Thông tư 163/2009/TT-BTC

Thông tư 163/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 30/2008/QĐ-BTC ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 163/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 30/2008/QĐ-BTC hướng dẫn khai báo tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu đã được thay thế bởi Thông tư 182/2012/TT-BTC sửa đổi điểm1 mụcI hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế và được áp dụng kể từ ngày 09/12/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 163/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 30/2008/QĐ-BTC hướng dẫn khai báo tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 30/2008/QĐ-BTC hướng dẫn khai báo tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu">163/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2008/QĐ-BTC NGÀY 21/5/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TỜ KHAI TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀ HƯỚNG DẪN KHAI BÁO

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo như sau:

Điều 1. Hàng hóa thuộc các đối tượng sau không phải khai báo trị giá trên tờ khai trị giá tính thuế nhưng vẫn phải khai báo trị giá trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu hoặc tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định. Cụ thể:

a. Hàng hóa xuất khẩu;

b. Hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán được xác định trị giá tính thuế theo trị giá khai báo quy định tại khoản 7, mục VIII, phần II Thông tư 40/2007/NĐ-CP">40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính;

c. Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

d. Hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;

e. Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế;

g. Hàng hóa nhập khẩu thuộc loại hình tạm nhập, tái xuất.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ điểm c đến điểm g nêu trên nếu chuyển đổi loại hình nhập khẩu hoặc qua kiểm tra cơ quan hải quan xác định hàng hóa không thuộc các đối tượng nêu trên, thì người khai hải quan phải khai tờ khai trị giá làm căn cứ cho việc tính và thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

h. Hàng hóa không thuộc đối tượng phải xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu theo một trong sáu phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Phần II Thông tư 40/2007/NĐ-CP">40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này phải khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá theo quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký./.  

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước; Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ và thuộc Bộ;
- Website Chính phủ; Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 163/2009/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 163/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/08/2009
Ngày hiệu lực 27/09/2009
Ngày công báo 02/09/2009
Số công báo Từ số 427 đến số 428
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/12/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 163/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 163/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 30/2008/QĐ-BTC hướng dẫn khai báo tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 163/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 30/2008/QĐ-BTC hướng dẫn khai báo tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 163/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 13/08/2009
Ngày hiệu lực 27/09/2009
Ngày công báo 02/09/2009
Số công báo Từ số 427 đến số 428
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/12/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 163/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 30/2008/QĐ-BTC hướng dẫn khai báo tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Thông tư 163/2009/TT-BTC sửa đổi Quyết định 30/2008/QĐ-BTC hướng dẫn khai báo tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu