Thông tư 15/2011/TT-BKHCN

Thông tư 15/2011/TT-BKHCN sửa đổi Quy định về chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo kèm theo Quyết định 28/2007/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư 15/2011/TT-BKHCN sửa đổi Quy định chứng nhận chuẩn đo lường đã được thay thế bởi Thông tư 24/2013/TT-BKHCN kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo chuẩn đo lường và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 15/2011/TT-BKHCN sửa đổi Quy định chứng nhận chuẩn đo lường


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2011/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐO LƯỜNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2007/QĐ-BKHCN NGÀY 25/12/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Hồ sơ đề nghị

1. Một (01) bộ hồ sơ đề nghị gửi về Tổng cục. Hồ sơ gồm:

a) Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN;

b) Hồ sơ về chuẩn đo lường để kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này;

c) Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở) Giấy chứng nhận kiểm định chuẩn đo lường theo quy định tại Điều 10 của Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN.

2. Trường hợp chứng nhận lại, ít nhất một (01) tháng trước khi Quyết định chứng nhận hết hiệu lực, tổ chức kiểm định lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị gửi về Tổng cục. Hồ sơ gồm:

a) Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN;

b) Hồ sơ về chuẩn đo lường để kiểm định theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này (nếu có thay đổi về đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính so với chứng nhận lần đầu);

c) Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở) Giấy chứng nhận kiểm định chuẩn đo lường theo quy định tại Điều 10 của Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN”.

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 như sau:

“Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Tổng cục ra Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định cho tổ chức kiểm định”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Lưu trữ hồ sơ của chuẩn đo lường để kiểm định

1. Hồ sơ chuẩn đo lường để kiểm định đã được chứng nhận (gồm đề nghị chứng nhận, hồ sơ chuẩn đo lường và quyết định chứng nhận) phải được lưu trữ tại Tổng cục ít nhất năm (05) năm sau khi Quyết định chứng nhận hết hiệu lực.

2. Cơ sở chịu trách nhiệm lập hồ sơ của chuẩn đo lường để kiểm định đã được chứng nhận và lưu trữ tại Cơ sở theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này”.

4. Sửa đổi, thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN bằng Phụ lục I của Thông tư này.

Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Điều 3.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2011.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-VPCP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

PHỤ LỤC I

HỒ SƠ CHUẨN ĐO LƯỜNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:.....................

..... ngày      tháng      năm 200...

 

HỒ SƠ CHUẨN ĐO LƯỜNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên tổ chức kiểm định:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                 Fax:

1. Thông tin cơ bản về chuẩn đo lường:

- Tên:

- Số:                                                     ; Năm sản xuất (nếu có):

- Ký hiệu:                                  ; Kiểu:

- Nhãn hiệu (nếu có):

- Hãng sản xuất:

- Nước sản xuất:

- Địa điểm sử dụng:

- Người chịu trách nhiệm bảo quản, duy trì:

- Năm đưa vào sử dụng:

- Đặc trưng kỹ thuật đo lường chính:

2. Hồ sơ kỹ thuật của chuẩn đo lường:

- Thuyết minh kỹ thuật của chuẩn để kiểm định (thể hiện rõ nguyên lý hoạt động, các bộ phận chính, các đặc trưng kỹ thuật, đo lường chính);

- 02 ảnh (ảnh tổng thể và ảnh chụp phần nhãn mác của chuẩn). Ảnh có thể in ra giấy thông thường nhưng phải đảm bảo rõ nét.

3. Sử dụng, duy trì, bảo quản chuẩn đo lường để kiểm định:

- Quy định: (tên quy định, ngày ban hành, người ban hành);

- Tình hình tổ chức thực hiện Quy định.

Tài liệu kèm theo:

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,... (đơn vị soạn thảo).

Thủ trưởng đơn vị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2011/TT-BKHCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu15/2011/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2011
Ngày hiệu lực20/08/2011
Ngày công báo18/10/2011
Số công báoTừ số 529 đến số 530
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2011/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 15/2011/TT-BKHCN sửa đổi Quy định chứng nhận chuẩn đo lường


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 15/2011/TT-BKHCN sửa đổi Quy định chứng nhận chuẩn đo lường
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu15/2011/TT-BKHCN
     Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
     Người kýNguyễn Quân
     Ngày ban hành30/06/2011
     Ngày hiệu lực20/08/2011
     Ngày công báo18/10/2011
     Số công báoTừ số 529 đến số 530
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2013
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 15/2011/TT-BKHCN sửa đổi Quy định chứng nhận chuẩn đo lường

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 15/2011/TT-BKHCN sửa đổi Quy định chứng nhận chuẩn đo lường