Thông tư 244/2011/TT-BQP

Thông tư 244/2011/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ chuẩn bị hưu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Thông tư 244/2011/TT-BQP trả lương đóng bảo hiểm xã hội cho sĩ quan chuẩn bị nghỉ hưu đã được thay thế bởi Thông tư 52/2018/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2018.

Nội dung toàn văn Thông tư 244/2011/TT-BQP trả lương đóng bảo hiểm xã hội cho sĩ quan chuẩn bị nghỉ hưu


BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/2011/TT-BQP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG THÁNG VÀ KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP NGHỈ CHUẨN BỊ HƯU

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí để giải quyết chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu của các doanh nghiệp quân đội tại Công văn số 6695/VPCP-KGVX ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ chuẩn bị hưu như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ kinh phí chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu của các doanh nghiệp quân đội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp quốc phòng - an ninh trong quân đội (doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh do quân đội quản lý) theo quy định tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

2. Các doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng có mô hình tổ chức, biên chế của tổ chức quân sự (có cơ quan chính trị; điều tra, thanh tra; tác chiến, huấn luyện quân sự...); có nhiệm vụ dự bị động viên; làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ.

Điều 3. Mức hỗ trợ

1. Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này, được hỗ trợ 100% kinh phí chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ chuẩn bị hưu.

2. Đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này, được hỗ trợ 70% kinh phí chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ chuẩn bị hưu.

3. Tiền lương tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, bao gồm: Tiền lương theo cấp bậc quân hàm, ngạch bậc và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

4. Trường hợp, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ chuẩn bị hưu trong năm 2011 nhưng đến năm 2012 mới nhận sổ hưu thì thời gian nghỉ chuẩn bị hưu trong năm 2012 được xem xét hỗ trợ kinh phí theo hướng dẫn tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này.

Điều 4. Nguồn kinh phí, thời gian hỗ trợ

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Điều 3 Thông tư này do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng.

2. Thời gian hỗ trợ từ năm 2012 đến 2015.

Điều 5. Trách nhiệm, quy trình tổ chức thực hiện

1. Đối với các cơ quan, đơn vị có doanh nghiệp

Tổ chức quán triệt, phổ biến cho các doanh nghiệp thuộc quyền về nội dung Công văn số 6695/VPCP-KGVX ngày 23/9/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí để giải quyết chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu của các doanh nghiệp quân đội và Thông tư này. Hàng năm, căn cứ vào dự toán đề nghị hỗ trợ ngân sách của các doanh nghiệp thuộc quyền, tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị, Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng) để tổng hợp báo các Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện và tổng hợp thanh quyết toán theo quy định.

2. Đối với các doanh nghiệp

Vào quý IV hàng năm, căn cứ vào số lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ chuẩn bị hưu trong năm tới, lập dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ theo mức quy định tại Điều 3 Thông tư này, báo cáo cấp trên cho đến Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị và Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng) để tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và đưa vào dự toán ngân sách hàng năm; thanh quyết toán theo quy định.

3. Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị

Chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính, Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng, tổng hợp kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp đề nghị, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và phối hợp giải quyết các vướng mắc, phát sinh.

4. Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng

Căn cứ vào mức hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối với từng doanh nghiệp, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp lập dự toán kinh phí hỗ trợ, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí hỗ trợ; thực hiện việc cấp phát và thanh quyết toán theo quy định.

5. Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định, báo cáo Bộ Quốc phòng quyết định loại hình tổ chức doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng; phối hợp giải quyết các vướng mắc, phát sinh.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2012.

2. Kinh phí hỗ trợ đối với các doanh nghiệp quân đội hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

3. Thời gian nghỉ chuẩn bị hưu của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại Quyết định số 149/2002/QĐ-BQP ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ nghỉ của sĩ quan tại ngũ.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp quân đội có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, doanh nghiệp phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách) để xem xét, giải quyết./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 244/2011/TT-BQP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu244/2011/TT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2011
Ngày hiệu lực25/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 244/2011/TT-BQP

Lược đồ Thông tư 244/2011/TT-BQP trả lương đóng bảo hiểm xã hội cho sĩ quan chuẩn bị nghỉ hưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 244/2011/TT-BQP trả lương đóng bảo hiểm xã hội cho sĩ quan chuẩn bị nghỉ hưu
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu244/2011/TT-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýPhùng Quang Thanh
        Ngày ban hành31/12/2011
        Ngày hiệu lực25/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 244/2011/TT-BQP trả lương đóng bảo hiểm xã hội cho sĩ quan chuẩn bị nghỉ hưu

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 244/2011/TT-BQP trả lương đóng bảo hiểm xã hội cho sĩ quan chuẩn bị nghỉ hưu