Thông tư 257/1998/TT-BGTVT

Thông tư 257/1998/TT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông-Bưu điện-Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Lào

Nội dung toàn văn Thông tư 257/1998/TT-BGTVT thực hiện Nghị định thư Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Lào


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/1998/TT-BGTVT

Hà Nội, Ngày 18 tháng 8 năm 1998

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH THƯ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM VÀ BỘ GIAO THÔNG-BƯU ĐIỆN-XÂY DỰNG LÀO THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO.

Thi hành Hiệp định vận tải đường bộ đã được Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký kết tại Hà nội ngày 24/2/1996 và các Điều khoản trong Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Bộ Giao thông vận tải Việt nam và Bộ Giao thông-Bưu điện-Xây dựng Lào ký tại Viêng chăn ngày 01/5/1996, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điểm chính như sau:

I. Đối tượng thực hiện Nghị định thư.

Các điều khoản của Nghị định thư nhằm quản lý phương tiện vận tải đường bộ (sau đây gọi là phương tiện) của Lào và Việt Nam qua lại giữa hai nước, có tham gia kinh doanh vận tải hay không tham gia kinh doanh vận tải, kể cả ô tô của các tổ chức, cơ quan Nhà nước đi việc công hay việc riêng, bao gồm:

1. Phương tiện vận chuyển hàng hoá, hành khách của Việt nam sang Lào và của Lào sang Việt nam.

2. Phương tiện vận chuyển hàng hoá quá cảnh của Lào.

3. Phương tiện của Việt nam hoặc Lào phục vụ việc thi công công trình có thời hạn tại Lào hoặc Việt nam rồi trở về nước.

4. Phương tiện đi công tác, đi việc riêng.

II. Những quy định cụ thể thực hiện Nghị định thư.

1. Phương tiện chỉ được phép qua lại 07 cặp cửa khẩu đã được hai nước quy định. Các cửa khẩu về phía Việt nam bao gồm:

1.1- Tây Trang, đường số 42.

1.2- Pa Háng, đường số 6.

1.3- Na Mèo, đường số 217.

1.4- Keo Nưa, đường số 8.

1.5- Nậm Cắn, đường số 7.

1.6- Cha Lo, đường số 12.

1.7- Lao Bảo, đường số 9.

2. Việc vận chuyển hàng hoá và vận chuyển hành khách kể cả hành khách du lịch giữa hai nước được thực hiện bằng phương tiện theo hình thức đi thẳng từ nơi gửi hàng tới nơi nhận hàng (đối với vận chuyển hàng hoá), từ nơi hành khách đi tới nơi hành khách đến (đối với vận chuyển hành khách).

3. Phương tiện và người điều khiển phương tiện khi hoạt động trên đường phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau đây để xuất trình cho nhà chức trách khi cần thiết:

- Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu phương tiện,

- Tem kiểm định an toàn kỹ thuật,

- Giấy phép lái xe (Bằng lái xe),

- Giấy chứng nhận đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự,

- Giấy phép vận tải quốc tế Việt Lào.

- Giấy chứng nhận đã nộp phí giao thông cho nước đến.

4. Phương tiện qua lại giữa hai nước phải là ôtô tay lái thuận, có kích thước, tải trọng phù hợp với quy định của mỗi nước. Phương tiện chở hàng nguy hiểm hoặc có kích thước, trọng tải vượt quá quy định của Bên ký kết kia thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Bên đó cấp giấy phép chở hàng nguy hiểm hoặc giấy phép lưu hành đặc biệt.

5. Phương tiện của Việt nam và Lào không phải thay đổi biển số của nước mình khi hoạt động trên lãnh thổ của nước kia.

Lái xe thực hiện vận tải Việt - Lào phải có Giấy phép lái xe quốc gia hay quốc tế phù hợp với loại xe sử dụng và không phải đổi giấy phép lái xe khi hoạt động trên lãnh thổ của nước kia.

6. Các doanh nghiệp vận tải ô tô được tham gia kinh doanh vận tải Việt -Lào khi có đủ các điều kiện sau:

- Có quyết định thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt nam (Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam, Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân) và có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Các Hợp tác xã, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân khi xin tham gia vận tải Việt -Lào phải có các loại giấy sau:

+/ Văn bản xin tham gia vận tải Việt - Lào

+/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo có công chứng hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu).

Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) có trách nhiệm xác nhận và Cục Đường bộ Việt nam chấp thuận bằng văn bản chậm nhất là 48 giờ sau khi nhận đủ giấy tờ trên.

Các doanh nghiệp vận tải của Quân đội, Công an làm kinh tế cũng áp dụng theo quy định này.

Quy định này không áp dụng đối với phương tiện công vụ của các tổ chức, cơ quan nhà nước.

7. Thủ tục, hồ sơ xin cấp phép vận tải quốc tế Việt Lào bao gồm:

7.1 Đơn xin cấp phép vận tải quốc tế (theo mẫu số 1).

7.2 Bản kê khai của mỗi phương tiện cần xin giấy phép (theo mẫu số 2).

7.3 Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu phương tiện

7.4 Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải phải có Giấy đăng ký kinh doanh và Hợp đồng vận tải, Hợp đồng liên doanh... (bản sao có công chứng theo quy định của pháp luật hay bản phô-tô có bản chính kèm theo để đối chiếu).

7.5 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo có công chứng hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản chấp thuận của Cục Đường bộ Việt nam.

Các đơn vị vận tải được Bộ Giao thông vận tải hoặc Cục Đường bộ Việt nam thường xuyên giao nhiệm vụ vận tải Việt - Lào thì được xem xét miễn các thủ tục nêu ở khoản 7.4 trên đây.

8. Phương tiện qua lại giữa 2 nước được phép hoạt động trong phạm vi, thời hạn và qua các cặp cửa khẩu đã ghi trong Giấy phép vận tải quốc tế. Nếu quá hạn được phía bên kia xét cho gia hạn một lần để về nước, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 10 ngày.

III. Cơ quan cấp giấy phép vận tải quốc tế

1. Các loại Giấy phép vận tải quốc tế Việt Lào:

- Loại 1: Cấp cho phương tiện vận tải đường bộ được qua lại nhiều lần trong thời hạn tối đa là 01 năm theo công lịch.

- Loại 2: Cấp cho phương tiện vận tải đường bộ được qua lại một lần theo thời hạn tối đa không quá 30 ngày.

2. Bộ Giao thông vận tải uỷ quyền:

Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Khoản 6, Khoản 7 xét cấp Giấy phép vận tải quốc tế loại một và loại hai cho phương tiện của các tổ chức và cá nhân có trụ sở giao dịch đóng tại địa phương.

Thời hạn giải quyết việc cấp Giấy phép không quá 48 giờ tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Lệ phí cấp giấy phép vận tải quốc tế Việt Lào.

Cơ quan cấp "Giấy phép vận tải quốc tế Việt -Lào" được thu và sử dụng lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Thông tư này.

2. Các Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) tổ chức phổ biến kịp thời và triển khai thực hiện Thông tư này trong phạm vi địa phương.

3. Chậm nhất ngày 05 của tháng sau các Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) phải lập báo cáo số "Giấy phép vận tải quốc tế Việt -Lào" đã cấp trong tháng trước và gửi về Cục Đường bộ Việt nam để theo dõi và báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

4. Cục Đường bộ Việt nam có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra và theo dõi thực hiện Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các bộ: Quốc phòng, Công an; Ngoại giao;
- Tổng cục Hải quan;
- Ban biên giới Chính phủ;
- Công báo;
- Các Sở GTVT (GTCC);
- Cục ĐBVN;
- Lưu VP, PC-VT.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Đình Bình

 

Tên cơ quan quản lý đơn vị
Tên đơn vị
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN XIN CẤP PHÉP

VẬN TẢI QUỐC TẾ VIỆT - LÀO

Kính gửi :

1. Tên đơn vị vận tải :

2. Địa chỉ cơ quan :

3. Số điện thoại cần liên hệ (nếu có):

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : ngày tháng năm

Cơ quan cấp :

5. Mục đích xin cấp phép cho ô tô :

6. Đơn vị xin cấp phép đề nghị :

Cấp giấy phép ô tô theo danh sách dưới đây :

(Nếu cho nhiều ô tô thì lập bảng kê kèm theo đơn )

STT

Biển số xe

Nhãn hiệu xe

Trọng tải (Ghế xe)

Phạm vi hoạt động

Thời hạn giấy phép đến

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và xin cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trong đơn, nếu không đúng sự thật.

 

Nơi nhận :
- Cơ quan giải quyết cấp phép
- Lưu VP.

Ngày     tháng     năm 199
Chủ đơn vị

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

TỜ KHAI XIN CẤP GIẤY PHÉP VẬN TẢI QUỐC TẾ CHO Ô TÔ

Số .......................(theo số thứ tự của đơn vị)

Tên đơn vị vận tải ....................................................................................................

Địa chỉ :...................................................................................................................

Số điện thoại :..........................................................................................................

Đề nghị Cục ĐBVN (Sở GTVT) cấp giấy phép vận tải quốc tế cho ô tô sau :

Số đăng ký ô tô :......................................................................................................

Quyền sở hữu ô tô :.................................................................................................

Nhãn hiệu ô tô (chữ in)............................................................................................

Trọng tải : Tự trọng ..............................,Trọng tải được phép trở...........................

Số Giấy kiểm định kỹ thuật và môi trường : ............................................................

do trạm kiểm định cấp ngày ..................../................/ 199...

Đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới đến ............/.........../ 199..

Nay đến nước ............................................................, tỉnh....................................

Cửa khẩu xuất ô tô ................................................................................................

Cửa khẩu nhập : .....................................................................................................

Tuyến đường : .......................................................................................................

Mục đích đi nước ngoài :........................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Thời gian lưu lại nước ngoài từ ngày....tháng....năm 199..đến ngày....tháng....năm 199..

Họ và tên lái xe : ......................................Giấy phép lái xe số :.............................

Xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật. Nừu khai sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

 

Làm tại Hà nội, ngày ......tháng........năm 199..
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên đóng dấu)

____________________

Tờ khai này một bản lưu lại cơ quan cấp

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 257/1998/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu257/1998/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/1998
Ngày hiệu lực02/09/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2000
Cập nhật26 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 257/1998/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 257/1998/TT-BGTVT thực hiện Nghị định thư Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Lào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 257/1998/TT-BGTVT thực hiện Nghị định thư Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Lào
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu257/1998/TT-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýĐào Đình Bình
       Ngày ban hành18/08/1998
       Ngày hiệu lực02/09/1998
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2000
       Cập nhật26 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 257/1998/TT-BGTVT thực hiện Nghị định thư Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Lào

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 257/1998/TT-BGTVT thực hiện Nghị định thư Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Lào