Thông tư 31/2008/TT-BTC

Thông tư 31/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thuộc chương trình vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 31/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí chương trình vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ cán bộ đã được thay thế bởi Thông tư 221/2010/TT-BTC quản lý sử dụng kinh phí kế hoạch đào tạo và được áp dụng kể từ ngày 16/02/2011.

Nội dung toàn văn Thông tư 31/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí chương trình vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ cán bộ


BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 31/2008/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) ĐỂ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Để phù hợp với tình hình thực tế, sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thuộc Chương trình vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) Nhà nước như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Cán bộ, công chức hành chính đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương và địa phương; giảng viên trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng tại các khoá học trong khuôn khổ hoạt động của Dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thuộc Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình cải cách tổng thể hành chính Nhà nước để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Nhà nước.

II. NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi:

a. Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước ở trong nước:

- Chi biên soạn chương trình, giáo trình giảng dạy;

- Chi thù lao giảng viên; chi phí cho việc đi lại, bố trí chỗ ở của giảng viên;

- Chi tài liệu học tập; hỗ trợ tiền sinh hoạt cho học viên; hỗ trợ tiền thuê chỗ ở cho học viên trong thời gian học tập trung;

- Chi tổ chức lớp học:

+ Thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập;

+ Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi;

+ Chi phiên dịch (nếu có);

+ Chi tiền điện, nước, văn phòng phẩm, chi phục vụ, trông xe;

+ Chi tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế;

+ Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên;

- Chi công tác phí cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo trong trường hợp phải tổ chức lớp ở xa cơ sở đào tạo.

b. Chi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

- Chi phí dịch vụ phải trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo ở trong nước;

- Chi học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo hoặc cơ sở dịch vụ ở nước ngoài;

- Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu;

- Chi phí mua bảo hiểm y tế trong thời gian học tập ở nước ngoài (nếu có yêu cầu bắt buộc của nước sở tại);

- Chi phí cho công tác tổ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng chương trình học tập với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài;

- Chi phí ăn, ở, đi lại, lệ phí sân bay;

- Chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa).

2. Mức chi:

a. Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước ở trong nước: Áp dụng các định mức chi tiêu theo quy định hiện hành về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước ở trong nước.

Ngoài ra do tính chất đặc thù đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thuộc Dự án vốn vay ADB; Thông tư này quy định cụ thể như sau:

- Được tính bổ sung so với mức chi ngân sách (tính theo suất đào tạo) về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước ở trong nước hiện hành các khoản chi phí sau:

+ Kinh phí thuê xe (hoặc mua vé máy bay) đưa đón giảng viên và cán bộ quản lý lớp thanh toán theo thực tế;

+ Kinh phí thuê hội trường và thuê trang thiết bị giảng dạy (nếu có) thanh toán theo thực tế;

+ Kinh phí thuê giảng viên nước ngoài: Tuỳ theo mức độ cần thiết Ban quản lý Dự án ADB trình cấp có thẩm quyền quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức thù lao do Ban quản lý Dự án ADB thoả thuận với chuyên gia;

+ Kinh phí thuê phiên dịch theo nội dung bài giảng của giảng viên nước ngoài. Mức chi thuê phiên dịch áp dụng theo mức chi quy định tại điểm g khoản 1 mục I Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính “Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước”;

+ Trong trường hợp việc học tập và giảng dạy cho các đối tượng nêu trên cần phải tiến hành theo phương pháp mới, tài liệu giảng dạy thuộc loại chuyên môn sâu, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, thì ngoài mức chi thù lao giảng viên theo quy định hiện hành, căn cứ nội dung và tính chất công việc, Ban Quản lý Dự án ADB quyết định trả tiền chuẩn bị tài liệu riêng theo hình thức hợp đồng công việc khoán gọn (bao gồm cả tiền in ấn tài liệu).

- Được chi hỗ trợ thuê chỗ nghỉ, phụ cấp lưu trú, tiền tàu xe cho cán bộ, công chức được cử tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng (nếu có) nhưng không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Dự án ADB có trách nhiệm thông báo trong giấy triệu tập học cho cơ quan cử cán bộ đi học biết để tránh chi trùng lắp.

b. Chi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Áp dụng các định mức chi tiêu theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước ở nước ngoài.

3. Lập dự toán, phân bổ, quyết toán kinh phí:

Công tác lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí thực hiện theo chế độ hiện hành đối với nguồn vốn ODA sự nghiệp. Cụ thể:

a. Lập dự toán:

Hàng năm, theo quy định về xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước, Ban Quản lý Dự án ADB xây dựng dự toán ngân sách của Dự án (trong đó bao gồm cả dự toán để đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Nhà nước) gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của Bộ Nội vụ, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt.

b. Phân bổ dự toán:

Sau khi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Nội vụ phân bổ chi ngân sách về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC nhà nước cho Dự án gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định hiện hành.

c. Cấp phát kinh phí và kiểm soát chi:

- Bộ Tài chính thực hiện cấp phát vốn theo hình thức lệnh chi tiền về tài khoản của Ban quản lý Dự án ADB;

- Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát chi theo quy định hiện hành đối với các khoản chi tiêu cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong phạm vi Dự án do Ban quản lý Dự án ADB thực hiện.

d. Cuối năm Ban quản lý dự án quyết toán kinh phí chi cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Dự án và được tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán ngân sách của Bộ Nội vụ gửi Bộ Tài chính để thẩm định theo quy định hiện hành.

Kinh phí Dự án cuối năm chưa sử dụng hết được phép chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục thực hiện theo các mục tiêu, nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Bộ Nội vụ, Ban quản lý Dự án ADB kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;
- Ban Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VP TW Đảng và các ban của Đảng;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Ban quản lý Dự án ADB-Bộ Nội vụ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2008/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu31/2008/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực16/05/2008
Ngày công báo01/05/2008
Số công báoTừ số 247 đến số 248
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2008/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 31/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí chương trình vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ cán bộ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 31/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí chương trình vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ cán bộ
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu31/2008/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành16/04/2008
     Ngày hiệu lực16/05/2008
     Ngày công báo01/05/2008
     Số công báoTừ số 247 đến số 248
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2011
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản gốc Thông tư 31/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí chương trình vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ cán bộ

     Lịch sử hiệu lực Thông tư 31/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí chương trình vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ cán bộ