-1986

Quyết định ban hành Điều lệ công tác của cán bộ kiểm tra kỹ thuật an toàn phòng cháy và chữa cháy

Được thay thế bởi Thông tư số 63/2013/TT-BCA ngày 21-11-2013

11-01-2014

3.

Thông tư liên bộ

01/TTLB

31-3-1992

Thông tư liên bộ về việc cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang Trung Quốc

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 43/2011/TT-BCA ngày 29-6-2011

14-8-2011

4.

Quyết định

919/2003/QĐ-BCA(A11)

21-11-2003

Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Được thay thế bởi Thông tư số 29/2013/TT-BCA ngày 10-5-2013

24-6-2013

5.

Quyết định

799/2004/QĐ-BCA(H11)

16-8-2004

Quyết định ban hành Danh mục trang thiết bị y tế bệnh xá, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng

Được thay thế bởi Thông tư số 31/2013/TT-BCA ngày 07-6-2013

25-7-2013

6.

Quyết định

05/2005/QĐ-BCA(X18)

06-01-2005

Quyết định ban hành Quy định về việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, học viên Công an sử dụng trái phép chất ma túy

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2013/TT-BCA ngày 11-01-2013

01-3-2013

7.

Quyết định

668/2005/QĐ-BCA(X13)

03-6-2005

Quyết định ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ, lề lối làm việc, quy trình xét bổ nhiệm, miễn nhiệm và chính sách đối với chức danh chuyên viên, trợ lý trong lực lượng CAND

Được thay thế bởi Thông tư số 26/2013/TT-BCA ngày 04-5-2013 (Mật)

01-7-2013

8.

Quyết định

1779/2005/QĐ-BCA(X13)

05-12-2005

Quyết định ban hành quy định chế độ xếp lương, phong cấp bậc hàm cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức được tuyển chọn vào lực lượng Công an nhân dân

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 69/2013/TT-BCA ngày 30-12-2013

12-02-2014

9.

Quyết định

78/2006/QĐ-BCA(X11)

24-01-2006

Quyết định ban hành Quy định về Quy trình kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân

Được thay thế bởi Thông tư số 28/2013/TT-BCA ngày 08-5-2013

01-7-2013

10.

Quyết định

359/2006/QĐ-BCA-C11

17-5-2006

Quyết định ban hành Quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Được thay thế bởi Thông tư số 37/2013/TT-BCA ngày 27-8-2013

15-10-2013

11.

Quyết định

1561/2006/QĐ-BCA(C11)

12-9-2006

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Công an phụ trách xã về an ninh trật tự

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2013/TT-BCA ngày 01-02-2013

20-3-2013

12.

Quyết định

19/2007/QĐ-BCA(C11)

05-01-2007

Quyết định ban hành Quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt

Được thay thế bởi Thông tư số 06/2013/TT-BCA ngày 29-01-2013

18-3-2013

13.

Thông tư

03/2007/TT-BCA

17-01-2007

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong CAND

Được thay thế bởi Thông tư số 61/2013/TT-BCA ngày 20-11-2013

10-01-2014

14.

Quyết định

296/2008/QĐ-BCA-E11 (E18)

18-3-2008

Quyết định quản lý, sử dụng tài liệu mật mã trong CAND

Được thay thế bởi Thông tư số 09/2013/TT-BCA ngày 05-02-2013 (Mật)

21-3-2013

15.

Quyết định

1053/2008/QĐ-BCA(E11)

12-8-2008

Quyết định quy định về quản lý, sử dụng chứng thư số thuộc hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng trong CAND

Được thay thế bởi Thông tư số 13/2013/TT-BCA ngày 15-3-2013 (Tối mật)

01-5-2013

16.

Thông tư

15/2008/TT-BCA

01-9-2008

Thông tư hướng dẫn về trình tự giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ Công an nhân dân

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2013/TT-BCA ngày 15-3-2013

01-5-2013

17.

Quyết định

1836/2008/QĐ-BCA

31-10-2008

Quyết định ban hành quy định về việc xử lý văn bản đi, văn bản đến Bộ Công an

Được thay thế bởi Thông tư số 52/2013/TT-BCA ngày 05-11-2013

25-12-2013

18.

Thông tư

09/2009/TT- BCA-X11

13-3-2009

Thông tư quy định về giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu”

Được thay thế bởi Thông tư số 59/2013/TT-BCA ngày 19-11-2013

05-01-2014

19.

Thông tư

22/2009/TT-BCA-V22

15-4-2009

Thông tư hướng dẫn việc thực hiện quản lý, cấp phát và thanh toán vốn đầu tư trong CAND

Được thay thế bởi Thông tư số 58/2013/TT-BCA ngày 14-11-2013

01-01-2014

20.

Thông tư

29/2009/TT-BCA(X11)

18-5-2009

Thông tư quy định về biên soạn, ban hành, quản Iý và sử dụng chương trình giáo dục, giáo trình, tài liệu dạy học trong CAND

Được thay thế bởi Thông tư số 35/2013/TT-BCA ngày 19-7-2013

05-9-2013

21.

Thông tư

67/2009/TT-BCA

30-11-2009

Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Tài chính

Thông tư số 56/2013/TT-BCA-A81 ngày 13-11-2013 thay thế

29-12-2013

22.

Thông tư

28/2010/TT-BCA

13-8-2010

Thông tư về việc ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Bộ Công an quản lý

Được thay thế bởi Thông tư số 631/2013/TT-BTC ngày 27-8-2013 (Mật)

10-10-2013

23.

Thông tư

22/2011/TT-BCA

26-4-2011

Thông tư quy định chế độ tang lễ trong CAND

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2013/TT-BCA ngày 15-3-2013

01-5-2013

24.

Thông tư

26/2012/TT-BCA

10-5-2012

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng trong CAND

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2013/TT-BCA ngày 23-7-2013

15-8-2013

25.

Thông tư

27/2012/TT-BCA

16-5-2012

Thông tư quy định về mẫu Chứng minh nhân dân

Được thay thế bởi Thông tư số 57/2013/TT-BCA ngày 13-11-2013

29-12-2013

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên gọi văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

43/2004/QĐ-BCA(H26)

12-01-2004

Quyết định ban hành Quy định về bảo quản, bảo dưỡng và định mức chi phí cho bảo quản, bảo dưỡng hàng hóa trong kho của lực lượng CAND

Quy định về bảo quản, bảo dưỡng hàng hóa trong kho

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 40/2013/TT-BCA ngày 07-10-2013

21-11-2013

2.

Thông tư

10/2006/TT-BCA

18-9-2006

Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28-02-2006 của Thủ tướng Chính phủ

- Tiết a điểm 1 Mục I

- Tiết a và tiết b điểm 1 Mục II

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30-01-2013

20-3-2013

3.

Thông tư

11/2008/TT- BCA

06-8-2008

Thông tư hướng dẫn thực hiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sĩ quan, công nhân viên Công an khi nghỉ hưu

Mục IV

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2013/TT-BCA ngày 26-3-2013

10-5-2013

4.

Thông tư

36/2010/TT-BCA

12-10-2010

Thông tư quy định về đăng ký xe

Điểm 3.1.7 khoản 3 Điều 7

Được thay thế bởi Thông tư số 75/2011/TT-BCA ngày 17-11-2011

10-01-2012

Khoản 3 Điều 20

Được sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2013/ TT-BCA ngày 01-3-2013

15-4-2013

5.

Thông tư

63/2010/TT- BCA-V24

29-12-2010

Thông tư hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND

Quy định về giải quyết và quản lý khiếu nại

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26-12-2013

01-03-2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 780/QĐ-BCA

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu780/QĐ-BCA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2014
Ngày hiệu lực01/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 780/QĐ-BCA

Lược đồ Quyết định 780/QĐ-BCA năm 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực lĩnh vực an ninh trật tự tính đến hết 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 780/QĐ-BCA năm 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực lĩnh vực an ninh trật tự tính đến hết 2013

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 780/QĐ-BCA năm 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực lĩnh vực an ninh trật tự tính đến hết 2013

          • 14/02/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/03/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực