Thông tư 28/2010/TT-BCA-H41

Thông tư 28/2010/TT-BCA-H41 ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ Nhà nước do Bộ Công an quản lý

Thông tư 28/2010/TT-BCA-H41 ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 780/QĐ-BCA năm 2014 Danh mục văn bản hết hiệu lực lĩnh vực an ninh trật tự tính đến hết 2013 và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 28/2010/TT-BCA-H41 ban hành định mức bảo quản hàng dự trữ Nhà nước


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2010/TT-BCA-H41

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN HÀNG DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC DO BỘ CÔNG AN QUẢN LÝ

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 của ủy ban thường vụ Quốc hội.

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/09/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Thông tư 196/2004/NĐ-CP">143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ;

Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Công an quy định về định mức bảo quản hàng dự trữ nhà nước do Bộ Công an quản lý như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo thông tư này hệ thống danh mục và phụ lục định mức bảo quản hàng dự trữ nhà nước do Bộ Công an quản lý (gồm 17 danh mục mặt hàng và 61 phụ lục định mức).

Điều 2. Các định mức này được sử dụng làm căn cứ xây dựng, thực hiện kế hoạch bảo quản năm 2010 và năm 2011. Định mức bảo quản năm kế hoạch được tính thêm chỉ số tăng, giảm giá bình quân năm báo cáo của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Tổng cục Thống kê công bố.

Điều 3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật căn cứ vào các định mức bảo quản tại Thông tư này và các quy định tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế xây dựng, ban hành và quàn lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia để hướng dẫn tổ chức thực hiện, nhưng không vượt quá định mức đã quy định.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật. Cục trưởng Cục Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hàng dự trữ nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Đặng Văn Hiếu

 

HỆ THỐNG DANH MỤC

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN HÀNG DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC DO BỘ CÔNG AN QUẢN LÝ

(Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật trực tiếp quản lý)

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an)

TT

Danh mục

ĐVT

Định mức

Phụ lục

1

Xe chở quân trung đội

 

 

 

1.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

451.485

01

1.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

824.958

02

1.3

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

1.39.418

03

1.4

Bảo quản định kỳ 03 năm

đồng/chiếc

784.074

04

2

Xe chở quân tiểu đội

 

 

 

2.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

370.375

05

2.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

812.562

06

2.3

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

1.051.569

07

2.4

Bảo quản định kỳ 03 năm

đồng/chiếc

562.460

08

3

Xe chở phạm

 

 

 

3.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

554.084

09

3.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

823.578

10

3.3

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

1.195.358

11

3.4

Bảo quản định kỳ 03 năm

đồng/chiếc

784.074

12

4

Xe cứu thương (khám nghiệm)

 

 

 

4.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

 376.486

13

4.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

813.942

14

4.3

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

1.251.262

15

4.4

Bảo quản định kỳ 03 năm

đồng/chiếc

423 .473

16

5

Xe phun nước phòng chống

 

 

 

5.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

1.427.792

17

5.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

1.831.847

18

5.3

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

7.914.415

19

5.4

Bảo quản định kỳ 03 năm

đồng/chiếc

1.880.753

20

6

Xe chống đạn HUMMER H2- Mỹ

 

 

 

6.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

412.403

21

6.1

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

2.615.212 1

22

6.3

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

1.923.046

23

6.4

Bảo quản định kỳ 03 năm

đồng/chiếc

842.280

24

7

Xe du lịch chống đạn MECEDES - Ben S600 - Đức

 

 

 

7.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

395.316

25

7.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

2.566.786

26

7.3

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

2.994.866

27

7.4

Bảo quản định kỳ 03 năm

đồng/chiếc

590.912

28

8

Xe thiết giáp chống đạn RAM 2000 MKIII-ISRAEN

 

 

 

8.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

610.438

29

8.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

1.121.166

30

8.3

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

1.507.744

31

8.4

Bảo quản định kỳ 03 năm

đồng/chiếc

1.287.419

32

9

Xe thang tác chiến đa năng loại 51,5m

 

 

 

9.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

1.667.834

33

9.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

2.066.338

34

9.3

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

2.894.801

35

9.4

Bảo quản định kỳ 03 năm

đồng/chiếc

1.471.248

36

10

Xe thang tác chiến đa năng loại 32m

 

 

 

10.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

1.389.412

37

10.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

1.883.461

38

10.3

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

2.859.461

39

10.4

Bảo quản định kỳ 03 năm

đồng/chiếc

1.448.069

40

11

Xe rải dây thép gai có cần cần cẩu

 

 

 

11.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

512.312

41

11.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

1.089.937

42

11.3

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

1.409.470

43

11.4

Bảo quản định kỳ 03 năm

đồng/chiếc

848.977

44

12

Xe rải dây thép gai không cần cẩu

 

 

 

12.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

386.281

45

12.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

792.196

46

12.3

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

1.378.286

47

12.4

Bảo quản định kỳ 03 năm

đồng/chiếc

800.527

48

13

Camera quay đêm gắn ống kính hồng ngoại

 

 

 

13.1

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

134.334

49

13.2

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

222.683

50

14

ống nhòm hồng ngoại quan sát đêm

 

 

 

14.1

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

129.285

51

14.2

Bảo quản định kỳ 01 năm

đồng/chiếc

214.216

52

15

Mũ chống đạn

 

 

 

15.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

59.334

53

15.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

5.211

54

15.3

Bảo quản định kỳ

đồng/chiếc

39.826

55

16

áo giáp chống đạn

 

 

 

16.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

59.334

56

16.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

4.228

57

16.3

Bảo quản định kỳ

đồng/chiếc

31.370

58

17

Mặt lạ phòng độc

 

 

 

17.1

Bảo quản lần đầu

đồng/chiếc

40.311

59

17.2

Bảo quản thường xuyên

đồng/chiếc/năm

4.228

60

17.3

Bảo quản định kỳ

đồng/chiếc

26.650

61

 

PHỤ LỤC 01

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN LẦN ĐẦU XE CHỞ QUÂN TRUNG ĐỘI
(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an)

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

451.485

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

243.950

1

Xà phòng rửa xe

kg

0,30

25.000

7.500

2

Nước rửa xe

m3

1,00

5.500

5.500

3

Dầu diezel

lít

4,50

12.100

54.450

4

Dầu bảo quản VN- K. 17

lít

2,80

40.000

112.000

5

Mỡ Eenenglease ls-epo (ve)

kg

1,00

50.000

50.000

6

Giẻ lau

kg

0,45

10.000

4.500

7

Bàn chải cước

cái

1,00

10.000

10.000

II

Điện năng

kw.h

5,00

1.248,5

6.243

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

2,00

95.000

190.000

IV

Xử lý  môi trường (1 % chi phí vật tư)

đồng

1%

 

2.440

V

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

8.853

 

PHỤ LỤC 02

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN THƯỜNG XUYÊN XE CHỞ QUÂN TRUNG ĐỘI
(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

Đơn vị tính: đồng/chiếc/năm

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

824.958

A

Vệ sinh thường xuyên

đồng

 

 

133.182

I

Số lần bảo quản trong năm

lần

24

 

 

II

Bảo quản thường xuyên 15 ngày/lần

đồng

 

 

5.549

1

Giẻ lau

kg

0,0833

10.000

833

2

Chổi lông mềm

cái

0,0417

20.000

833

3

Chổi quét kho

cái

0,0417

20.000

833

4

Bàn chải mềm

cái

0,04 17

12.000

500

5

Bảo hộ lao động

đồng

 

 

1.000

6

Điện năng

kw.h

0,50

1.248,5

624

7

Nhân công (bồi dưỡng độc hại)

công

0,15

6.000

900

8

Xử lý môi trường (1% chi phí vật tư)

đồng

1%

 

25

B

Phát động định kỳ

đồng

 

 

675.600

I

Số lần bảo quản trong năm

lần

24

 

 

II

Phát động định kỳ 15 ngày/lần

đồng

 

 

28.150

1

Dầu diezel

lít

1,50

12.100

18.150

2

Nhân công (bồi dưỡng)

công

0,20

50.000

10.000

C

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

16.176

 

PHỤ LỤC 03

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN ĐỊNH KỲ 1 NĂM XE CHỞ QUÂN TRUNG ĐỘI

Thời hạn bảo quản: 01 lần/năm

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

1.539.418

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

1.109.400

1

Sơn đen chống rỉ gầm xe

lít

0,50

32.000

16.000

2

Sơn màu chống rỉ xe (ngoại)

lít

0,50

38.000

19.000

3

Mỡ Eenenglease ls-epo (ve)

kg

1,00

50.000

50.000

4

Dầu bảo quản VN-K. 17

lít

5,00

40.000

200.000

5

Bổ sung Dung dịch làm mát động cơ

lít

1,50

65.000

97.500

6

Bàn chải sắt mịn

cái

1,00

15.000

15.000

7

 Chổi quét sơn

cái

2,00

10.000

20.000

8

Giẻ lau

lít

0,50

10.000

5.000

9

Chất cách điện EES30

hộp

0,10

100.000

10.000

10

Dầu tẩy gỉ (loại hộp lớn)

tờ

1,00

55.000

55.000

11

Giấy nháp thô số "1"

lít

3,00

5.000

15.000

12

Dầu diezel bảo quản

lít

5,00

12.100

60.500

13

Xăng bảo quản hệ thống điện

kg

2,00

14.200

28.400

14

Xà phòng bột rửa xe

m

0,30

25.000

7.500

15

Nước rửa xe

lít

1,00

5.500

5.500

16

Dầu nhớt động cơ Energol hd 40 ccs (n)

lít

9,00

45.000

405.000

17

Bổ sung dầu phanh D.0.T.3

lít

0,40

80.000

32.000

18

Bảo hộ lao động

đồng

 

 

20.000

19

Bổ sung dung dịch ắc quy (H2SO4)

lít

4,00

12.000

48.000

II

Điện năng

kw.h

7,00

1.248,5

8.740

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

4,00

95.000

380.000

IV

Xử lý môi trường (1 % chi phí VTBQ)

đồng

1%

 

11.094

V

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

30.185

 

PHỤ LỤC 04

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN ĐỊNH KỲ 03 NĂM XE CHỞ QUÂN TRUNG ĐỘI

Thời hạn bảo quản: 01 lần/03năm

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

784.074

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

620.000

1

Dầu trợ lực tay lái I.20

lít

0,50

45.000

22.000

2

Lọc dầu động cơ

bộ

1,00

200.000

200.000

3

Mỡ PLC-GREAZE L4

kg

4,00

55.000

220.000

4

Dầu cầu SAE80W90HD

lít

0,50

45.000

22.500

5

Thuốc chống mốc da

lít

0,50

70.000

35.000

6

Lọc gió cho động cơ

bộ

1,00

120.000

120.000

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

1,50

95.000

142.500

IV

Xử lý môi trường (1 % chi phí VTBQ)

đồng

1%

 

6.200

V

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

15.374

 

PHỤ LỤC 05

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN LẦN ĐẦU XE CHỞ QUÂN TIỂU ĐỘI

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

370.375

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

165.250

1

Xà phòng rửa xe

kg

0,20

25.000

5.000

2

Nước rửa xe

m

0,90

500

4.950

3

Dầu diezel

lít

3,00

12.100

36.300

4

Dầu bảo quản VN- K. 17

lít

2,00

40.000

80.000

5

Mỡ Eenenglease ls-epo (ve)

kg

0,50

50.000

25.000

6

Giẻ lau

kg

0,40

10.000

4.000

7

Bàn chải cước

cái

1,00

10.000

10.000

II

Điện năng

kw.h

5,00

1.248,5

6.243

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

2,00

95.000

190.000

IV

Xử lý  môi trường (1 % chi phí vật tư)

đồng

1%

 

1.653

V

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

7.230

 

PHỤ LỤC 06

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN THƯỜNG XUYÊN XE CHỞ QUÂN TIỂU ĐỘI
(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

812.562

A

Vệ sinh thường xuyên

đồng

 

 

121.029

I

Số lần bảo quản trong năm

lần

24

 

 

II

Bảo quản thường xuyên 15 ngày/lần

đồng

 

 

5.043

1

Giẻ lau

kg

0,0833

10.000

833

2

Chổi lông mềm

cái

0,0417

20.000

833

3

Chổi quét kho

cái

0,0417

20.000

833

4

Bàn chải mềm

cái

0,0417

12.000

500

5

Bảo hộ lao động

đồng

 

 

1.000

6

Điện năng

kw.h

0,50

1.124,5

562

7

Nhân công (bồi dưỡng độc hại)

công

0,075

6.000

450

8

Xử lý môi trường (1 % chi phí vật tư)

đồng

1%

 

31

B

Phát động định kỳ

đồng

 

 

675.600

I

Số lần bảo quản trong năm

lần

24

 

 

II

Phát động định kỳ 15 ngày/lần

đồng

 

 

28.150

1

Dầu diezel

lít

1,50

12.100

18.150

2

Nhân công (bồi dưỡng)

công

0,20

50.000

10.000

C

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

15.933

 

PHỤ LỤC 07

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN ĐỊNH KỲ 1 NĂM XE CHỞ QUÂN TIỂU ĐỘI

Thời hạn bảo quản: 01 lần/năm

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

1.051.569

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

780.600

1

Sơn đen chống rỉ gầm xe

lít

0,30

32.000

9.600

2

Sơn màu chống rỉ xe (ngoại)

lít

0,30

38.000

11.400

3

Mỡ Eenenglease ls-epo (ve)

kg

0,80

50.000

40.000

4

Dầu bảo quản VN-K. 17

lít

3,00

40.000

120.000

5

Bổ sung Dung dịch làm mát động cơ

lít

1,00

65.000

65.000

6

Bàn chải sắt mịn

cái

1,00

15.000

15.000

7

Giẻ lau

kg

0,40

10.000

4.000

8

Chất cách điện EES30

lít

0,10

100.000

10 000

9

Dầu tẩy gỉ (loại hộp lớn)

hộp

0,50

55.000

27.500

10

Giấy nháp thô số "1"

tờ

2,00

5.000

10.000

11

Dầu diezel bảo quản

lít

4,00

12.100

48.400

12

Xăng bảo quản hệ thống điện

lít

1,50

14.200

21.300

13

Xà phòng bột rửa xe

kg

0,20

25.000

5.000

14

Nước rửa xe

lít

0,80

5.500

4.400

15

Dầu động cơ, Energol hd 40 ccsc (n)

lít

7,00

45.000

315.000

16

Chổi quét sơn

cái

9,00

10.000

10 000

17

Bổ sung dầu phanh D.0.1.3

lít

1,00

80.000

20.000

18

Bảo hộ lao động

đồng

 

 

20.000

19

Bổ sung dung dịch ắc quy (H2SO4)

lít

2,0

12.000

24.000

II

Điện năng

kw.h

4,00

1.248,5

4.994

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

2,5

95.000

237.500

IV

Xử lý môi trường (1% chi phí VTBQ)

đồng

1%

 

7.856

V

Quản lý định mức (2% tổng chi phí)

đồng

2%

 

20.619

 

PHỤ LỤC 08

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN ĐỊNH KỲ 03 NĂM XE CHỞ QUÂN TIỂU ĐỘI

Thời hạn bảo quản: 01 lần/03năm

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

562.460

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

452.000

1

Dầu trợ lực tay lái I.20

lít

0,30

45.000

13.500

2

Lọc dầu động cơ

bộ

1,00

180.000

180.000

3

Mỡ PLC-GREAZE L4

kg

2,00

55.000

110.000

4

Dầu cầu SAE80W90HD

lít

0,30

45.000

13.500

5

Thuốc chống mốc da

lít

0,50

70.000

35.000

6

Lọc gió cho động cơ

bộ

1,00

100.000

100.000

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

1,00

95.000

95.000

IV

Xử lý môi trường (1 % chi phí VTBQ)

đồng

1%

 

4.520

V

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

10.94 0

 

PHỤ LỤC 09

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN LẦN ĐẦU XE CHỞ PHẠM
(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

554.084

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

296.450

1

Xà phòng rửa xe

kg

0,30

25.000

7.500

2

Nước rửa xe

m

1,00

5.500

5.500

3

Dầu diezel

lít

4,50

12.100

54.450

4

Dầu bảo quản VN- K. 17

lít

2,80

40.000

112.000

5

Mỡ Eenenglease ls-epo (ve)

kg

2,00

50.000

100.000

6

Giẻ lau

kg

0,50

10.000

5.000

7

Bàn chải mềm

cái

1,00

12.000

12.000

II

Điện năng

kw.h

5,00

1.248,5

6.243

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

2,50

95.000

237.500

IV

Xử lý  môi trường (1 % chi phí vật tư)

đồng

1%

 

10. 864

V

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

54.084

 

PHỤ LỤC 10

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN THƯỜNG XUYÊN XE CHỞ PHẠM
(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

Đơn vị tính: đồng/chiếc/năm

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

825.110

A

Vệ sinh thường xuyên

đồng

 

 

133.332

I

Số lần bảo quản trong năm

lần

24

 

 

II

Bảo quản thường xuyên 15 ngày/lần

đồng

 

 

5.555

1

Giẻ lau

kg

0,0833

10.000

833

2

Chổi lông mềm

cái

0,0417

20.000

833

3

Chổi quét kho

cái

0,0417

20.000

833

4

Bàn chải mềm

cái

0,0417

12.000

500

5

Bảo hộ lao động

đồng

 

 

1.000

6

Điện năng

kw.h

0,50

1.248,5

624

7

Nhân công (bồi dưỡng độc hại)

công

0,15

6.000

900

8

Xử lý môi trường (1 % chi phí vật tư)

đồng

1%

 

31

B

Phát động định kỳ

đồng

 

 

675.600

I

Số lần bảo quản trong năm

lần

24

 

 

II

Phát động định kỳ 15 ngày/lần

đồng

 

 

28.150

1

Dầu diezel

lít

1,50

12.100

18.150

2

Nhân công (bồi dưỡng)

công

0,20

50.000

10.000

C

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

16.179

 

PHỤ LỤC 11

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN ĐỊNH KỲ 1 NĂM XE CHỞ PHẠM

Thời hạn bảo quản: 01 lần/năm

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

1.195.358

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

1.144.200

1

Sơn đen chống rỉ gầm xe

lít

0,65

32.000

20.800

2

Sơn màu chống rỉ xe (ngoại)

lít

1,00

38.000

38.000

3

Mỡ Eenenglease ls-epo (ve)

kg

0,80

50.000

40.000

4

Dầu bảo quản VN-K. 17

lít

5,00

40.000

200.000

5

Bổ sung Dung dịch làm mát động cơ

lít

1,50

65.000

97.500

6

Bàn chải sắt mịn

cái

1,00

15.000

15.000

7

 Chổi quét sơn

cái

2,00

10.000

20.000

8

Giẻ lau

lít

0,50

10.000

5.000

9

Chất cách điện EES30

hộp

0,10

100.000

10 000

10

Dầu tẩy gỉ loại hộp lớn

tờ

1,00

55.000

55.000

11

Giấy nháp thô số "1"

lít

3,00

5.000

15.000

12

Dầu diezel bảo quản

lít

5,00

12.100

60.500

13

Xăng bảo quản hệ thống điện

kg

2,00

14.200

28.400

14

Xà phòng bột rửa xe

m

0,50

25.000

12.500

15

Nước rửa xe

lít

1,00

5.500

5.500

16

Dầu nhớt động cơ Energol hd 40 ccs (n)

lít

9,00

45.000

405.000

17

Bổ sung dầu phanh D.0.1.3

lít

0,60

80.000

48.000

18

Bảo hộ lao động

đồng

 

 

20.000

19

Bổ sung dung dịch ắc quy (H2SO4)

lít

4

12.000

48.000

II

Điện năng

kw.h

7,00

1.248,5

8.740

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

4,0

95.000

380.000

IV

Xử lý môi trường (1 % chi phí VTBQ)

đồng

1%

 

11.529

V

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

30.889

 

PHỤ LỤC 12

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN ĐỊNH KỲ 03 NĂM XE CHỞ PHẠM

Thời hạn bảo quản: 01 lần/03 năm

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

784.074

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

620.000

1

Dầu trợ lực tay lái I.20

lít

0,50

45.000

22.500

2

Lọc dầu động cơ

bộ

1,00

200.000

200.000

3

Mỡ PLC-GREAZE L4

kg

4,00

55.000

220.000

4

Dầu cầu SAE80W90HD

lít

0,50

45.000

22.500

5

Thuốc chống mốc da

lít

0,50

70.000

35.000

6

Lọc gió cho động cơ

bộ

1,00

120.000

120.000

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

1,50

95.000

142.500

IV

Xử lý môi trường (1% chi phí VTBQ)

đồng

1%

 

6.200

V

Quản lý định mức (2% tổng chi phí)

đồng

2%

 

15.374

 

PHỤ LỤC 13

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN LẦN ĐẦU XE CỨU THƯƠNG (KHÁM NGHIỆM)
(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

376.486

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

171.150

1

Xà phòng rửa xe

kg

0,20

25.000

5.000

2

Nước rửa xe

m

0,70

5.500

3.800

3

Dầu diezel

lít

3,00

12.100

36.300

4

Dầu bảo quản VN- K. 17

lít

1,80

40.000

72.000

5

Mỡ Eenenglease ls-epo (ve)

kg

0,80

50.000

40.000

6

Giẻ lau

kg

0,40

10.000

4.000

7

Bàn chải cước

cái

1,00

10.000

10.000

II

Điện năng

kw.h

5,00

1.248,5

6.243

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

2,00

95.000

190.000

IV

Xử lý  môi trường (1 % chi phí vật tư)

đồng

1%

 

1.712

V

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

7.382

 

PHỤ LỤC 14

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN THƯỜNG XUYÊN XE CỨU THƯƠNG (KHÁM NGHIỆM)
(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

Đơn vị tính: đồng/chiếc/năm

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

813.942

A

Vệ sinh thường xuyên

đồng

 

 

122.382

I

Số lần bảo quản trong năm

lần

24

 

 

II

Bảo quản thường xuyên 15 ngày/lần

đồng

 

 

5.099

1

Giẻ lau

kg

0,0833

10.000

833

2

Chổi lông mềm

cái

0,0417

20.000

833

3

Chổi quét kho

cái

0,0417

20.000

833

4

Bàn chải mềm

cái

0,0417

12.000

500

5

Bảo hộ lao động

đồng

 

 

1.000

6

Điện năng

kw.h

0,50

1.248,5

624

7

Nhân công (bồi dưỡng độc hại)

công

0,075

6.000

450

8

Xử lý môi trường (1 % chi phí vật tư)

đồng

1%

 

25

B

Phát động định kỳ

đồng

 

 

675.600

I

Số lần bảo quản trong năm

lần

24

 

 

II

Phát động định kỳ 15 ngày/lần

đồng

 

 

28.150

1

Dầu diezel

lít

1,50

12.100

18.150

2

Nhân công (bồi dưỡng)

công

0,20

50.000

10.000

C

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

15.960

 

PHỤ LỤC 15

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN ĐỊNH KỲ 1 NĂM XE CỨU THƯƠNG (KHÁM NGHIỆM)

Thời hạn bảo quản: 01 lần/năm

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

1.251.262

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

880.600

A

Vật tư bảo quản xe cơ sở

đồng

 

 

846.600

1

Sơn đen chống rỉ gầm xe

lít

0,50

32.000

16.000

2

Sơn màu chống rỉ xe (ngoại)

lít

0,50

38.000

19.000

3

Mỡ Eenenglease ls-epo (ve)

kg

0,80

50.000

40.000

4

Dầu bảo quản VN-K. 17

lít

2,00

40.000

80.000

5

Bổ sung Dung dịch làm mát động cơ

lít

1,00

65.000

65.000

6

Bàn chải sắt mịn

cái

1,00

15.000

15.000

7

 Chổi quét sơn

cái

2,00

10.000

20.000

8

Giẻ lau

kg

0,45

10.000

4.500

9

Chất cách điện EES30

lít

0,10

100.000

10.000

10

Dầu tẩy gỉ (loại hộp lớn)

hộp

1,00

55.000

55.000

11

Giấy nháp thô số "1"

tờ

3,00

5.000

15.000

12

Dầu diezel bảo quản

lít

5,00

12.100

60.500

13

Xăng bảo quản hệ thống điện

lít

3,00

14.200

42.600

14

Xà phòng rửa xe

kg

0,30

25.000

7.500

15

Nước rửa xe

m3

1,00

5.500

5.500

16

Dầu động cơ Energol hd 40 ccs (n)

lít

7,00

45.000

315.000

17

Bổ sung dầu phanh D.0.1.3

lít

0,40

80.000

32.000

18

Bảo hộ lao động

đồng

 

 

20.000

19

Bổ sung dung dịch ắc quy (H2SO4)

lít

2,00

12.000

24.000

B

Vật tư bảo quản thiết bị chuyên dùng

đồng

 

 

34.000

1

Mỡ Enengrease ls-epo (ve)

kg

0,20

50.000

10.000

2

Dầu bảo quản VN-K.17

lít

0,60

40.000

24.000

II

Điện năng

kw.h

4,00

1.248,5

4.994

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

3,50

95.000

332.500

IV

Xử lý môi trường (1 % chi phí VTBQ)

