Thông tư 40/2008/TT-BNN

Thông tư 40/2008/TT-BNN sửa đổi Thông tư 101/2007/TT-BNN sửa đổi Thông tư 32/2006/TT-BNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 40/2008/TT-BNN quy định Luật thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công hàng hóa sửa đổi 101/2007/TT-BNN đã được thay thế bởi Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn nghị định 12/2006/NĐ-CP Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2009.

Nội dung toàn văn Thông tư 40/2008/TT-BNN quy định Luật thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công hàng hóa sửa đổi 101/2007/TT-BNN


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 40/2008/TT-BNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2008

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 101/2007/TT-BNN NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2007 CỦA BỘ NN&PTNT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2006/NĐ-CP">32/2006/TT-BNN NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA BỘ NN&PTNT “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ VÀ CÁC ĐẠI LÝ, MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ VỚI NƯỚC NGOÀI”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài”;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2007/TT-BNN ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ NN&PTNT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 12/2006/NĐ-CP">32/2006/TT-BNN ngày 08 tháng 05 năm 2006 của Bộ NN&PTNT “Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài” như sau:

Tại Mục 4. Sửa đổi, bổ sung Điểm 6.4, Khỏan 6, Chương II

Quy định cũ: “Cấm nhập khẩu các loại thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ NN&PTNT ban hành tại Quyết định số 22/2005/QĐ-BNN ngày 22 tháng 04 năm 2005. Trong một số trường hợp có thể được phép nhập khẩu chất chuẩn thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng để phục vụ cho công tác kiểm tra dư lượng và thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu nhưng phải có giấy phép của Cục Bảo vệ thực vật”.

Nay sửa lại là: “Cấm nhập khẩu các loại thuốc và nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ NN&PTNT ban hành tại Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 03 năm 2007. Trong một số trường hợp có thể được phép nhập khẩu chất chuẩn thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng để phục vụ công tác kiểm tra dư lượng và thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu nhưng phải có giấy phép của Cục Bảo vệ thực vật”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

Nơi nhận:
 - Văn phòng Chính phủ;
 - .Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, TCHQ;
 - UBND các tỉnh, Thành phố;
 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 - Tòa án nhân dân tối cao;
 - Cục Kiểm tra Văn bản – Bộ Tư pháp;
 - Công báo Chính phủ;
 - Các Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm;
 - Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ;
 - Các Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ;
 - Website Chính phủ;
 - Lưu VT, KH, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ  TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2008/TT-BNN

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 40/2008/TT-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/03/2008
Ngày hiệu lực 31/03/2008
Ngày công báo 16/03/2008
Số công báo Từ số 177 đến số 178
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/12/2009
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2008/TT-BNN

Lược đồ Thông tư 40/2008/TT-BNN quy định Luật thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công hàng hóa sửa đổi 101/2007/TT-BNN


Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 40/2008/TT-BNN quy định Luật thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công hàng hóa sửa đổi 101/2007/TT-BNN
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 40/2008/TT-BNN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành 03/03/2008
Ngày hiệu lực 31/03/2008
Ngày công báo 16/03/2008
Số công báo Từ số 177 đến số 178
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/12/2009
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản gốc Thông tư 40/2008/TT-BNN quy định Luật thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công hàng hóa sửa đổi 101/2007/TT-BNN

Lịch sử hiệu lực Thông tư 40/2008/TT-BNN quy định Luật thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công hàng hóa sửa đổi 101/2007/TT-BNN