Thông tư 217/2010/TT-BTC

Thông tư 217/2010/TT-BTC sửa đổi Quyết định 72/2008/QĐ-BTC về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (QCVN 3:2008/BTC) do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 217/2010/TT-BTC sửa đổi Quyết định 72/2008/QĐ-BTC quy chuẩn kỹ thuật đã được thay thế bởi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 217/2010/TT-BTC sửa đổi Quyết định 72/2008/QĐ-BTC quy chuẩn kỹ thuật


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2008/QĐ-BTC quy chuẩn kỹ thuật">217/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2008/QĐ-BTC NGÀY 3/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỐI VỚI NHÀ BẠT CỨU SINH LOẠI NHẸ (QCVN 3:2008/BTC)

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia ngày 29/4/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 2/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại khoản 3.2 mục 3 phương pháp thử tại QCVN 3:2008/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ được ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 3/9/2008 của Bộ Tài chính như sau:

1. Về phương pháp thử độ bền kéo đứt, độ dãn dài khi kéo đứt (dọc, ngang) sửa đổi lại là:

"Độ bền kéo đứt, độ dãn dài khi kéo đứt (dọc, ngang) theo TCVN 4635: 88 Vật liệu giả da - Phương pháp xác định độ bền kéo đứt".

2. Về phương pháp thử độ thấm nước sửa đổi lại là:

"Độ thấm nước theo ISO 811: 1981 Vải dệt - Xác định chống thấm nước - thử áp lực thủy tĩnh (Textile fabrics - Determination of resistance to water penetration - Hydrostatic pressure test).

Điều 2. Các nội dung khác tại QCVN 3: 2008/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ được ban hành kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BTC ngày 3/9/2008 của Bộ Tài chính không thay đổi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 217/2010/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 217/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/12/2010
Ngày hiệu lực 12/02/2011
Ngày công báo 20/01/2011
Số công báo Từ số 63 đến số 64
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/02/2017
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 217/2010/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 217/2010/TT-BTC sửa đổi Quyết định 72/2008/QĐ-BTC quy chuẩn kỹ thuật


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 217/2010/TT-BTC sửa đổi Quyết định 72/2008/QĐ-BTC quy chuẩn kỹ thuật
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 217/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành 29/12/2010
Ngày hiệu lực 12/02/2011
Ngày công báo 20/01/2011
Số công báo Từ số 63 đến số 64
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/02/2017
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 217/2010/TT-BTC sửa đổi Quyết định 72/2008/QĐ-BTC quy chuẩn kỹ thuật

Lịch sử hiệu lực Thông tư 217/2010/TT-BTC sửa đổi Quyết định 72/2008/QĐ-BTC quy chuẩn kỹ thuật