Thông tư 16/2010/TT-BTC

Thông tư 16/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 120/2002/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 89/2002/NĐ-CP về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 16/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổiThông tư 120/2002/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011.

Nội dung toàn văn Thông tư 16/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổiThông tư 120/2002/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH     
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 16/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 89/2002/NĐ-CP">120/2002/TT-BTC NGÀY 30/12/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/2002/NĐ-CP NGÀY 07/11/2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC IN, PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008, Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật này;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/2002/NĐ-CP">120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn như sau:

Điều 1. Sửa đổi điểm 5 mục I phần B Thông tư số 89/2002/NĐ-CP">120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP như sau:

“5. Liên hóa đơn:

Mỗi hóa đơn phải có từ 3 liên trở lên, trường hợp sử dụng hóa đơn có 2 liên phải được cơ quan thuế chấp thuận; chức năng sử dụng của từng liên. Liên 1: Lưu, liên 2: Giao khách hàng, liên 3: Nội bộ. Đối với hóa đơn bằng hình thức tem, vé, thẻ thì có thể áp dụng số liên phù hợp nhưng phải được chấp thuận của cơ quan thuế”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- VP TW Đảng và các ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VPCP;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước; Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ; Bộ Tài chính;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố; Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VP, CST).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2010/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 16/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/02/2010
Ngày hiệu lực 01/02/2010
Ngày công báo 18/02/2010
Số công báo Từ số 97 đến số 98
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/08/2011
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2010/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 16/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổiThông tư 120/2002/TT-BTC


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 16/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổiThông tư 120/2002/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 16/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 01/02/2010
Ngày hiệu lực 01/02/2010
Ngày công báo 18/02/2010
Số công báo Từ số 97 đến số 98
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 22/08/2011
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 16/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổiThông tư 120/2002/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông tư 16/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổiThông tư 120/2002/TT-BTC