Thông tư 44/2001/TT-BKHCNMT

Thông tư 44/2001/TT-BKHCNMT hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hoá của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Thông tư 44/2001/TT-BKHCNMT hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hoá của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015 và được áp dụng kể từ ngày 29/09/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 44/2001/TT-BKHCNMT hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hoá của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2001/TT-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 44/2001/TT-BKHCNMT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA HÀNG HÓA CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KỸ THUẬT PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ các quy định hiện hành của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa;
Để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định thống nhất như sau:

1. Thông tư này hướng dẫn hoạt động của các cơ quan, tổ chức sự nghiệp kỹ thuật thuộc các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc kiểm tra hàng hóa.

Hoạt động giám định hàng hóa của các doanh nghiệp giám định thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Luật Thương mại trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền trưng cầu thực hiện giám định liên quan đến việc thực hiện công vụ của cơ quan nhà nước được hưởng dẫn tại một văn bản pháp luật khác.

2. Kiểm tra hàng hóa trong Thông tư này được hiểu là việc cơ quan, tổ chức sự nghiệp kỹ thuật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trưng cầu tiến hành xác định bản chất, thuộc tính của hàng hóa để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

3. Cơ quan trưng cầu là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện một công vụ nhất định theo luật định, bao gồm các cơ quan: Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan Công an, cơ quan Hải quan, cơ quan Kiểm lâm, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường và các cơ quan quản lý nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan được trưng cầu là các cơ quan, tổ chức sự nghiệp kỹ thuật, trực thuộc các Bộ, ngành quản lý chuyên ngành, có chức năng kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa (sau đây gọi tắt là cơ quan kỹ thuật).

Danh sách cơ quan kỹ thuật có chức năng kiểm tra từng loại hàng hóa cụ thể được nêu tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo việc thay đổi, bổ sung danh sách cơ quan kỹ thuật nói trên tới các cơ quan hữu quan sau khi thống nhất với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

5. Cơ quan kỹ thuật, ngoài việc thực hiện thẩm định kỹ thuật phục vụ công tác của chính đơn vị chủ quản, có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa theo trưng cầu của cơ quan trưng cầu quy định tại Điểm 3 của Thông tư này.

6. Cơ quan kỹ thuật quy định tại Điểm 4 của Thông tư này không thực hiện các dịch vụ giám định hàng hoá theo hợp đồng thương mại.

7. Việc trưng cầu kiểm tra hàng hóa phải được gửi bằng văn bản, trong đó phải có những nội dung chính sau:

a. Tên, địa chỉ cơ quan trưng cầu kiểm tra hàng hóa:

b. Tên hàng hóa được trưng cầu;

c. Nội dung trưng cầu (ghi rõ chỉ tiêu, yêu cầu);

d. Phương pháp kiểm tra, thử nghiệm đề nghị được áp dụng;

e. Địa điểm, thời gian kiểm tra;

f. Thời hạn đề nghị thông báo kết quả kiểm tra, thử nghiệm.

8. Trong thời hạn hai ngày (không tính ngày nghỉ lễ, tết và nghỉ cuối tuần), kể từ ngày nhận được văn bản trưng cầu, cơ quan kỹ thuật có trách nhiệm trả lời cơ quan trưng cầu bằng văn bản về khả năng, mức độ thực hiện các nội dung được trưng cầu.

9. Trong trường hợp không nhất trí với kết quả kiểm tra thì cơ quan trưng cầu nêu tại điểm 3 của Thông tư này có quyền tham khảo ý kiến của Bộ, ngành quản lý chuyên ngành tương ứng (quy định tại cột 2 Phụ lục kèm theo Thông tư này) đối với kết quả kiểm tra

Ý kiến của Bộ, ngành quản lý chuyên ngành là kết luận cuối cùng để cơ quan trưng cầu làm căn cứ ra quyết định của mình.

10. Phí, lệ phí kiểm tra do cơ quan trưng cầu trả theo quy định của nhà nước, trừ trường hợp có thoả thuận khác, không trái pháp luật, giữa cơ quan trưng cầu và doanh nghiệp, cá nhân liên quan.

11. Định kỳ hàng năm vào trước ngày 20 tháng 01 của năm sau, cơ quan kỹ thuật có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước và những thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động (nếu có) của đơn vị mình cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan.

12. Cán bộ, công chức của cơ quan trưng cầu kiểm tra, của cơ quan kỹ thuật được trưng cầu kiểm tra khi thực hiện công vụ có những hành vi vi phạm pháp luật thì tùy mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật hiện hành.

13. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

14. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị có thông báo, phản ánh về Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để nghiên cứu, xử lý.

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN KIỂM TRA PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 44/2001/TT-BKHCNMT ngày 25 tháng 07 năm 2001 của Bộ khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hóa của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước)

TT

Bộ ngành quản lý chuyên ngành

Đối tượng quản lý

Cơ quan đầu mối quản lý của Bộ, ngành quản lý chuyên ngành

Đơn vị sự nghiệp kỹ thuật

1.

Bộ y tế

Vacxin, sinh phẩm y học

Vụ y tế dự phòng, Bộ y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84 48456255

Fax: 84 48460507

Trung tâm kiểm định quốc gia sinh phẩm y học

 

 

Hóa chất chế phẩm diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Vụ y tế dự phòng Bộ y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84 4 456255

Fax: 84 48460507

Viện vệ sinh dịch tễ trung ương

Viện Pasteur thành phố HCM

Viện Pasteur Nha trang

Viện vệ sinh dịch tễ Tây nguyên.

Viện sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng, Quy Nhơn.

Phân viện sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng thành phố HCM

 

 

 

Hoá chất, chế phẩm diệt khuẩn, chất tẩy rửa, chất làm sạch dùng trong lĩnh vực y tế

Vụ y tế dự phòng - Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84 4 456255

Fax: 84 48460507

Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương

Viện Pasteur TP.HCM

Viện Pasteur Nha Trang

Viện vệ sinh dịch tễ Tây nguyên.

Viện vệ sinh y tế công cộng TP.HCM

 

 

Dược phẩm

Cục quản lý Dược Việt Nam, Bộ y tế 138A, Giảng Võ Hà Nội, Việt nam

Điện thoại: 84 4 8464413

Fax: 84 8234758

Viện kiểm nghiệm dược, Phân viện kiểm nghiệm dược (TW) Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm tỉnh, thành phố

 

 

Mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ con người

Cục quản lý Dược Việt nam, Bộ y tế 138A, Giảng Võ Hà Nội, Việt nam

Điện thoại: 84 4 8464413

Fax: 84 8234758

Viện kiểm nghiệm được phân viện kiểm nghiệm được thành phố HCM

Trung tâm kiểm nghiệm mỹ phẩm tỉnh, thành phố

 

 

Trang thiết bị y tế

Vụ Công trình và Thiết bị y tế Bộ y tế 138A, Giảng Võ Hà Nội, Việt nam

Điện thoại: 84 4 8230795

Fax: 84 4 8640843

Các đơn vị kiểm tra trang thiết bị y tế nhập khẩu, do Bộ y tế và Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường chỉ định.

 

 

Thực phẩm (chất lượng an toàn, vệ sinh

Cục quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ y tế

138A, Giảng Võ Hà Nội, Việt nam

Điện thoại: 84 4 8463702

Fax: 84 4 8463702

 

Viện Dinh dưỡng

Viện Pasteur Nha trang

Viện Vệ sinh y tế công cộng thành phố HCM

Viện vệ sinh dịch tễ Tây nguyên

2

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thuốc bảo vệ thực vật

Cục bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

189 Tây Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84 48573808

Fax: 84 4 8574719

Các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật trực thuộc được Cục Bảo vệ thực vật chỉ định

 

 

Thuốc thú y

Cục thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật trực thuộc được Cục thú y chỉ định

 

 

Thức ăn chăn nuôi

61 Trường Chinh, Phương Mai, Hà Nội

Điện thoại: 8696788

Fax: 8691311

Cục khuyến nông và Khuyến lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 2 Ngọc hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 8432955

fax: 8433811

Các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật trực thuộc được Cục khuyến nông và khuyến lâm chỉ định

3.

Bộ Thủy sản

Động vật và thực vật thủy sản

Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ thủy sản

Số 10 Nguyễn Công Hoan

Điện thoại: 8351759

Fax: 8353363

Trung tâm kiểm tra chất lượng và Vệ sinh thủy sản

 

 

Sản phẩm động vật và thực vật thủy sản

Cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ Thủy sản

 

 

 

Thức ăn chăn nuôi thủy sản

Cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ Thủy sản

 

 

 

Thuốc thú y thủy sản

Cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ Thủy sản

 

 

 

Ngư cụ, dụng cụ đánh cá

Cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ Thủy sản

 

4.

