Thông tư 229/2009/TT-BTC

Thông tư 229/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 62/2008/TT-BTC hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 229/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 62/2008/TT-BTC Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã được thay thế bởi Thông tư 41/2014/TT-BTC chế độ tài chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 25/05/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 229/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 62/2008/TT-BTC Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm tiền gửi Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 229/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 62/2008/TT-BTC NGÀY 08/7/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 132/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ;
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau:

Điều 1. Bãi bỏ Điểm 2.8 Mục 2 Phần III của Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung nội dung phân phối chênh lệch thu chi và sử dụng các quỹ được trích lập từ chênh lệch thu chi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quy định tại Mục 2 Phần IV Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/7/2008 của Bộ Tài chính như sau:

“2. Việc phân phối chênh lệch thu chi và sử dụng các quỹ được trích lập từ chênh lệch thu chi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008, Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ”.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thực hiện từ năm tài chính 2009.

2. Các khoản đã trích từ chi phí để khen thưởng cho cá nhân, đơn vị ngoài ngành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 29 tháng 12 năm 2009, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải thực hiện hoàn nhập vào thu nhập của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCNH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 229/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu229/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2009
Ngày hiệu lực22/01/2010
Ngày công báo24/12/2009
Số công báoTừ số 593 đến số 594
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 229/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 229/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 62/2008/TT-BTC Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm tiền gửi Việt Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 229/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 62/2008/TT-BTC Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu229/2009/TT-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýTrần Xuân Hà
      Ngày ban hành08/12/2009
      Ngày hiệu lực22/01/2010
      Ngày công báo24/12/2009
      Số công báoTừ số 593 đến số 594
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/05/2014
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 229/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 62/2008/TT-BTC Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 229/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 62/2008/TT-BTC Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm tiền gửi Việt Nam