đồng

1%

 

8.806

V

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

24.362

 

PHỤ LỤC 16

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN ĐỊNH KỲ 03 NĂM XE CỨU THƯƠNG (KHÁM NGHIỆM)

Thời hạn bảo quản: 01 lần/03 năm

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

423.473

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

317.000

1

Dầu trợ lực tay lái I.20

lít

0,30

45.000

13.500

2

Lọc dầu động cơ

bộ

1,00

180.000

180.000

3

Lọc gió cho động cơ

cái

1,00

100.000

100.000

4

Mỡ PLC-GREAZE L4

kg

2,00

55.000

110.000

5

Dầu cầu SAE80W90HD

lít

0,30

45.000

13.500

I

Nhân công (kỹ thuật)

công

1,00

95.000

95.000

III

Xử lý môi trường (1 % chi phí VTBQ)

đồng

1%

 

3.170

IV

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

8.303

 

PHỤ LỤC 17

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN LẦN ĐẦU XE PHUN NƯỚC CHỐNG BẠO LOẠN
(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

1.427.792

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

815.400

a

Vật tư bảo quản xe cơ sở

đồng

 

 

493.900

1

Xà phòng rửa xe

kg

0,50

25.000

12.500

2

Nước rửa xe và bơm hút

m3

4,00

5.500

22.000

3

Dầu diezel

lít

5,00

12.000

60.500

4

Dầu bảo quản VN-K.17

kg

6,50

40.000

260.000

5

Mỡ Enengrease ls-epo (ve)

kg

1,20

50.000

60.000

6

Giẻ lau

cái

0,50

10.000

5.000

7

Bàn chải cước

lít

1,00

10.000

10.000

8

Xăng bảo quản hệ thống điện

đồng

4,50

14.200

63.900

b

Vật tư bảo quản thiết bị chuyên dùng

 

 

 

321.500

1

Dầu diezel vận hành

lít

10,00

12.100

121.000

2

Xăng tẩy các vết bẩn

lít

2,50

14.200

35.500

3

Dầu bảo quản VN-K.17

lít

2,50

40.000

100.000

4

Mỡ Enengrease ls-epo (ve)

kg

1,00

50.000

50.000

5

Giẻ lau

kg

0,50

10.000

5.000

6

Bàn chải cước

cái

1,00

10.000

10.000

II

Điện năng

kw.h

5,00

1.248,5

6.243

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

6,00

95.000

570.000

IV

Xử lý môi trường (1% chi phí vật tư)

đồng

1%

 

5.154

V

Quản lý định mức (2% tổng chi phí)

đồng

2%

 

27.996

 

PHỤ LỤC 18

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN THƯỜNG XUYÊN XE PHUN NƯỚC CHỐNG BẠO LOẠN
(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

1.831.847

A

Vệ sinh thường xuyên

đồng

 

 

174.428

I

Số lần bảo quản trong năm

lần

23

 

 

II

Bảo quản thường xuyên 15 ngày/lần

đồng

 

 

7.584

1

Giẻ lau

kg

0,1087

10.000

1.087

2

Chổi lông mềm

cái

0,0435

20.000

870

3

Chổi quét nhà xe

cái

0,0435

20.000

870

4

Bàn chải mềm

cái

0,087

12.000

1.043

5

Bảo hộ lao động

đồng

 

 

1.000

6

Điện năng

kw.h

1,00

1.248,5

1.249

7

Nhân công (bồi dưỡng độc hại)

công

0,2396

6.000

1.438

8

Xử lý môi trường (1 % chi phí vật tư)

đồng

1%

 

28

B

Phát động định kỳ

đồng

 

 

1.627.500

I

Số lần bảo quản trong năm

lần

23

 

 

II

Phát động định kỳ 15 ngày/lần

đồng

 

 

70.500

1

Dầu diezel

lít

5,00

12.100

60.500

2

Nhân công (bồi dưỡng)

công

0,20

50.000

10.000

C

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

35.919

 

PHỤ LỤC 19

ĐỊNH MỨC VẬN HÀNH THAO TÁC VÀ BẢO QUẢN ĐỊNH KỲ 01 NĂM XE PHUN NƯỚC CHỐNG BẠO LOẠN

Thời hạn bảo quản: 02 lần vận hành hút, bắn nước + 01 lần bảo quản định kỳ/năm

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

7.862.905

Phần 1

Định kỳ vận hành hút, bắn nước cả năm

đồng

 

 

3.895.931

A

Số lần bảo quản trong năm

lần

2

 

 

B

Định kỳ vận hành hút, bắn nước (06 tháng/lần)

đồng

 

 

1.947.965

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

1.277.000

1

Dầu điezel vận hành

lít

50,00

12.100

605.000

2

Dầu CS 46 (Dầu 10)

lít

4,50

40.000

180.000

3

Dầu bảo quản VN-K.17

lít

7,00

40.000

280.000

4

Mỡ Enengrease ls-epo (ve)

kg

3,00

50.000

150.000

5

Xà phòng rửa xe

kg

0,50

25.000

12.500

6

Nước hút, bắn và rửa xe

m3

6,00

5.500

33.000

7

Bàn chải mềm

chiếc

1,00

12.000

12.000

8

Giẻ lau

kg

0,45

10.000

4.500

II

Nhân công bảo quản

đồng

 

 

620.000

1

Rửa xe

công

0,80

50.000

40.000

2

Hạ và kê kích

công

1,00

50.000

50.000

3

Công vận hành, thao tác

công

3,00

50.000

150.000

4

Nhân công (kỹ thuật bảo quản)

công

4,00

95.000

380.000

III

Xử lý  môi trường

đồng

1%

 

12.770

IV

Quản lý định mức

đồng

2%

 

38.195

Phần 2

Định kỳ bảo quản 01 lần/năm

đồng

 

 

3.966.974

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

2.900.200

A

Vật tư bảo quản xe cơ sở

đồng

 

 

1.726.500

1

Sơn đen chống gỉ gầm xe

lít

0,45

32.000

14.400

2

Sơn màu chống rỉ xe (ngoại)

lít

0,40

38.000

15.200

3

Bổ sung Dung dịch làm mát động cơ

lít

1,00

65.000

130.000

4

Bàn chải sắt mịn

cái

2,00

15.000

15.000

5

Chất cách điện EES30

lít

0,10

100.000

10.000

6

Dầu tẩy gỉ loại hộp lớn

hộp

1,00

45.000

45.000

7

Giấy nháp thô số 1

tờ

3,00

5.000

15.000

8

Dầu diezel bảo quản

lít

10,00

12.100

121.000

9

Xăng bảo quản hệ thống điện

lít

4,50

14.200

63.900

10

Dầu động cơ Energol hd 40 ccsc(n)

lít

25,00

45.000

1.125.000

11

Dầu phanh D.O.T.3 (bổ sung)

lít

0,45

80.000

36.000

12

Bảo hộ lao động

đồng

 

 

20.000

13

Giẻ lau

kg

1,00

10.000

10.000

14

Chổi quét sơn

cái

1,00

10.000

10.000

15

Bổ sung dung dịch ắc quy (H2SO4)

lít

8,00

12.000

96.000

B

Vật tư bảo quản thiết bị chuyên dùng

đồng

 

 

1.173.700

1

Xăng tẩy rửa các vết bẩn

lít

1,00

14.200

14.200

2

Bổ sung Dung dịch làm mát động cơ

lít

1,50

65.000

97.500

3

Dầu động cơ thông dụng (Đ/cơ-CD)

lít

22,00

45.000

990.000

4

Bổ sung dung dịch ắc quy (H2so4)

lít

6,00

12.000

72.000

II

Điện năng

kw.h

8,00

1.248,5

9.988

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

10,00

95.000

950.000

IV

Xử lý môi trường (1 % chi phí vật tư)

đồng

1%

 

29.002

V

Quản lý định mức (2% tổng chi phí)

đồng

2%

 

77.784

 

PHỤ LỤC 20

ĐỊNH MỨC VẬN HÀNH THAO TÁC VÀ BẢO QUẢN ĐỊNH KỲ 01 NĂM XE PHUN NƯỚC CHỐNG BẠO LOẠN

Thời hạn bảo quản: 01 lần/03 năm

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

1.880.753

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

1.637.500

a

Vật tư bảo quản xe cơ sở

đồng

 

 

1.117.500

1

Dầu trợ lực tay lái I.20

lít

2,00

45.000

90.000

2

Lọc dầu động cơ chính

lít

1,00

250.000

250.000

3

Chất rửa nhôm

bộ

0,90

25.000

22.500

4

Mỡ PLC-GREAZE L4

lít

6,00

55.000

330.000

5

Dầu cầu SAE80W90HD

kg

1,00

45.000

45.000

6

Thuốc chống mốc da

lít

0,50

70.000

35.000

7

Bầu lọc gió cho động cơ

lít

1,00

200.000

200.000

8

Bầu lọc nhiên liệu

bộ

1,00

145.000

145.000

b

Vật tư bảo quản thiết bị chuyên dùng

bộ

 

 

520.000

1

Cầu chì, băng dính và các thiết bị phụ trợ cần thay thế

đồng

1,00

100.000

100.000

2

ống nhựa f 8 - f 12

bộ

1,00

10.000

10.000

3

Lọc dầu động cơ phụ

m

1,00

230.000

230.000

4

Lọc gió động cơ phụ

cái

1,00

180.000

180.000

II

Nhân công (Kỹ thuật)

bộ

2,00

95. 000

190. 000

III

Xử lý môi trường (1% chi phí vật tư)

công

1%

 

16.375

IV

Quản lý định mức (2% tổng chi phí)

đồng

2%

 

36.878

 

PHỤ LỤC 21

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN LẦN ĐẦU XE CHỐNG ĐẠN HUM MER H2-MỸ
(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

412.403

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

207.250

1

Xà phòng rửa xe

kg

0,20

25.000

5.000

2

Nước rửa xe

m3

0,50

5.500

2.750

3

Xăng A95

lít

5,00

14.700

73.500

4

Dầu bảo quản VN- K. 17

lít

2,20

40.000

88.000

5

Mỡ Eenenglease ls-epo (ve)

kg

0,50

50.000

25.000

6

Giẻ lau

kg

0,30

10.000

3.000

7

Bàn chải cước

cái

1,00

10.000

10.000

II

Điện năng

kw.h

4,00

1.248,5

4.994

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

2,00

95.000

190.000

IV

Xử lý  môi trường (1 % chi phí vật tư)

đồng

1%

 

2.073

V

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

8.086

 

PHỤ LỤC 22

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN THƯỜNG XUYÊN XE CHỐNG ĐẠN HUM MER H2 - MỸ
(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

2.615.212

A

Vệ sinh thường xuyên

đồng

 

 

255.237

I

Số lần bảo quản trong năm

lần

52

 

 

II

Bảo quản thường xuyên 15 ngày/lần

đồng

 

 

4.908

1

Giẻ lau

kg

0,0385

10.000

385

2

Chổi lông mềm

cái

0,0192

20.000

385

3

Chổi quét nhà xe

cái

0,0192

20.000

385

4

Bàn chải mềm

cái

0,0192

12.000

231

5

Bảo hộ lao động

đồng

 

 

1.000

6

Điện năng

kw.h

0,50

1.124,5

562

7

Nhân công (bồi dưỡng độc hại)

công

0,325

6.000

1.950

8

Xử lý môi trường (1% chi phí vật tư)

đồng

1%

 

12

B

Phát động định kỳ

đồng

 

 

2.308.696

I

Số lần bảo quản trong năm

lần

52

 

 

II

Phát động định kỳ 15 ngày/lần

đồng

 

 

44.398

1

Dầu diezel

lít

2,34

14.700

34.398

2

Nhân công (bồi dưỡng)

công

0,20

50.000

10.000

C

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

51.279

 

PHỤ LỤC 23

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN ĐỊNH KỲ 1 NĂM XE CHỐNG ĐẠN HUM MER H2 - MỸ

Thời hạn bảo quản: 01 lần/năm

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

1.923.046

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

1.579.550

1

Sơn đen chống rỉ gầm xe

lít

0,50

32.000

16.000

2

Sơn màu chống rỉ xe (ngoại)

lít

0,50

38.000

19.000

3

Mỡ Eenenglease ls-epo (ve)

kg

0,50

50.000

25.000

4

Dầu bảo quản VN-K. 17

lít

2,00

40.000

80.000

5

Bổ sung Dung dịch làm mát động cơ

lít

1,00

65.000

65.000

6

Bàn chải sắt mịn

cái

1,00

15.000

15.000

7

 Chổi quét sơn

cái

2,00

10.000

10.000

8

Giẻ lau

lít

0,40

10.000

4.000

9

Chất cách điện EES30

hộp

0,10

100.000

10.000

10

Dầu tẩy gỉ (loại hộp lớn)

tờ

1,00

55.000

55.000

11

Giấy nháp thô số "1"

lít

2,00

5.000

10.000

12

Xăng tẩy rửa các vết bẩn

lít

3,00

14.200

42.000

13

Dầu diezel tẩy rửa lớp mỡ cũ

kg

2,00

12.100

24.200

14

Xà phòng rửa xe

m

0,20

25.000

5.000

15

Nước rửa xe

lít

0,50

5.500

2.750

16

Dầu động cơ Energol hd 40 ccs (n)

lít

6,00

190.000

1.140.000

17

Bổ sung dầu phanh D.0.1.3

lít

0,45

80.000

36.000

18

Bảo hộ lao động

đồng

 

 

20.000

II

Điện năng

kw.h

4,00

1.248,5

4.994

III

Nhân công (kỹ thuật)

công

3,00

95.000

285.000

IV

Xử lý môi trường (1 % chi phí VTBQ)

đồng

1%

 

15.796

V

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

37.707

 

PHỤ LỤC 24

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN 03 NĂM XE CHỐNG ĐẠN HUM MER H2-MỸ

Thời hạn bảo quản: 01 lần/03 năm

(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an ban hành)

ĐVT: đồng/chiếc

TT

Danh mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

6

 

Cộng

đồng

 

 

842.280

I

Vật tư bảo quản

đồng

 

 

.500

1

Dầu trợ lực tay lái I.20

lít

0,20

45.000

9.000

2

Lọc dầu nhớt động cơ

bộ

1,00

300.500

300.000

3

Dầu cầu SAE80W90HD

lít

0,50

45.700

22.500

4

Mỡ PLC-GREAZE L4

kg

0,50

55.000

110.000

5

Thuốc chống mốc da

lít

1,00

70.000

35.000

6

Bầu lọc gió cho động cơ

bộ

0,30

200.000

200.000

II

Nhân công (kỹ thuật)

công

1,50

 

142.500

III

Xử lý  môi trường (1 % chi phí vật tư)

đồng

1%

95.000

6.765

IV

Quản lý định mức (2 % tổng chi phí)

đồng

2%

 

16.515

 

PHỤ LỤC 25

ĐỊNH MỨC BẢO QUẢN LẦN ĐẦU XE CHỐNG ĐẠN MERCEDES BENZ S600 - ĐỨC
(Kèm theo Thông tư số: 28/2010/TT-BCA - H41 ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ Công an)

ĐVT: đồng/chiếc