Bộ Giao thông vận tải

Công trình hàng hóa giao thông vận tải nói chung

Vụ Khoa học công nghệ, Bộ giao thông vận tải

80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84048257972

fax: 84 48267291

Các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật trực thuộc được Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ định

 

 

Phương tiện vận tải thiết bị nâng hàng từ 1 tấn trở lên, nồi hơi bình chịu áp lực, xe máy, thiết bị thi công công trình giao thông

Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải

1C Kim Ngưu, Hà Nội, Việt nam

Điện thoại: 84 4 9714243

Fax: 84 4 8211320

 

 

 

Công trình hạ tầng giao thông

Cục Giám định và Quản lý chất lượng công trình giao thông

 

5

Bộ Xây dựng

Công trình xây dựng các chế phẩm cơ khí và vật liệu xây dựng

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

37 Lê Đại Hành - Hà Nội- Việt Nam

Điện thoại: 84 4 9763486

Viện Khoa học Công nghệ, xây dựng

Viện Khoa học Công nghệ vật liệu xây dựng

Công ty tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng

 

 

 

Vụ Khoa học công nghệ

37 Lê Đại Hành - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84 4 9760775

Fax: 84 49780676

Email: [email protected]

 

6

Bộ Văn hoá, Thông tin

Băng, đĩa nhạc

Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa thông tin

62 Hoàng Hoa Thám

Điện thoại: 8433988, 8236908

fax: 8432630

 

 

 

Nhạc cụ

Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thông tin

 

7

Bộ Công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp

Vụ quản lý công nghệ và chất lượng sản phẩm, Bộ Công nghiệp

54 Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84 4 8268845

Fax: 84 4 8265303

Trung tâm vật liệu nổ thuộc Viện kỹ thuật quân sự, bộ quốc phòng Gia lâm Hà Nội

 

 

Thuốc lá

Vụ quản lý công nghiệp và chất lượng sản phẩm, Bộ công nghiệp

Viện kinh tế kỹ thuật, thuốc lá

 

 

Rượu, bia, nước giải khát

Vụ Quảnlý công nghệ và Chất lượng sản phẩm của Bộ công nghiệp

Viện Rượu, bia, nước giải khát

 

 

Giấy

Vụ Quản lý Công nghiệp và chất lượng sản phẩm của Bộ Công nghiệp

Viện nghiên cứu Giấy và xenlulo

 

 

Hàng dệt may

Vụ Quản lý công nghệ và chất lượng sản phẩm, Bộ công nghiệp

Viện kinh tế kỹ thuật dệt may

8

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội

Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động, Bộ Lao động Thương Binh và xã hội

12 Ngô quyền, Hà Nội

Điện thoại: 8269527

Fax: 84 4 8248036

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn 1, 2, 3

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn công nghiệp 1, 2

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Sở lao động thương binh xã hội Hà Nội, Sở Lao động Thương binh xã hội thành phố HCM

9

Tổng cục Bưu điện

Thiết bị bưu chính viễn thông

Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Bưu điện

18 Nguyễn Du, Hà Nội

Điện thoại: 8226622

fax: 8226590

Trung tâm quản lý chất lượng bưu điện

 

 

Mạng lưới bưu chính viễn thông

Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, tổng cục bưu điện

Trung tâm quản lý chất lượng bưu điện

 

 

Dịch vụ bưu chính viễn thông

Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, tổng cục bưu điện

Trung tâm quản lý chất lượng bưu điện

10

Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường

Các loại hàng hóa khác

Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ khoa học công nghệ và môi trường

Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng khu vực 1, 2, 3

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2001/TT-BKHCNMT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu44/2001/TT-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2001
Ngày hiệu lực09/08/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2001/TT-BKHCNMT

Lược đồ Thông tư 44/2001/TT-BKHCNMT hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hoá của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 44/2001/TT-BKHCNMT hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hoá của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu44/2001/TT-BKHCNMT
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Bùi Mạnh Hải
        Ngày ban hành25/07/2001
        Ngày hiệu lực09/08/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/09/2015
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Thông tư 44/2001/TT-BKHCNMT hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hoá của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 44/2001/TT-BKHCNMT hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hoá của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước