Thông tư 33/2016/TT-NHNN

Thông tư 33/2016/TT-NHNN quy định về tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 33/2016/TT-NHNN tỷ lệ khoản thu VAMC đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 33/2016/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỶ LỆ KHOẢN THU CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM ĐỐI VỚI KHOẢN NỢ XẤU ĐƯỢC MUA BẰNG TRÁI PHIẾU ĐẶC BIỆT

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, được sửa đổi, bsung bởi Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Chính phvà Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chính ph(sau đây gọi là Nghị định s 53/2013/NĐ-CP);

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định v các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đi với khoản nợ xu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (sau đây gọi là Công ty Qun lý tài sản) bao gồm:

a) Tỷ lệ trên số tiền thu hồi khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt quy định tại điểm i khoản 1 Điều 13 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP;

b) Tỷ lệ trên sdư nợ gc còn lại cuối kỳ của khoản nợ xu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt đang được hạch toán nội bảng trên bảng cân đi kế toán của Công ty Quản lý tài sản quy định tại điểm l khoản 1 Điều 13 Nghị định số 53/2013/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

a) Công ty Quản lý tài sản;

b) Tổ chức tín dụng Việt Nam bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản và nhận trái phiếu đặc biệt (sau đây gọi là tổ chức tín dụng bán nợ);

c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Thẩm quyền, nguyên tắc, căn cứ xác định các tỷ lệ khoản thu

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định các tỷ lệ khoản thu được quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này sau khi thng nht với Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Việc xác định các tỷ lệ khoản thu thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

a) Đảm bảo Công ty Quản lý tài sản có đủ nguồn thu bù đắp đầy đủ chi phí hoạt động theo quy định của pháp luật và giảm thiểu chi phí cho tổ chức tín dụng bán nợ;

b) Thúc đẩy việc xử lý nợ xấu.

3. Căn cứ để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định các tỷ lệ khoản thu, bao gồm:

a) Kế hoch tài chính của năm tài chính xác định các tỷ lệ khoản thu (sau đây gọi là năm tài chính) của Công ty Quản lý tài sản, trong đó bao gm:

(i) Kế hoạch về số tiền thu hồi khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt;

(ii) Kế hoạch về số dư nợ gốc cuối kỳ của khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu đặc biệt được hạch toán nội bảng trên bảng cân đối kế toán của Công ty Quản lý tài sản;

(iii) Quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty Quản lý tài sản.

b) Kết quả xếp loại doanh nghiệp của năm trước liền kề năm tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản.

Điều 3. Trình tthực hiện xác định các tỷ lkhoản thu

1. Chậm nhất ngày 01 tháng 3 của năm tài chính, Công ty Quản lý tài sản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Vụ Tài chính - Kế toán) các tỷ lệ khoản thu dự kiến trên cơ sở kế hoạch tài chính của năm tài chính.

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Công ty Quản lý tài sản, Vụ Tài chính - Kế toán có văn bản lấy ý kiến của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Vụ Tổ chức cán bộ.

3. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Vụ Tài chính - Kế toán, các đơn vị liên quan có văn bản trả lời Vụ Tài chính - Kế toán, trong đó Vụ Tổ chức cán bộ phải có ý kiến về điểm a (iii) khoản 3 Điều 2 Thông tư này và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phải có ý kiến về điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư này.

4. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của các đơn vị có liên quan, Vụ Tài chính - Kế toán trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản lấy ý kiến thng nht của Bộ Tài chính với thời hạn ly ý kiến không quá 10 ngày.

5. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Tài chính, Vụ Tài chính - Kế toán trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định các tỷ lệ khoản thu của năm tài chính.

6. Chậm nhất ngày 31 tháng 3 của năm tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định và thông báo cho Công ty Quản lý tài sn và các tổ chức tín dụng bán nợ về các tỷ lệ khoản thu của năm tài chính.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 20/2014/TT-NHNN ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Thống đc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về khoản thu, tạm ứng của Công ty Qun lý tài sn của các t chc tín dng Việt Nam đi với các khoản nợ xu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tnh, thành phtrực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đc (Giám đốc) của t chc tín dụng Vit Nam, Ch tch Hội đng thành viên và Tng giám đc của Công ty Qun lý tài sản chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ PC, TTGSNH5.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2016/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu33/2016/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2016
Ngày hiệu lực15/02/2017
Ngày công báo12/01/2017
Số công báoTừ số 37 đến số 38
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2016/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 33/2016/TT-NHNN tỷ lệ khoản thu VAMC đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản hiện thời

   Thông tư 33/2016/TT-NHNN tỷ lệ khoản thu VAMC đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
   Loại văn bảnThông tư
   Số hiệu33/2016/TT-NHNN
   Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
   Người kýNguyễn Đồng Tiến
   Ngày ban hành27/12/2016
   Ngày hiệu lực15/02/2017
   Ngày công báo12/01/2017
   Số công báoTừ số 37 đến số 38
   Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
   Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
   Cập nhật4 năm trước

   Văn bản thay thế

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 33/2016/TT-NHNN tỷ lệ khoản thu VAMC đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 33/2016/TT-NHNN tỷ lệ khoản thu VAMC đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt

       • 27/12/2016

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 12/01/2017

        Văn bản được đăng công báo

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 15/02/2017

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực